Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Controling produkcji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-602-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Boryczko Bożena (bbor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia związane z celami, funkcjami, zadaniami, organizacją i narzędziami controlingu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie istotę controlingowej koncepcji zarządzania podmiotem gospodarczym. IPJ1A_W01 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa controlingu, logistyki i zasad funkcjonowania zakładów produkcyjnych IPJ1A_W02, IPJ1A_W05 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności dopasowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa do potrzeb controlingu. IPJ1A_U04, IPJ1A_U03 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi propagować wiedzę z zakresu controlingu oraz poszerzać świadomość społeczną pracowników w tym zakresie. IPJ1A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie istotę controlingowej koncepcji zarządzania podmiotem gospodarczym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa controlingu, logistyki i zasad funkcjonowania zakładów produkcyjnych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności dopasowania systemu informacyjnego przedsiębiorstwa do potrzeb controlingu. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi propagować wiedzę z zakresu controlingu oraz poszerzać świadomość społeczną pracowników w tym zakresie. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Controling produkcji

Controlling jako instrument wspomagający zarządzanie produkcją
Koordynacja działań w ramach systemu controllingu
Narzędzia controllingu produkcji
Analiza odchyleń
System motywacyjny w zarządzaniu produkcją

Ćwiczenia projektowe (30h):

Przygotowanie projektów w zespołach z zadanego tematu dotyczącego controligu w firmie produkcyjnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z uzyskanych ocen z projektów oraz zaliczenia pisemnego treści wykładów w formie egzaminu = ocena końcowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kontroling dla menedżerów, Bolesław Rafał Kuc
Controlling strategiczny, Wnuk-Pel Tomasz
Rachunkowość zarządcza, Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

Brak