Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka zawodowa (4 tygodnie)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-607-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Jabłoński Michał (jablonsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praktyka zawodowa
1. Student zapoznaje się z przepisami BHP panującymi w danym zakładzie pracy.
2. Student poznaje strukturę organizacyjną zakładu pracy, strukturę zależności funkcyjnych oraz praktyczne metody jej realizacji.
3. Student zapoznaje się ze specyfiką produkcji występującą w danym zakładzie pracy.
4. Student zapoznaje się z technologiami produkcji występującymi w danym zakładzie
pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student orientuje się w obecnej kondycji przemysłu metali nieżelaznych i potrafi wymienić duże zakłady branżowe. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu procesów produkcji, zarządzania jakością oraz personelem. Student zna podstawowe zasady BHP panujące w wybranym zakładzie pracy. IPJ1A_W02 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętności korzystania z normalizacji, specyfikacji produktów oraz informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki oraz przemysłu. Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i zdolności do zdobywania nowej wiedzy. Na tej podstawie student ma umiejętność analizy, przetwarzania i wykorzystania zdobytej wiedzy celem jej praktycznego zastosowania w produkcji przemysłowej, zarządzaniu jakością oraz personelem. IPJ1A_U11, IPJ1A_U09, IPJ1A_U10, IPJ1A_U08 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Student posiada umiejętność podstawowej kalkulacjikosztów produkcji w warunkach przemysłowych oraz potrafi na tej podstawie projektować i usprawniać proces produkcyjny. IPJ1A_U01, IPJ1A_U03 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętność samokształcenia, jak również widzi potrzebę kształcenia współpracowników celem podnoszenia kwalifikacji osobowych, jak i zespołowych. Student zna specyfikę pracy w zespole oraz rozumie i zna zasady etyki pracy inżyniera. IPJ1A_K01, IPJ1A_K03, IPJ1A_K02 Praca wykonana w ramach praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student orientuje się w obecnej kondycji przemysłu metali nieżelaznych i potrafi wymienić duże zakłady branżowe. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu procesów produkcji, zarządzania jakością oraz personelem. Student zna podstawowe zasady BHP panujące w wybranym zakładzie pracy. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętności korzystania z normalizacji, specyfikacji produktów oraz informacji pochodzących z różnych dziedzin nauki oraz przemysłu. Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i zdolności do zdobywania nowej wiedzy. Na tej podstawie student ma umiejętność analizy, przetwarzania i wykorzystania zdobytej wiedzy celem jej praktycznego zastosowania w produkcji przemysłowej, zarządzaniu jakością oraz personelem. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność podstawowej kalkulacjikosztów produkcji w warunkach przemysłowych oraz potrafi na tej podstawie projektować i usprawniać proces produkcyjny. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Ma umiejętność samokształcenia, jak również widzi potrzebę kształcenia współpracowników celem podnoszenia kwalifikacji osobowych, jak i zespołowych. Student zna specyfikę pracy w zespole oraz rozumie i zna zasady etyki pracy inżyniera. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (120h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Nie dotyczy.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie zaświadczenia wystawionego przez zakład pracy potwierdzającego odbycie praktyki wraz z oceną oraz przedstawionego sprawozdania końcowego z praktyki zawodowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania do sprawozdania końcowego z praktyki zawodowej:
1. Opis struktury organizacyjnej zakładu/firmy/instytucji, w którym była realizowana praktyka.
2. Opis technologii produkcji wybranego wyrobu produkowanego w danym zakładzie lub opis usług
wykonywanych w danej firmie lub instytucji.
3. Opis zakresu powierzonych przez zakład/firmę/instytucję zadań realizowanych w czasie praktyki
zawodowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kodeks Etyki Studenta AGH
2. Regulamin Studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak