Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instrumentarium zarządzania jakością
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-512-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące standardowych i zaawansowanych zasad, metod i narzędzi, wchodzących w skład instrumentarium zarządzania jakością

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu zarządzania jakością. IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Egzamin
M_W002 Zna typowe i zaawansowane instrumenty zarządzania jakością. Potrafi określić problemy oraz ocenić metody lub system zarządzania jakością odpowiedni dla konkretnego problemu. Potrafi określić skutki wdrożenia metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student jest w stanie wdrożyć adekwatne narzędzie zarządzania jakością, by rozwiązać problem. IPJ1A_U01, IPJ1A_U11 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma umiejętność pracy w zespole i korzystania z metod zarządzania jakością podczas własnej pracy. IPJ1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna typowe i zaawansowane instrumenty zarządzania jakością. Potrafi określić problemy oraz ocenić metody lub system zarządzania jakością odpowiedni dla konkretnego problemu. Potrafi określić skutki wdrożenia metod zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student jest w stanie wdrożyć adekwatne narzędzie zarządzania jakością, by rozwiązać problem. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma umiejętność pracy w zespole i korzystania z metod zarządzania jakością podczas własnej pracy. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące standardowych i zaawansowanych zasad, metod i narzędzi, wchodzących w skład instrumentarium zarządzania jakością. Zasady-14 zasad Deminga, 8 zasad zarządzania jakością, praca zespołowa, KAIZEN, POKA-YOKE, zero defektów. Metody-FMEA, QFD, SPC, DOE, Raport 8D, 5S . Stare narzędzia-histogram, diagram Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy, „rybia ość”), diagram Pareto (wykres Pareto-Lorentza, analiza ABC, 20:80), arkusz kontrolny, karta kontrolna (Karty Shewharta), wykres rozproszenia (wykres zmiennych, wykres korelacji), schemat blokowy, mapa przebiegu procesu. Nowe narzędzia-diagram pokrewieństwa (wykresy pokrewieństwa), matrycowa analiza danych (wykres analizy danych), diagram matrycowy (wykres tablicowy), diagram współzależności (diagram relacji), diagram drzewa (drzewo decyzyjne, diagram systematyki), diagram planowania procesu podejmowania decyzji (Karta planowania procesu podejmowania decyzji, wykres programowy procesu decyzji – PDPC) Diagram sieciowy (diagram strzałkowy)

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

W ramach przedmiotu studenci zastosują standardowe i zaawansowane zasady, metody i stare i nowe narzędzia , wchodzących w skład instrumentarium zarządzania jakością do analizy wybranych procesów technologicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć audytoryjnych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć audytoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z egzaminu + 50% z zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych.
Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym
sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Hamrol Adam, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005,
 2. Steinbeck Hans H., Total Quality Management: kompleksowe zarządzanie jakością, Agencja Wydawnicza “Placet”, 1998,
 3. Karaszewski Robert, Zarządzanie jakością: koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, TNOiK “Dom Organizatora”, 2005
 4. Thomson J., Koronacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością. Od Shewharta do metody „Six Sigma”,
 5. Szczepańska K., Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 6. Greber T., Analiza FMEA – kompendium wiedzy praktycznej, wyd. PROQUAL, www.proqual.pl
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. K. Żaba: Doskonalenie jakości procesów technologicznych, ISBN 978-83-60958-95-7, Wyd. Nauk. AKAPIT, 2012, Kraków, redaktor monografii
 2. T. Sieńko, S. Nowak, A. Sury, B. Świątek, M. Sibielak, W. Rączka, K. Żaba, A. Lis: Ekspercki system doskonalenia procesów wytwarzania części silników lotniczych
  z wykorzystaniem strategii Six Sigma, Rudy i Metale Nieżelazne, 2007 R. 52 nr 11 s. 841–84629.
 3. S. Nowak, T. Knych, A. Sury, B. Świątek, A. Macioł, M. Sibielak, K. Żaba, A. Lis: Baza danych technologicznych i planistycznych jako podstawa zarządzania systemem produkcyjnym, Rudy i Metale Nieżelazne, 2004 R 49 nr 10–11 s. 572–579
 4. S. Nowak, K. Żaba, A. Sury, M. Wojtas, B. Świątek, M. Sibielak, W. Rączka: Komputerowe systemy planowania, sterowania i doskonalenia procesu produkcyjnego. Cz. 1, System planowania zasobów i harmonogramowania w procesach fazowych, Monografia – Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Metali Nieżelaznych. Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2012, s. 291–307
 5. S. Nowak, K. Żaba, A. Sury, M. Wojtas, B. Świątek, M. Sibielak, W. Rączka: Komputerowe systemy planowania, sterowania i doskonalenia procesu produkcyjnego. Cz. 2, Komputerowy system nadzorowania i eliminowania niestabilnych procesów specjalnych, Monografia – Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Metali Nieżelaznych. Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit”, 2012, s. 309–319
Informacje dodatkowe:

brak