Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki spajania i łączenia metali i stopów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-505-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Noga Piotr (pionoga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy na temat procesów zachodzących w procesie łączenia metali i ich stopów. Przedmiot obejmuje definicje z zakresu fizycznych podstaw procesów spajania metali, a w szczególności z zakresu technologii spawania, zgrzewania, lutowania, klejenia oraz technologii cięcia termicznego. Wykłady nie są obowiązkowe, jednakże zalecane i bardzo pomocne do zrozumienia i opanowania wykładanych treści.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu fizycznych podstaw procesów spajania i cięcia metali IPJ1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu technologii klejenia, lutowania, spawania, zgrzewania, oraz technologii cięcia termicznego IPJ1A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student wie jakie jest gospodarcze znaczenie procesów łączenia i spajania materiałów. IPJ1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Student wie jakie zalety i wady posiadają poszczególne techniki łączenia i spajania materiałów oraz w jakich obszarach mogą być stosowane. IPJ1A_W03 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozróżnić poszczególne technologie spajania i cięcia, umie wskazać ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi oraz ich wady i zalety IPJ1A_U02 Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. IPJ1A_K01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu fizycznych podstaw procesów spajania i cięcia metali + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu technologii klejenia, lutowania, spawania, zgrzewania, oraz technologii cięcia termicznego + - + - - - - - - - -
M_W003 Student wie jakie jest gospodarcze znaczenie procesów łączenia i spajania materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student wie jakie zalety i wady posiadają poszczególne techniki łączenia i spajania materiałów oraz w jakich obszarach mogą być stosowane. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozróżnić poszczególne technologie spajania i cięcia, umie wskazać ich cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice pomiędzy nimi oraz ich wady i zalety - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wstęp do technologii spajania metali i ich stopów
 2. Wstęp do technologii spajania metali i ich stopów
 3. Spawanie gazowe
 4. Spawanie łukowe elektrodą otuloną
 5. Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów
 6. Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów
 7. Spawanie skoncentrowanymi źródłami ciepła
 8. Zgrzewanie tarciowe
 9. Lutowanie i klejenie
 10. Procesy klejenia, lutowania, spawania, zgrzewania, cięcia termicznego metali i ich stopów

  Zjawiska cieplne w procesie spawania. Charakterystyka źródeł ciepła. Nagrzewanie i rozprzestrzenianie się ciepła w metalach.

 11. Procesy klejenia, lutowania, spawania, zgrzewania, cięcia termicznego metali i ich stopów
 12. Spawalność stali. Wpływ procesu spawania na zmiany zachodzące w obszarze złącza spawanego. Obróbka cieplna złączy spawanych. Definicja spawalności sta
 13. Spawalność stali. Wpływ procesu spawania na zmiany zachodzące w obszarze złącza spawanego. Obróbka cieplna złączy spawanych. Definicja spawalności sta
 14. Sposoby łącznia aluminium i jego stopów. Wpływ procesu łączenia na zmiany zachodzące w obszarze złącza. Obróbka cieplna złączy.
 15. Sposoby łącznia aluminium i jego stopów. Wpływ procesu łączenia na zmiany zachodzące w obszarze złącza. Obróbka cieplna złączy.
 16. Sposoby łączenia miedzi i jej stopów. Wpływ procesu łączenia na zmiany zachodzące w obszarze złącza. Obróbka cieplna złączy.
 17. Sposoby łączenia miedzi i jej stopów. Wpływ procesu łączenia na zmiany zachodzące w obszarze złącza. Obróbka cieplna złączy.
 18. Metody badań połączeń spajanych
 19. Metody badań połączeń spajanych
 20. Wady i niezgodności spawalnicze, charakterystyka, przyczyny powstawania
 21. Wady i niezgodności spawalnicze, charakterystyka, przyczyny powstawania
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. 1.Wstęp do technologii spajania i cięcia – zagadnienia BHP na stanowiskach laboratoryjnych
 2. 1.Wstęp do technologii spajania i cięcia – zagadnienia BHP na stanowiskach laboratoryjnych
 3. Laboratorium z technologii klejenia i lutowania
 4. Laboratorium z technologii klejenia i lutowania
 5. Laboratorium z technologii spawania łukowego elektrodą otuloną
 6. Laboratorium z technologii spawania łukowego elektrodą otuloną
 7. Laboratorium z technologii spawania łukowego elektrodą topliwą drutem litym w osłonie gazów
 8. Laboratorium z technologii spawania łukowego elektrodą topliwą drutem litym w osłonie gazów
 9. Laboratorium z własności mechanicznych oraz mikrostruktralnych uzyskanych złączy
 10. Laboratorium z własności mechanicznych oraz mikrostruktralnych uzyskanych złączy
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie kolokwium zaliczeniowego przeprowadzone na zakończenie semestru i po przekazaniu treści programowych zawartych w programie wykładów. Studentowi przysługują trzy terminy zaliczenia wykładów. Student jest dopuszczany do zaliczenia po uzyskaniu pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Każde zajęcia laboratoryjne poruszające nową tematykę rozpoczynają się kolokwium obejmującym zagadnienia ściśle związane z tematyką zajęć laboratoryjnych. W przypadku braku pozytywnego zaliczenia kolokwium, student ma obowiązek w ciągu dwóch najbliższych tygodni poprawić negatywną ocenę. Student ma możliwość poprawy kolokwium w wyznaczonych godzinach konsultacji.
Z każdych zajęć laboratoryjnych student przygotowuje sprawozdanie, które oddaje prowadzącemu na najbliższych zajęciach laboratoryjnych.
Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych wyznaczana jest na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego obejmującego całość tematyki zajęć laboratoryjnych oraz pozytywnej oceny ze sprawozdań:
OL = 0.5 OZ + 0.5 OS
OL – ocena z zajęć laboratoryjnych
OZ – ocena z kolokwium zaliczeniowego
OS – ocena ze sprawozdania

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady nie są zajęciami obowiązkowymi – student może samodzielnie studiować tematykę w oparciu o dostępną literaturę tematu.

Ćwiczenia laboratoryjne są zajęciami obowiązkowymi na których sprawdzana jest lista obecności. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona tylko w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od studenta. Zaległości powstałe wskutek nieobecności student nadrabia poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy laboratoryjnej realizującej tą samą tematykę lub poprzez samodzielne studiowanie tematyki poruszanej na zajęciach laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
Klimpel A.: Technologia spawania i cięcia metali, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998,
Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali: technolgie, WNT, Warszawa, 1999 (dodruk 2009),
Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak