Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Normalizacja, audyt, certyfikacja, akredytacja i systemy zgodności
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-605-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają szczegółowe informacje dot. norm oraz ich znaczenia dla różnych branże dział. produkcyjnej. Omówiona zostanie normalizacja jako proces ograniczania różnorodności działalność, w różnych branżach produkcyjnych. Opisane zostaną szczegóły audytu, certyfikacji, akredytacji i systemów zgodności. Studenci poznają szczegóły procesu zarządzania jakością, wraz z najważniejszymi normami, a także metody sporządzania dokumentacji. Omówione zostanie działalność PKN.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie znaczenie normalizacji w procesie ograniczania różnorodności działalności IPJ1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Potrafi analizować uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością IPJ1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie treści zawarte w normach 9001, 14001 i 18001 IPJ1A_W03 Egzamin
M_W004 Zna i rozumie podstawowe definicje jakości IPJ1A_W03 Egzamin
M_W005 Potrafi wyjaśnić znaczenie procesowego podejścia do systemu zarządzania jakością IPJ1A_W03 Egzamin
M_W006 Zna metody i rozumie znaczenie dokumentowania systemu zarządzania jakością IPJ1A_W03 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować mapę procesów dla wybranych organizacji IPJ1A_U09 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości IPJ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie znaczenie normalizacji w procesie ograniczania różnorodności działalności + + - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi analizować uwarunkowania wdrożenia systemu zarządzania jakością + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie treści zawarte w normach 9001, 14001 i 18001 + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna i rozumie podstawowe definicje jakości + + - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi wyjaśnić znaczenie procesowego podejścia do systemu zarządzania jakością + + - - - - - - - - -
M_W006 Zna metody i rozumie znaczenie dokumentowania systemu zarządzania jakością + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować mapę procesów dla wybranych organizacji + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 142 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Teoretyczne aspekty zarządzania jakością

Ewolucja systemu zarządzania jakością
Podstawowe metody i narzędzia jakości. Podstawowe definicje jakości
Dokumentowanie systemu zarządzania jakością
Rola czynnika ludzkiego w kreowaniu jakości
Historia normalizacji. Elementy norm ISO
Metodyka Six Sigma
Cele certyfikacji produktów
Procedury certyfikacji
Audyty systemów zarządzania jakością

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi zarządzania jakością
Systematyka narzędzi i metod zarządzania jakością
Opracowanie i ocena polityki jakości wybranej organizacji
Audyt – praktyczne aspekty
Przygotowanie planu działań do przeprowadzenia certyfikacji dla przedsiębiorstw (symulacja)
Certyfikacja produktowa i procesowa
Koncepcja lean manufacturing
Szczegółowe zapoznanie z wybranymi normami (9001, 14001 i 18001)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe ćwiczenia, 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe i egzamin

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

20% – aktywność na zajęciach
80% – egzamin

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce
gospodarczej, Difin, Warszawa 2007.
Blikle A.J., Doktryna Jakości – rzecz o skutecznym zarządzaniu, Creative Commons, 2014,
www.moznainaczej.com.pl.
Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
2008.
Thompson J., Kornacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością – od Shewharta do metody „Six Sigma”, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak