Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-513-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć student zostanie wprowadzony do metod zarządzania projektami, z naciskiem na zrozumienie roli projektów organizacji. Przedstawione zostaną standardy zarządzania projektami, poprzez przegląd podstawowych metodyk (PM Book, Prince2, IPMA, metodyki lekkie). Student pozna zasady tworzenia studium wykonalności w kontekście wpływu na zwiększenie efektywności zastosowanych rozwiązań, z naciskiem na rozwiązania innowacyjne. Student zapozna się z zagadnieniami dot. planowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie podstawowe metody zarządzania projektami IPJ1A_W04 Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą monitorowania rezultatów projektu IPJ1A_W04 Kolokwium
M_W003 Zna zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem projektu IPJ1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wybrać i zaproponować sposób planowania projektu oraz wyjaśnić sposób rozpoczęcia i realizacji projektu IPJ1A_U10, IPJ1A_U09 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość korzyści wynikających z zastosowania metod zarządzania projektami IPJ1A_K02, IPJ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie podstawowe metody zarządzania projektami + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą monitorowania rezultatów projektu + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem projektu + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać i zaproponować sposób planowania projektu oraz wyjaśnić sposób rozpoczęcia i realizacji projektu + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość korzyści wynikających z zastosowania metod zarządzania projektami + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1) Wprowadzenie do zarządzania projektami.
2) Rola i znaczenie projektów w organizacji, podstawowe definicje
3) Cykl życia projektu
4) Przegląd głównych metodyk zarządzania projektami metodyk (PM Book, Prince2, IPMA, metodyki lekkie)
5) Zarządzanie projektem w trakcie wdrożenia, rola menadżera projektu
6) Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacją. Zarządzanie jakością i ryzykiem w projekcie.
7) Strategiczne zarządzanie projektami

Ćwiczenia projektowe (30h):

1) Inicjowanie i definiowanie projektu. Konstruowanie uzasadnienia biznesowego. Studia możliwości i wykonywalności.
2) Komunikacja w zespole projektowym, podejmowanie decyzji, ocenianie członków zespołu, konflikty w zespole projektowym
3) Cykl życia projektu unijnego
4) Określenie struktury zadań w projekcie
5) Tworzenie harmonogramu projektu
6) Wykorzystanie zasobów projektu
7) Narzędzia informatyczne wspierające projekty
8) Alokacja zasobów do projektu. Planowanie projektów w warunkach ograniczonych zasobów
9) Zarządzanie ryzykiem projektu
10) Przykładowe projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe ćwiczenia, 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe i egzamin

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

20% – aktywność na zajęciach
80% – kolokwium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Trocki, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013
S. Barker, C. Rob, Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa 2010
Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Kalecki M. (1986), Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa
Schumpeter J. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak