Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy przeróbki plastycznej metali
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-504-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Knych Tadeusz (tknych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład obejmuje zagadnienia związane z podstawami procesów przeróbki metali. Student zdobywa w zakresie podstaw teoretycznych procesów, które umożliwiają zrozumienie zasad przeróbki plastycznej realizowanej w różnych schematach właściwych dla praktycznych procesów walcowania, ciągnienia, wyciskania, kucia i tłoczenia. Zakres przedmiotu obejmuje również treści technologiczne związane ze środowiskiem technologicznym procesów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna rodzaje i schematy procesów przeróbki plastycznej i ich rolę dla kształtowania różnych wyrobów z metali nieżelaznych IPJ1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna podstawowe prawa mechaniki ośrodka ciągłego, które umożliwiają prowadzenie prostych obliczeń inżynierskich w zakresie analizowania procesów przeróbki plastycznej IPJ1A_W02 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student zna właściwości metali i ich podatność do przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco IPJ1A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z krzywych umocnienia w celu projektowania schematów odkształcenia właściwych dla uzyskania zadanych własności mechanicznych wyrobów IPJ1A_U08, IPJ1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi przeprowadzić proste obliczenia inżynierskie w zakresie projektowania procesów przeróbki plastycznej IPJ1A_U02 Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 Student potrafi obliczyć parametry kinematyczne urządzeń do przeróbki plastycznej dla zadanych typoszeregów przetwarzania półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych IPJ1A_U08 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada kompetencje i potrzebę w zakresie pracy grupowej bez udziału pracownika dydaktycznego nad rozwiązywaniem nieskomplikowanych zagadnień z i przeróbki plastycznej IPJ1A_K02, IPJ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
M_K002 Student posiada kompetencje do pracy kolektywnej i kreowania sposobów różnych interpretacji uzyskanych wyników IPJ1A_U11, IPJ1A_U08 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 Student posiada kompetencje do samodzielnego formułowania i analitycznego rozwiązywania prostych zagadnień z obszaru przeróbki plastycznej metali nieżelaznych IPJ1A_K02, IPJ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna rodzaje i schematy procesów przeróbki plastycznej i ich rolę dla kształtowania różnych wyrobów z metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe prawa mechaniki ośrodka ciągłego, które umożliwiają prowadzenie prostych obliczeń inżynierskich w zakresie analizowania procesów przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna właściwości metali i ich podatność do przeróbki plastycznej na zimno i na gorąco + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z krzywych umocnienia w celu projektowania schematów odkształcenia właściwych dla uzyskania zadanych własności mechanicznych wyrobów - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić proste obliczenia inżynierskie w zakresie projektowania procesów przeróbki plastycznej - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi obliczyć parametry kinematyczne urządzeń do przeróbki plastycznej dla zadanych typoszeregów przetwarzania półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada kompetencje i potrzebę w zakresie pracy grupowej bez udziału pracownika dydaktycznego nad rozwiązywaniem nieskomplikowanych zagadnień z i przeróbki plastycznej + - - - - - - - - - -
M_K002 Student posiada kompetencje do pracy kolektywnej i kreowania sposobów różnych interpretacji uzyskanych wyników - - + - - - - - - - -
M_K003 Student posiada kompetencje do samodzielnego formułowania i analitycznego rozwiązywania prostych zagadnień z obszaru przeróbki plastycznej metali nieżelaznych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

W ramach przedmiotu zostaną zdefiniowane podstawowe zagadnienia wstępne z zakresu własności materiałów metalicznych i ich podatności do trwałej zmiany kształtu metodami przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno. Zostanie zdefiniowane pojęcie procesu przeróbki plastycznej oraz podstawowe rodzaje klasycznych procesów. Należą do nich proces wyciskania, kucia, walcowania, ciągnienia i tłoczenia. W ramach przedmiotu zostaną omówione mechanizmy umocnienia i odnowy struktury materiału po odkształceniu, parametry siłowe procesów, podstawowe urządzenie i narzędzia, ogólne zasady projektowania oraz problemy związane z kontrolą i jakością produktów. W części laboratoryjnej zostaną przeprowadzone ćwiczenia ilustrujące istotę procesów przeróbki plastycznej, wpływ różnych parametrów procesowych na parametry siłowe i własności wyrobów.

