Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka w firmie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-508-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Żaba Edyta (dyta@interia.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione główne procesy logistyczne: planowanie, wdrażanie i kontrola przepływu produktów wraz z przepływem informacji i finansów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna główne procesy logistyczne: planowanie, wdrażanie i kontrola przepływu produktów wraz z przepływem informacji i finansów. IPJ1A_W03 Egzamin
M_W002 Zna podstawowe pojęcia dot. przebiegu procesów logistycznych w firmie. IPJ1A_W02, IPJ1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wdrożyć główne procesy logistyczne: planowanie, wdrażanie i kontrola przepływu produktów wraz z przepływem informacji i finansów. IPJ1A_U10, IPJ1A_W03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu logistyki w firmie.Potrafi identyfikować operacje gospodarcze w obszarze logistyki. IPJ1A_U01, IPJ1A_U06 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna główne procesy logistyczne: planowanie, wdrażanie i kontrola przepływu produktów wraz z przepływem informacji i finansów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia dot. przebiegu procesów logistycznych w firmie. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wdrożyć główne procesy logistyczne: planowanie, wdrażanie i kontrola przepływu produktów wraz z przepływem informacji i finansów. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami w rozwiązywaniu problemów z zakresu logistyki w firmie.Potrafi identyfikować operacje gospodarcze w obszarze logistyki. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Podczas zajęć zostaną omówione główne procesy logistyczne: planowanie, wdrażanie i kontrola przepływu produktów wraz z przepływem informacji i finansów. Zostaną omówione działalności kluczową i pomocnicze wchodzące w skład procesów logistycznych. W działalności kluczowej wyróżniamy: standaryzację produktów i usług, działalność transportową, magazynowanie i obsługę zapasów, realizację procesu zamówień. W działalności pomocniczej mieszczą się: systemy informatyczne, współpraca z produkcją, współpraca z dystrybucją, zakupy. Tematem wykładów będzie także omówienie i klasyfikacja kosztów logistyki oraz obniżanie kosztu przepływu produktów w łańcuchu dostaw, z założeniem maksymalizacji zysku w każdej firmie – ogniwie łańcucha dostaw, przy zachowaniu oczekiwanego na rynku poziomu obsługi klienta. Ponadto zostaną przedstawione cele i rola audytu logistycznego oraz jego wpływ na efektywność procesów magazynowych. Tematyka ta będzie zawierała także problem jakości w logistyce.
W zakres przedmiotu wejdą także: polityka tworzenia i obsługi zapasów, charakterystyka „produktu logistycznego i wymagania klienta.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

W ramach zajęć zostaną przeprowadzone studia przypadku, mające na celu przybliżenie tematu planowania zapasów i obliczania kosztów logistyki. Ponadto przeprowadzone zostaną ćwiczenia z przygotowania planu dostaw i terminarza obsługi magazynów.
Przeprowadzone zostaną także ćwiczenia z zakresu harmonizowania przepływu informacji pomiędzy komórkami łańcucha dostaw. Przybliżone zostaną także karty wymagań klienta i zakres reklamacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie określono

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=60% ocena z egzaminu + 40% ocena z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwiona nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Blaik P., Logistyka-Koncepcja zintegrowanego zarzadzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1999;
 2. Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe ) PWN Warszawa, Poznań 2001.
 3. www.logistykafirm.com/logistyka/Praktyka/Pierwsze w Polsce wdrożenie rozwiązania logistycznego AX4./
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak