Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-507-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Żaba Edyta (dyta@interia.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące obszarów związanych z zagadnieniem Łańcucha dostaw zarówno jako techniczno-technologicznego połączenia firm (producentów i dystrybutorów), jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w tych firmach.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę związaną z zagadnieniami łańcucha dostaw zarówno pod względem techniczno-technologicznym połączenia firm, jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w firmach. IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Egzamin
M_W002 Student dostrzega potrzebę koordynowania procesów zamówienia, transportu i przeznaczenia zapasów, przy założeniu minimalizowania kosztów produkcji. IPJ1A_W05, IPJ1A_W01, IPJ1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować narzędzia i metody SCM. IPJ1A_U01, IPJ1A_U11 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie posługiwać się podstawowymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. IPJ1A_U01, IPJ1A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi formułować właściwe cele podejmowanych działań w ramach łańcuchu dostaw IPJ1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę związaną z zagadnieniami łańcucha dostaw zarówno pod względem techniczno-technologicznym połączenia firm, jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w firmach. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student dostrzega potrzebę koordynowania procesów zamówienia, transportu i przeznaczenia zapasów, przy założeniu minimalizowania kosztów produkcji. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować narzędzia i metody SCM. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student umie posługiwać się podstawowymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi formułować właściwe cele podejmowanych działań w ramach łańcuchu dostaw - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymują informacje dotyczące obszarów związanych z zagadnieniem Łańcucha dostaw zarówno jako techniczno-technologicznego połączenia firm (producentów i dystrybutorów), jak i połączenia procesów zarządzania realizowanych w tych firmach. Nowoczesne zarządzanie łańcuchem dostaw skupia się na połączeniu dotychczasowych, praktycznych i sprawdzonych rozwiązań z regularnie pojawiającymi się w biznesie technologiami komunikacyjnymi oraz informacyjnymi. Optymalne podejście do połączenia tych funkcji będzie treścią wykładów. Student zapozna się także z rodzajami SCM oraz metodami i narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu łańcuchem dostaw np.: QR (Quick Response)- szybka reakcja; TBM (Time Based Management)- zarządzanie czasem, VMI (Vendor Management Inventory)- zarządzanie zapasami przez dostawcę itp..
W zakres przedmiotu wejdą także: Just-In-Time”, „KANBAN”, "Quick Response”, „ECR” – czyli „Efficient Consumer Response”

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie się oraz ćwiczenia z najlepszych praktyk wykorzystywanych w budowaniu i rozwijaniu elastycznych łańcuchów dostaw. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu jak najbardziej dynamicznego modelu zarządzania łańcuchem. W trakcie ćwiczeń zrealizowane będą liczne przykłady, mające na celu odpowiednio wykazanie różnic pomiędzy popytem zależnym i niezależnym w wielosegmentowym łańcuchu dostaw, jak i określenie jego charakterystyki poprzez wskaźniki logistyczne ukazujące dynamikę.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie określono

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=60% ocena z egzaminu + 40% ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Arend R., Wisner J. (2005), Small Business and Supply Chain Management: Is There a Fit?, “Journal of Business Venturing”, Vol. 20, No. 3.
 2. Arshinder K., Deshmukh S. (2009), A Framework for Evaluation of Coordination by Contracts: A Case of Two-Level Supply Chains, “Computers & Industrial Engineering”, Vol. 56.
 3. Bordonaba-Juste V., Cambra-Fierro J. (2009), Managing Supply Chain in the Context of SMEs: A Collaborative and Customized Partnership with the Suppliers as the Key for Success, “Supply Chain Management: An International Journal”, Vol. 14, No. 5.
 4. Cao N., Zhang Z., To K., Ng K. (2008), How Are Supply Chains Coordinated? An Empirical Observation in Textile-Apparel Business, “Journal of Fashion Marketing & Management”, Vol. 12, No. 3.
 5. Czakon W. (2015), Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu – w kierunku sieciowych modeli biznesu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 217.
 6. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak