Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Six Sigma
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-506-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące metodologii Six Sigma, faz wg modelu DMAIC, zasad, metod i narzędzi oraz roli i odpowiedzialności członków organizacji

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metodologię Six Sigma. IPJ1A_W02, IPJ1A_W03 Egzamin
M_W002 Student zna model DMAIC. IPJ1A_W02, IPJ1A_W03 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_W003 Student zna stosowane w metodologii Six Sigma zasady oraz rolę członków organizacji przy efektywnym wdrażaniu metodologii. IPJ1A_W02, IPJ1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zastosować metodę ciągłej poprawi jakości dla konkretnego przypadku firmy produkcyjnej. Potrafi wykorzystać dostępne narzędzia i metody. Potrafi praktycznie zastosować narzędzie DMAIC. IPJ1A_U06, IPJ1A_U11 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metodologię Six Sigma. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna model DMAIC. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna stosowane w metodologii Six Sigma zasady oraz rolę członków organizacji przy efektywnym wdrażaniu metodologii. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować metodę ciągłej poprawi jakości dla konkretnego przypadku firmy produkcyjnej. Potrafi wykorzystać dostępne narzędzia i metody. Potrafi praktycznie zastosować narzędzie DMAIC. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące metodologii Six Sigma, faz wg modelu DMAIC, zasad, metod i narzędzi oraz roli i odpowiedzialności członków organizacji. Fazy DMAIC-Definiowania, Pomiaru, Analizy, Doskonalenia, Kontroli. Zasady Six Sigma-Kierunek – Klient, Zarządzanie wykorzystujące informację, Proces, zarządzanie i ulepszanie, Aktywne zarządzanie, Nieograniczona współpraca, Cel – doskonałość, tolerancja dla niepowodzeń. Role w organizacji Six Sigma-Executive, Champions, Master Black Belts, Black Belts, Green Belts, Yellow Belts.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

W ramach przedmiotu studenci będą wykonywać projekty Six Sigma w oparciu o fazy DMAIC ukierunkowane na doskonalenie procesów technologicznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć audytoryjnych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć audytoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z egzaminu + 50% z zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

#Pyzdek T., Keller P. (2010), The Six Sigma Handbook The McGraw-Hill Companies
#Wheat B.,Mills C., Carnell M. (2003), Leaning Into Six Sigma The McGraw-Hill Companies
#Eckes G. (2011). Six Sigma jako trwały element kultury organizacji, MT Biznes, Warszawa
#Hamrol A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

#Żaba K, Wykorzystanie metodologii Six Sigma w doskonaleniu procesu produkcji rur zgrzewanych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2008/11
#Szota M., Nowak S., Żaba K.: Projektowanie procesu produkcyjnego w oparciu o metodologię Six Sigma na przykładzie wytwarzania rur zgrzewanych, Rudy i Metale Nieżelazne, 2006/11

Informacje dodatkowe:

brak