Wykład 1 Podstawowe definicje z zakresu ośrodka ciągłego: sprężystość, plastyczność, przeróbka plastyczna metali, struktura i umocnienie, procesy odnowy struktury: zdrowienie, rekrystalizacja, własności fizyczne i mechaniczne, modele ciał, konstrukcja technologicznej krzywej umocnienia, konstrukcja krzywej mięknięcia, prawo stałości objętości, wskaźniki odkształcenia, przeróbka plastyczna na gorąco, przeróbka plastyczna na zimno, przykłady obliczeniowe
Wykład 2 Kryteria plastyczności (Treska, Huber-Mieses, Hency), przykłady dla różnych stanów naprężenia, przykłady obliczeniowe
Wykład 3 Charakterystyka procesu ciągnienia, schemat i istota procesu, rodzaje procesów ciągnienia (proces ciągnienia profili pełnych, procesy ciągnienia rur), narzędzia i urządzenia
Wykład 4 Charakterystyka procesu wyciskania, schemat i istota procesu, rodzaje procesów wyciskania, urządzenia
Wykład 5 Charakterystyka procesu walcowania, schemat i istota procesu, rodzaje procesów walcowania, walcarki
Wykład 6 Charakterystyka procesu kucia, urządzenia
Wykład 7 Charakterystyka procesu tłoczenia, urządzenia

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Blok 1 – 3 godziny
Badania laboratoryjne nad podstawowymi charakterystykami procesu ciągnienia
Blok 2 – 3 godziny
Badania laboratoryjne nad podstawowymi charakterystykami procesu wyciskania
Blok 3 – 3 godziny
Blok 4 -3 godziny
Badania laboratoryjne nad podstawowymi charakterystykami procesu kucia
Blok 5 – 3 godziny
Badania laboratoryjne nad podstawowymi charakterystykami procesu tłoczenia

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: Obecność obowiązkowa

Ćwiczenia laboratoryjne: obecność i zaliczenie każdego bloku laboratoryjnego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia z oceny uzyskanej z egzaminu i z ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne ustalenia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość zagadnień z przedmiotu Metody i techniki pomiarowe
2. Znajomość zagadnień z przedmiotu Statystyka dla inżynierów
3. Znajomość zagadnień z przedmiotu Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
4. Znajomość zagadnień z przedmiotu Technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Morawiecki, L. Sadok, E. Wosiek: Teoretyczne podstawy technologicznych procesów przeróbki plastycznej, Katowice : Wydaw. “Śląsk”, 1977

