Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Lean Management
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-501-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci w ramach przedmiotu otrzymują informacje dotyczące dotyczące metodologii Lean Management oraz wchodzących w jej skład metod, zasad, narzędzi i wskaźników, pogłębioną poprzez realizację ćwiczeń audytoryjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę z zakresu zasad i metod Lean Manufacturing. Zna narzędzia Lean Manufacturing. IPJ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować zasady i metody Lean Manufacturing i wie jak i korzystać z narzędzi Lean Manufacturing. IPJ1A_U06, IPJ1A_U11, IPJ1A_U09 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_U002 Potrafi praktycznie zastosować narzędzia Lean w produkcji oraz typować odpowiednie narzędzia do rozwiązania konkretnego problemu. IPJ1A_U06, IPJ1A_U11, IPJ1A_U09 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w ramach "burzy mózgów". IPJ1A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę z zakresu zasad i metod Lean Manufacturing. Zna narzędzia Lean Manufacturing. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować zasady i metody Lean Manufacturing i wie jak i korzystać z narzędzi Lean Manufacturing. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie zastosować narzędzia Lean w produkcji oraz typować odpowiednie narzędzia do rozwiązania konkretnego problemu. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w ramach "burzy mózgów". - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Studenci w ramach przedmiotu zapoznają się z następującą tematyką: metodologia Lean Manufacturing, a w szczególności fundamentów nowoczesnych systemów produkcyjnych – 5S, praca zespołowa, standaryzacja, eliminacja marnotrawstwa. 5S (serii, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke)– metodologia związana z organizacją miejsca pracy. Rola i formy pracy zespołowej (koła jakości, burza mózgów). Standaryzacja jako fundament stabilności procesów i możliwości ich doskonalenia. Formy standaryzacji. Formy marnotrawstwa (MUDA) oraz sposoby ich zapobiegania. Identyfikacja i mapowanie procesów oraz mapowanie strumienia wartości (VSM). Metodologia Kaizen – ciągłe doskonalenia. Fundamenty Kazein. Trzy światy GEN. Zasady Gemba Kazein. Filary systemów produkcyjnych – TPM, SMED, TPM – kompleksowe utrzymanie ruchu – formy Maintanance. SMED – zminimalizowanie czasu przezbrajania maszyn i urządzeń – formy oceny i poprawy skuteczności.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

W ramach zajęć studenci zrealizują ćwiczenia ze standaryzacji-instrukcje stanowiskowe, organizacji miejsca pracy-5S, przezbrojenia-SMED, mapy stanu obecnego i przyszłego-VSM, eliminacji marnotrawstawa-MUDA, MURA, MURI, utrzymania ruchu-TPM-One Point Lesson, obliczenia wskaźników produktywności, m.in OEE, MTBF, MTTF.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć audytoryjnych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć audytoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z egzaminu + 50% z zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych.
Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym
sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. D. Ross, J. Womack, D. Jones: Maszyna która zmieniła świat, 1990
 2. L. Wilson How To Implement Lean Manufacturing, 2009
 3. J. Womack, D. Jones: Lean thinking – szczupłe myślenie
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Żaba: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, ISBN 978-83-60958-95-7, Wyd. Nauk. AKAPIT, 2012, Kraków, redaktor monografii
Informacje dodatkowe:

brak