Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stopy żelaza
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-608-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Jaworska Lucyna (ljaw@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: układ Fe-C, , otrzymywanie stopów żelaza, obróbka cieplna, dodatki stopowe, modyfikacja warstwy wierzchniej, zastosowanie stopów żelaza,względy ekonomiczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii oraz podstaw ekonomii, a także z przedmiotów inżynierskich, w zakresie metalurgii i przetwórstwa stopów żelaza przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii produkcji, jakości i logistyki wyrobów stalowych i żeliwnych. IPJ1A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych,wyrobów stalowych i żeliwnych oraz prawidłowej ich eksploatacji w przemyśle metali żelaznych, zna podstawowe metody, techniki, urządzenia, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących wytwarzanie różnorodnych wyrobów ze stopów żelaza poczynając od prac koncepcyjno-projektowych poprzez wykonawstwo, eksploatację z uwzględnieniem organizacji pracy w cyklu produkcyjnym, kontrolę i doskonalenie jakości procesów i wyrobów. IPJ1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w technice, inżynierii produkcji i jakości oraz logistyce, wykorzystując różne techniki do porozumiewania się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach. IPJ1A_U02 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w języku polskim i angielskim (lub innym uznanym w komunikacji międzynarodowej), dokonać ich integracji oraz interpretacji i wykorzystania ich do samodzielnego przygotowania się do zajęć dydaktycznych a także formułowania i uzasadniania opinii. IPJ1A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy IPJ1A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie IPJ1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii oraz podstaw ekonomii, a także z przedmiotów inżynierskich, w zakresie metalurgii i przetwórstwa stopów żelaza przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu inżynierii produkcji, jakości i logistyki wyrobów stalowych i żeliwnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych,wyrobów stalowych i żeliwnych oraz prawidłowej ich eksploatacji w przemyśle metali żelaznych, zna podstawowe metody, techniki, urządzenia, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich obejmujących wytwarzanie różnorodnych wyrobów ze stopów żelaza poczynając od prac koncepcyjno-projektowych poprzez wykonawstwo, eksploatację z uwzględnieniem organizacji pracy w cyklu produkcyjnym, kontrolę i doskonalenie jakości procesów i wyrobów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym obowiązującym w technice, inżynierii produkcji i jakości oraz logistyce, wykorzystując różne techniki do porozumiewania się w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w języku polskim i angielskim (lub innym uznanym w komunikacji międzynarodowej), dokonać ich integracji oraz interpretacji i wykorzystania ich do samodzielnego przygotowania się do zajęć dydaktycznych a także formułowania i uzasadniania opinii. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do nawiązywania współpracy ze specjalistami oraz z grupami eksperckimi w przypadku trudnych problemów technicznych i organizacyjnych w miejscu pracy + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki zawodowej, podtrzymuje i przekazuje tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału Metali Nieżelaznych w kraju i na świecie + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Studenci zapoznają się z otrzymywaniem stopów żelaza, układem równowagi żelazo – węgiel i charakterystyką faz w uladzie żelazo-węgiel, przemianami fazowymi, przemianą austenitu w perlit, krzywymi CTPI, przemianą austenitu w martenzyt, hartowaniem i hartownością,odpuszczaniem,bainitem, charakterystyką struktury stali węglowych, pierwiastkami stopowymi, wpływem na krzywe CTPI pierwiastków stopowych, stalami stopowymi.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Mikrostruktura, a przemiany w stopach żelaza.
2.Hartowanie i hartowność.
3. Wytrzymałość stopów żelaza,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium kontrolne z treści wykładu, ocena z egzaminu
ocena z kolokwium zaliczającego ćwiczenia laboratoryjne .
Obecność na ćwiczeniach obowiązkowa, promowana obecność na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen z wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca z podręcznikiem w zakresie wskazanym przez prowadzącego i kolokwium dla wykładu oraz odrobienie ćwiczeń laboratoryjnych w przypadku usprawiedliwionych nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M.Blicharski “Inżynieria Materiałowa-Stal”, Wydawnictwo WNT 2017
M.Blicharski “Wstęp do Inżynierii Materiałowej”, WNT, 2009
L.A. Dobrzański – “Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, 2002, Wydawnictwa Naukowo Techniczne
K.Przybyłowicz, J.Przybyłowicz"Repetytorium z Materiałoznawstwa – Stopy żelaza"Politechnika Świętokrzyska 1997.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Sulima, Iwona; Ratuszek, Wiktoria; Zielinska-Lipiec, Anna; Jaworska, Lucyna. Microstructural Evolution of 316L Austenitic Stainless Steel with 2%TiB2 Addition during the HP-HT Sintering STEEL RESEARCH INTERNATIONAL Volume: 88 Issue: 11 Article Number: UNSP 1700047 Published: NOV 2017

Sulima I., L.Jaworska, P.Figiel, Effect of boron sinter – aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel – TiB2 composites, Archive of Metallurgy and Materials , 2015, Vol. 60, nr 4, s. 2619-2624. [DOI: 10.1515/amm-2015-0423]. Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences. 2014 ISSN 1733-3490.

Sulima I., Jaworska L., Figiel P.: Influence of processing parameters and different content of TiB2 ceramics on the properties of composites sintered by high pressure – high temperature (HP-HT) method. Archive of Metallurgy and Materials , 2014, Vol. 59, nr 1, s. 205-209. [DOI: 10.2478/amm-2014-0033]. Institute of Metallurgy and Materials Science Polish Academy of Sciences, 2014. ISSN 1733-3490.

Informacje dodatkowe:

Brak