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Nowak S., Knych T.: Kompleksowa analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie swobodnego ciągnienia rur. Rudy i Metale R. 25 (1980) 10, s. 467-472
2. Nowak S., Gocał J., Knych T.: Rozrzut własności mechanicznych folii Al i jego wpływ na stabilność procesu walcowania. Metalurgia i Odlewnictwo, T.7, Z.1, (1981), s. 51-67
3. Nowak S., Knych T.: Grundlage der Wellenentstehung im Langswalzenprozeß am zu bearbeitenden Band, Masschinenmarkt, 88 (1982) 44, s. 896-899
4. Nowak S., Knych T.: Grosse der Vorwärtszugspannungen im Längswalzenprozeß bringen kleinere Enddicken. Maschinenmarkt 88 (1982) 53, s. 1104-1106
5. Nowak S., Knych T., Gocał J.: Metoda analogii elektrycznej w projektowaniu technologii ciągnienia złożonych profili. Rudy i Metale R.27 (1982) 8, s. 391-39
6. Nowak S., Knych T.Całkowite odkształcenia zastępcze w procesie ciągnienia rur na trzpieniu. Rudy i Metale R.27 (1982) 9, s. 429-432
7. Nowak S., Knych T.: Verformung und Verfestigung beim freien Ziehen von Rohren. BBR 24 (1983) 10, s. 277-281
8. Nowak S., Knych T.: Charakteristische Merkmale des Walzens von Al-Folien. BBR 24 (1983) 11, s. 306-308
9. Nowak S., Knych T., Zasadzinski J.: Niektóre problemy procesu ciagnienia rur grubościennych o małych średnicach. Rudy i Metale R.28 (1983) 11, s. 435-439
10. Nowak S., Knych T.: Analysis of rolled stock waviness in the rolling process. Metalurgia i Odlewnictwo T.9 (1983) 3, s. 253-265
11. Nowak S., Knych T.: Technology of drawing metals difficult to form. Wire World Inter. vol. 25 XI/XII (1983) 6, s. 243-246
12. Nowak S., Knych T.: Steuerbare Einflussgrößen beim Walzen von Al-Folien. BBR (1983) 12, s. 339-340
13. Nowak S., Knych T.: Hydrodynamisches Ziehen beeinflusst Drahteigenschaften. Drahtwelt 70 (1984) 2, s. 37-39
14. Nowak S., Knych T., Wojtas M., Świątek B.: Optymalizacja parametrów modelu swobodnego ciągnienia rur. Rudy i Metale R.39 (1994), 10 s. 287-289
15. Knych T., Nowak S., Tatar J.: Istota pracy wielociągu. Rudy i Metale R 41 (1996), 8 s. 343-347
16. Knych T., Pluta J., Podsiadło A., Micek P.: Układ sterowania dyskretnego hydrauliczną maszyną wytrzymałościową. Maszyny Górnicze (1996) nr 6/60, s. 61-68
17. Osika J., Knych T., Nowak S.: Modelowanie matematyczne pielgrzymowania na zimno rur ze stali chromowych żaroodpornych i żarowytrzymałych. Rudy i Metale R43, (1998), 10, s. 496-505
18. Osika J., Knych T., Grzesiak J.: Badania i analiza pracy układu napędowego walcarki pielgrzymowej KPW75VMR do walcowania rur na zimno. Rudy i Metale R43, (1998), 10, s. 506-514
19. Nowak S., Knych T., Wróbel M.: Korozyjne awarie rur ze stali austenitycznej 1H18N10T. Rudy i Metale R43, (1998), 10, s. 514-520
20. Nowak S., Knych T.: Odkształcalność stopów AlMgSi w warunkach ciągnienia. Rudy i Metale R47, (2002), 3, s. 130-135 (udział własny – 50%)
21. Knych T.: Obszary plastyczne i sprężyste w ciągnionych pełnych profilach okrągłych – streszczenie rozprawy habilitacyjnej. Rudy i Metale R47, (2002), 12, s. 643-644 (udział własny – 100%)
22. Knych T., Mamala A., Nowak S.: Analiza wymagań stawianych drutom i przewodom z aluminium i ze stopów AlMgSi Rudy i Metale R48, (2003), 8, s. 375-392 (udział własny – 50%)
23. Knych T., Nowak S.: Analiza teoretyczna procesu przetwarzania bimetalu Al.-Cu i AlMgSi-Cu na druty przeznaczone na przewody AlMgSi Rudy i Metale R48, (2003), 9, s. 431-434
24. Knych T., Kawecki A., Mamala A., Kiesiewicz P.: Projektowanie kształtu ciągadeł do przewodów jezdnych typu troley, II Międzynarodowa Konferencja Ciągarska „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytarzania eyrob ow metalowych” 1-3 marca, Zakopane 2007
25. Knych T., Mamala A., Uliasz P.: Odporne cieplnie druty ze stopu AlZr do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych typu HTLS, II Międzynarodowa Konferencja Ciągarska „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytarzania eyrob ow metalowych” 1-3 marca, Zakopane 2007
26. Smyrak B., Knych T., Mamala A., Kędziora A., Pawluśkiewicz M.: Wpływ stopnia odkształcenia na własności reologiczne drutów z przewodowych stopów AlMgSi, II Międzynarodowa Konferencja Ciągarska „Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytarzania wyrobów metalowych” 1-3 marca, Zakopane 2007
27. Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696 – Beata Smyrak, Tadeusz Knych, Andrzej Mamala, Piotr Uliasz, Michał Jabłoński, Piotr Osuch, Marzena Piwowarska, Andrzej Nowak, Badania nad nową generacją funkcjonalnych stopów aluminium dla energetyki —2010 R. 55 nr 7 s. 441–447
28. Uliasz P., Knych T., Mamala A.,: New method of manufacturing the gradient structure materials on the industrial scale and their application, Archives of Metallurgy and Materials, 2009,volume 54, Issue 3,
29. Jabłoński M., Knych T., Smyrak B.: New aluminium alloys for electrical wires of fine diameter for automotive industry, Archives of Metallurgy and Materials – 2009 – volume 54, Issue 3,
30. Zasadziński J., Knych T., Dziedzic E.: Badania procesu wyciskania metodą Conform w produkcji wyrobów i recyklingu aluminium i jego stopów, Rudy i Metale R52 (2007),11, s. 757-767

Informacje dodatkowe:

Brak