Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Obróbka cieplna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-502-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące krystalizacji metali, zarodkowania homogenicznego i heterogenicznego. Omówiona zostanie segregacja domieszek w stopach, budowa roztworów stałych, mieszanin oraz rola procesów dyfuzji w obróbce cieplnej. Scharakteryzowane zostaną podstawowe procesy obróbki cieplnej, jak: wyżarzanie, przesycanie i starzenie, hartowanie i odpuszczanie, a także obróbka cieplno-chemiczna i cieplno-mechaniczna i przemiany zachodzące podczas obróbki cieplnej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w materiale podczas różnych rodzajów obróbki cieplnej IPJ1A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę o podstawowych procesach wpływających na zmiany mikrostruktury w odkształconych metalach i stopach metali poddanych procesowi wyżarzania IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę na temat przemian zachodzących w wybranych materiałach metalicznych pod wpływem zabiegów obróbki cieplnej IPJ1A_W02, IPJ1A_W03, IPJ1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Ma wiedzę na temat zmian zachodzących w starzonych stopach aluminium IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność określania warunków obróbki cieplnej w zakresie homogenizacji stopów, przesycania i starzenia IPJ1A_U06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi określić warunki prowadzenia obróbki cieplnej stali węglowej IPJ1A_U06, IPJ1A_U08 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość ważności procesów obróbki cieplnej w odniesieniu do materiałów konstrukcyjnych IPJ1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w materiale podczas różnych rodzajów obróbki cieplnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o podstawowych procesach wpływających na zmiany mikrostruktury w odkształconych metalach i stopach metali poddanych procesowi wyżarzania + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat przemian zachodzących w wybranych materiałach metalicznych pod wpływem zabiegów obróbki cieplnej + - - - - - - - - - -
M_W004 Ma wiedzę na temat zmian zachodzących w starzonych stopach aluminium + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność określania warunków obróbki cieplnej w zakresie homogenizacji stopów, przesycania i starzenia - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi określić warunki prowadzenia obróbki cieplnej stali węglowej - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość ważności procesów obróbki cieplnej w odniesieniu do materiałów konstrukcyjnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

W ramach wykładu omówione zostaną:
1. Krystalizacja metali, zarodkowanie homogeniczne i heterogeniczne.
2. Układy równowagi.
3. Segregacja domieszek w stopach, budowa roztworów stałych, mieszanin oraz rola
procesów dyfuzji w obróbce cieplnej.
4. Podstawowe procesy obróbki cieplnej, jak: wyżarzanie, przesycanie i starzenie,
hartowanie i odpuszczanie.
5. Obróbka cieplno-chemiczna i cieplno-mechaniczna.
6. Przemiany zachodzące podczas obróbki cieplnej różnych materiałów metalicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Układy równowagi fazowej. Układ Fe-Fe3C.
2. Wyżarzanie ujednorodniające i utwardzanie dyspersyjne stopów aluminium.
3. Zgniot i rekrystalizacja aluminium.
4. Hartowanie i odpuszczanie stali.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie poszczególnych kolokwiów oraz
sprawozdań na ocenę pozytywną oraz obecność na zajęciach.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Zgodnie z regulaminem studiów Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w
zaplanowanych terminach, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminie
poprawkowym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego
terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = (0.5 x ocena z ćwiczeń laboratoryjnych) + (0.5 x ocena z kolokwium obejmującego treści przedstawiane w ramach wykładu)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kornel Wesołowski, Metaloznawstwo i obróbka cieplna, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne.
2. Zofia Wendorff, Metaloznawstwo z obróbką cieplną, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
3. Stanisław Prowans, Stefan Okoniewski, Obróbka cieplna metali, Warszawa: Państwowe Wydawnictwa
Szkolnictwa Zawodowego.
4. Edward Fraś, Krystalizacja metali i stopów, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Karol Przybyłowicz, Metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
6. Marek Blicharski, Inżynieria Materiałowa, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne.
7. Andrzej Łatkowski, Jan Jarominek, Borys Mikułowski, Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa
metali nieżelaznych, Skrypty uczelniane, Kraków.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. MADEJ, Effect of the heat treatment on the microstructure and properties
of tin babbitt, Kovové Materiály = Metallic Materials (2013) vol. 51 iss. 2, s. 101–110.
2. A. WOŹNICKI, D. LEŚNIAK, G. WŁOCH, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WOJTYNA, The effect of
homogenization conditions on the structure and properties of 6082 alloy billets, Archives of Metallurgy
and Materials (2015) vol. 60 iss. 3A, s. 1763–1771.
3. A. WOŹNICKI, D. LEŚNIAK, G. WŁOCH, P. PAŁKA, B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, A. WOJTYNA, The effect of
cooling rate after homogenization on the microstructure and properties of 2017A alloy billets for
extrusion with solution heat treatment on the press, Archives of Metallurgy and Materials (2016) vol. 61
5 / 6 no. 3, s. 1317–1324.
4. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. MADEJ, The tribological properties and the microstructure investigations
of tin babbit with Pb addition after heat treatment, Archives of Metallurgy and Materials (2016) vol. 61
no. 4, s. 1861–1867.
5. B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. RICHERT, A. WĄSIK, A. Szafron, Analysis of the microstructure and
selected properties of the aluminium alloys used in automotive air-conditioning systems, Metals (2018)
vol. 8 iss. 1 art. no. 10, s. 1–15.

Informacje dodatkowe:

Brak