Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy zarządzania w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i kolejowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-606-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci w ramach przedmiotu otrzymują informacje dotyczące normalizacji, dokumentacji i organizacji w systemach zarządzania w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i kolejowym

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna pojęcie systemu norm ISO. Zna pojęcie normy branżowej. Potrafi zdefiniować zastosowanie i cele jakie przyświecają tworzeniu norm typu ISO. IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_W002 Jest zapoznany z treścią, celem i wykorzystaniem normy dotyczącej zarządzeniem jakością w przemyśle lotniczym: AS 9100:2016. IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Egzamin
M_W003 Jest zapoznany z treścią, celem i wykorzystaniem normy dotyczącej zarządzeniem jakością w przemyśle motoryzacyjnym: IATF 16949:2016. IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Egzamin
M_W004 Jest zapoznany z treścią, celem i wykorzystaniem normy dotyczącej zarządzeniem jakością w przemyśle kolejowym: IRIS. IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi praktycznie wykorzystać normy branżowe oraz ISO. Potrafi korzystać z zasad ujętych w normach AS 9100:2016, IATF 16949:2016, IRIS, rozwiązując problemy lub zwiększać efektywność produkcji w przedsiębiorstwach z branży lotniczej, samochodowej oraz kolejowej. IPJ1A_U01, IPJ1A_U11, IPJ1A_U10, IPJ1A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna pojęcie systemu norm ISO. Zna pojęcie normy branżowej. Potrafi zdefiniować zastosowanie i cele jakie przyświecają tworzeniu norm typu ISO. + - - - - - - - - - -
M_W002 Jest zapoznany z treścią, celem i wykorzystaniem normy dotyczącej zarządzeniem jakością w przemyśle lotniczym: AS 9100:2016. + - - - - - - - - - -
M_W003 Jest zapoznany z treścią, celem i wykorzystaniem normy dotyczącej zarządzeniem jakością w przemyśle motoryzacyjnym: IATF 16949:2016. + - - - - - - - - - -
M_W004 Jest zapoznany z treścią, celem i wykorzystaniem normy dotyczącej zarządzeniem jakością w przemyśle kolejowym: IRIS. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi praktycznie wykorzystać normy branżowe oraz ISO. Potrafi korzystać z zasad ujętych w normach AS 9100:2016, IATF 16949:2016, IRIS, rozwiązując problemy lub zwiększać efektywność produkcji w przedsiębiorstwach z branży lotniczej, samochodowej oraz kolejowej. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 127 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Studenci w ramach przedmiotu otrzymują informacje dotyczące normalizacji, dokumentacji i organizacji w systemach zarządzania w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i kolejowym w szczególności w oparciu o:
-normę AS 9100:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Lotniczym
-normę IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym
-normę IRIS – Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Kolejowym
-norme ISO 9001:2015 systemy Zarządzania Jakością
oraz w oparciu o postanowienia kluczowych organizacji branżowych

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

W ramach przedmiotu studenci zastosują wymagania z:
-normy AS 9100:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Lotniczym
-normy IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym
-normy IRIS – Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Kolejowym
oraz innych dokumentów branżowych, do analizy systemów zarządzania w wybranych przedsiębiorstwach z przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego i kolejowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionego kolokwium zaliczeniowego. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć audytoryjnych. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem (w przypadku zajęć audytoryjnych). Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny końcowej z ćwiczeń audytoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa=50% ocena z egzaminu + 50% z zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność studenta na dwóch ćwiczeniach audytoryjnych.
Zaległość wyrównuje się poprzez przygotowanie referatu, projektu lub w inny ustalony z prowadzącym
sposób

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Norma AS 9100:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Lotnictniczym
 2. Norma IATF 16949:2016 Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym
 3. Norma IRIS Międzynarodowy Standard Zarządzania Jakością w Przemyśle Kolejowym
 4. https://www.bsigroup.com/pl-PL/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak