Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Statystyczne sterowanie procesem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-511-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące statystycznego sterowania procesem a w szczególności kart kontrolnych wg oceny liczbowej i alternatywnej oraz tzw zdolności procesu, z wykorzystaniem komputerowego wspomagania

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Za pomocą wsparcia komputerowego potrafi statystycznie sterować procesem. Zna pojęcia karty kontrolnej, zdolności procesu. IPJ1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_W002 Student potrafi wytypować odpowiednie narzędzie statystycznego sterowania procesem do rozwiązania szczególnego problemu. IPJ1A_W02 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować różne rodzaje kart kontrolnych. IPJ1A_U11, IPJ1A_U08, IPJ1A_U07 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student zna podstawy obsługi programu Statistica. IPJ1A_U11, IPJ1A_U08, IPJ1A_U07 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Za pomocą wsparcia komputerowego potrafi statystycznie sterować procesem. Zna pojęcia karty kontrolnej, zdolności procesu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wytypować odpowiednie narzędzie statystycznego sterowania procesem do rozwiązania szczególnego problemu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować różne rodzaje kart kontrolnych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student zna podstawy obsługi programu Statistica. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące statystycznego sterowania procesem a w szczególności kart kontrolnych wg oceny liczbowej i alternatywnej oraz tzw zdolności procesu, z wykorzystaniem komputerowego wspomagania.
Budowa kart kontrolnych. Rodzaje kart kontrolnych:
a) wg oceny alternatywnej-
-Karta frakcji jednostek niezgodnych (p) lub liczby jednostek niezgodnych (np)
-Karta liczby niezgodności © lub liczby niezgodności na jednostkę (u)
b) wg oceny liczbowej
-Karta wartości średniej (x) i rozstępu® lub odchylenia standardowego (S)
-Karta pojedynczych obserwacji (xi) i ruchomego rozstępu®
-Karta mediany (M) i rozstępu®
-Karta sum skumulowanych
Analiza kart kontrolnych stosowanych do sterowania jakością procesu
Ocena zdolności procesu-wskaźniki Cp, Cpk, Cm i Cmk oraz Pp i Ppk.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

W ramach przedmiotu studenci stworząw programie Statistica, na podstawie rzeczywistych danych procesowych, karty kontrolne:
a) wg oceny alternatywnej-
-Karta frakcji jednostek niezgodnych (p) lub liczby jednostek niezgodnych (np)
-Karta liczby niezgodności © lub liczby niezgodności na jednostkę (u)
b) wg oceny liczbowej
-Karta wartości średniej (x) i rozstępu® lub odchylenia standardowego (S)
-Karta pojedynczych obserwacji (xi) i ruchomego rozstępu®
-Karta mediany (M) i rozstępu®
-Karta sum skumulowanych
Następnie dokonają ich analizy oraz obliczą
wskaźniki zdolności procesu-Cp, Cpk, Cm i Cmk oraz Pp i Ppk.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć audytoryjnych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć audytoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z egzaminu + 50% z zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych.
Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym
sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Greber T., Statystyczne sterowanie procesami – doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA, StatSoft, Kraków 2000 r.
 2. Czyżewski B., Statystyczne sterowanie procesami, Poznań.
 3. Czyżewski B., Statystyczna kontrola jakości, Poznań.
 4. Diertich E., Schulze A., Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych, maszyn i procesów produkcyjnych, 2000 r.
 5. Gawlik J., Rewilak J., Dobór i ocena zdolności wyposażenia pomiarowego w przemyśle maszynowym, [w:] VI Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 Metrologia w systemach jakości – 3, 2000 r., s. 101-112.
 6. Sałaciński T., SPC – statystyczne sterowanie procesami, OWPW 2009 r.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Żaba: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, ISBN 978-83-60958-95-7, Wyd. Nauk.
  AKAPIT, 2012, Kraków, redaktor monografii
 2. Żaba Krzysztof, J. Włodarska, Puchlerska Sandra, Selected methods of NDT uncertainty analysis for quality rating in multilayer ceramic moulds, METAL 2018, Brno, Czech Republic:
Informacje dodatkowe:

brak