Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Marketing przemysłowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-601-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Łyp-Wrońska Katarzyna (klyp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie marketingu, adekwatnie do uwarunkowań i trendów, Przedmiot w dużej mierze opiera się na przykładach z przemysłu – produktów i usług. Wykłady nie są obowiązkowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 M_W001 Posiada wiedzę z teoretycznych podstaw marketingu, przydatną do analizy i projektowania strategii i programów marketingowych w firmach działających na rynkach przedsiębiorstw i konsumenta. IPJ1A_W01 Prezentacja,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje marketingowe o nabywcach, konkurentach i szerszym otoczeniu marketingowym firmy z różnych źródeł, umie je segregować i analizować. IPJ1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 M_U002 Potrafi integrować wiedzę z innych dyscyplin naukowych wspierających marketing ( np. ekonomii, socjologii i psychologii społecznej, statystyki, matematyki ,informatyki) i wykorzystać ją do tworzenia programów marketingowych. IPJ1A_U10 Odpowiedź ustna
M_U003 M_U003 Potrafi rozwiązywać zadania dotyczące oceny rynkowej i finansowej programów marketingowych z wykorzystaniem wyników badań marketingowych. IPJ1A_U09 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 M_U004 Potrafi posługiwać się metodami i technikami potrzebnymi do opracowywania strategicznych i operacyjnych planów marketingowych. IPJ1A_U08 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 M_K001 Ma świadomość i rozumie skutki działalności marketingowej dla społeczeństwa, innych przedsiębiorstw i rynku. IPJ1A_K02 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 M_W001 Posiada wiedzę z teoretycznych podstaw marketingu, przydatną do analizy i projektowania strategii i programów marketingowych w firmach działających na rynkach przedsiębiorstw i konsumenta. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje marketingowe o nabywcach, konkurentach i szerszym otoczeniu marketingowym firmy z różnych źródeł, umie je segregować i analizować. + + - - - - - - - - -
M_U002 M_U002 Potrafi integrować wiedzę z innych dyscyplin naukowych wspierających marketing ( np. ekonomii, socjologii i psychologii społecznej, statystyki, matematyki ,informatyki) i wykorzystać ją do tworzenia programów marketingowych. + + - - - - - - - - -
M_U003 M_U003 Potrafi rozwiązywać zadania dotyczące oceny rynkowej i finansowej programów marketingowych z wykorzystaniem wyników badań marketingowych. - + - - - - - - - - -
M_U004 M_U004 Potrafi posługiwać się metodami i technikami potrzebnymi do opracowywania strategicznych i operacyjnych planów marketingowych. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 M_K001 Ma świadomość i rozumie skutki działalności marketingowej dla społeczeństwa, innych przedsiębiorstw i rynku. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Istota współczesnego marketingu, ewolucja funkcji i orientacji marketingowych. Interdyscyplinarny charakter marketingu. Etyka w marketingu. Narzędzia marketingu-mix.
2. Zarządzanie marketingowe. Planowanie strategiczne i operacyjne marketingu. Analiza otoczenia marketingowego firmy. Analiza zachowania nabywcy na rynku konsumenta i przedsiębiorstw.
3. Analiza konkurencji i sposoby budowy przewagi konkurencyjnej.
4. Badania marketingowe. Metody pozyskiwania informacji marketingowej. Bazy danych o nabywcach.
5. Segmentacja rynku, wybór rynku docelowego, wyróżnianie ofert rynkowych i pozycjonowanie.
6. Projektowanie strategii marketingowych, tworzenie programów w zakresie marketingu-mix.
Program marketingowy w zakresie produktu . Strategie cenowe.
7. Projektowanie reklamy, promocja sprzedaży i public relation. Marketing bezpośredni i internetowy.
8. Zarządzanie kanałami dystrybucji. Ocena efektywności inwestycji marketingowych.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

1. Charakterystyka firm działających w branży metali nieżelaznych, analiza ich produktów i marketingu.
2. Tworzenie planu marketingowego firmy produkcyjnej. Praktyczne przykłady wykorzystania analizy SWOT do realizacji audytu marketingowego.
3. Zastosowanie macierzy BCG i GE do podejmowania decyzji o inwestycjach marketingowych na przykładzie firmy z branży metali nieżelaznych.
4. Ćwiczenia z zakresu ustalania i dostosowywania cen. Metoda przetargowa .
5. Zasady wpływu społecznego w projektowaniu reklamy i promocji sprzedaży . Przykłady z obserwacji rynkowych.
6. Praktyczne przykłady wyboru i oceny strategii marketingowych z wykorzystaniem wyników badań rynkowych.
7. Analiza marketingu internetowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń – wykonanie i prezentacja projektu.
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń
Zaliczenie egzaminu – odpowiedz ustna

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

50 % – zaliczenie ćwiczeń oraz aktywność na zajęciach
50 % – zaliczenie egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykonanie dodatkowych ćwiczeń

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zasad funkcjonowania rynku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kotler P. – Marketing TW, Wyd. Rebis, 2012
2. Mazurek- Łopacińska K. – Badania marketingowe. Teoria i praktyka. PWN, 2008
3. Dussel M. – Marketing w praktyce, Wyd. BC Edukacja 2009
4. Olczak A. Urbanik M. – Marketing B2B w praktyce gospodarczej. Diffin 2006
5. Staszewska J. – Marketing przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane dla inżynierów. Wyd. Politechniki Śląskiej, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak