Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria jakości
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-509-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grzyb Justyna (jgrzyb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają kluczowe terminy związane z zarządzaniem jakością. Przedmiot obejmuje wprowadzenie do instrumentarium zarządzania jakością, wykorzystanie współczesnych metod oraz narzędzi do rozwiązywania problemów związanych z zapewnieniem wysokiej jakości wyrobów i usług. Omówione zostaną procedury związane z implementacją systemu zarządzania jakością opartego o normę ISO 9001:2015.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania jakością, normy dotyczące zarządzania jakością, a także koncepcje wspomagające zarządzanie jakością produkcji IPJ1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Egzamin
M_W002 Student zna metody oraz narzędzia wchodzące w skład instrumentarium zarządzania jakością IPJ1A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę teoretyczną problemu w oparciu o zapisy normy ISO 9001:2015 IPJ1A_U02 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student rozumie istotę zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym IPJ1A_U04, IPJ1A_U03 Prezentacja,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów za pomocą dostępnych technik z zakresu zarządzania jakością IPJ1A_K02, IPJ1A_K01 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania jakością, normy dotyczące zarządzania jakością, a także koncepcje wspomagające zarządzanie jakością produkcji + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody oraz narzędzia wchodzące w skład instrumentarium zarządzania jakością + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić analizę teoretyczną problemu w oparciu o zapisy normy ISO 9001:2015 - + - - - - - - - - -
M_U002 Student rozumie istotę zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność rozwiązywania problemów za pomocą dostępnych technik z zakresu zarządzania jakością - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Postrzeganie jakości
Pomiar i ocena jakości
Koncepcje zarządzania jakością
Zasady zarządzania jakością
Normy i wymagania wyznaczające standardy systemu zarządzania jakością
Zasady projektowania i wdrażania system zarządzania jakością
Ocena systemów zarządzania jakością
Narzędzia wspomagające zarządzanie jakością
Metody wspomagające zarządzanie jakością
Zarządzanie jakością w cyklu życia produktu
Ekonomika jakości i koszty jakości

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Pomiar i ocena jakości
Pojęcie TQM
Koncepcja Six Sigma
Kaizen
Benchmarking
Normy ISO 9000
Certyfikacja i normalizacja
Planowanie i zapewnienie jakości w projektowaniu
Narzędzia do kojarzenia i grupowania
Narzędzia do planowania działań
Narzędzia ilościowe statystyczne,
FMEA – analiza przyczyn i skutków wad,
DOE -planowanie eksperymentu,
Koszty jakości

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń audytoryjnych ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych z aktywności na zajęciach oraz prezentacji przygotowanej w grupach.
Ocena z wykładu jest ustalana na podstawie wyniku egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0.6*ocena z egzaminu + 0.4*ocena z ćwiczeń audytoryjnych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych. Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym sposób.
Jeżeli w ciągu tygodnia prowadzone są zajęcia z tego samego tematu możliwe jest odrobienie zajęć z inną grupą, przy czym ograniczeniem jest maksymalna liczba studentów mieszczących się w sali.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo naukowe PWN, 2007
Lock D., Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Selejdak j., Klimecka – Tatar D., Knal K. pod redakcją Budzynowskiej M., Metoda 5S Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające, Wydawnictwo Vergal Dashofer Sp. z o.o., 2012
Ratyński W., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo SIGMA, 2005
Prussak W., Zarządzanie jakością: wybrane elementy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2003
Wawak S., Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wydawnictwo Onepress, 2005
Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak