Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimery
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-611-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Rudnik Ewa (erudnik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci poznają podstawowe terminy i definicje z zakresu chemii polimerów i przetwórstwa materiałów polimerowych. Tematyka zajęć obejmuje klasyfikację polimerów, metody ich otrzymywania oraz relacje pomiędzy budową polimerów a ich właściwościami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi. Omówione zostaną również zastosowania i metody przetwórstwa materiałów polimerowych. Na ćwiczeniach laboratoryjnych zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie otrzymywania, badania i identyfikacji polimerów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu chemii polimerów i przetwórstwa materiałów polimerowych IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie różnych rodzajów średniej masy cząsteczkowej polimerów IPJ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 Student zna i rozumie relacje pomiędzy budową polimeru a jego właściwościami fizyko-mechanicznymi IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W004 Student zna metody otrzymywania polimerów i techniki ich przetwarzania IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W005 Student zna różne rodzaje, ogólne cechy i zastosowania poszczególnych grup polimerów IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne z zakresu chemii polimerów IPJ1A_U11, IPJ1A_U08, IPJ1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu chemii polimerów i przetwórstwa materiałów polimerowych + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie znaczenie różnych rodzajów średniej masy cząsteczkowej polimerów + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie relacje pomiędzy budową polimeru a jego właściwościami fizyko-mechanicznymi + - - - - - - - - - -
M_W004 Student zna metody otrzymywania polimerów i techniki ich przetwarzania + - + - - - - - - - -
M_W005 Student zna różne rodzaje, ogólne cechy i zastosowania poszczególnych grup polimerów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać proste eksperymenty laboratoryjne z zakresu chemii polimerów - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Wstęp do nauki o polimerach

  Student zapoznaje się z historią badań nad polimerami, poznaje podstawowe pojęcia związane z tą dziedziną oraz nazewnictwo polimerów

 2. Masa cząsteczkowa polimerów

  Student poznaje różne rodzaje średnich mas cząsteczkowych, metody ich wyznaczania oraz rolę w kształtowaniu właściwości polimerów

 3. Otrzymywanie polimerów

  Student zapoznaje się z różnymi rodzajami reakcji otrzymywania polimerów oraz technikami produkcji polimerów

 4. Klasyfikacja polimerów

  Student zapoznaje się z różnymi kryteriami podziału polimerów i cechami charakterystycznymi poszczególnych grup polimerów

 5. Budowa a właściwości polimerów

  Student zapoznaje się z relacjami pomiędzy budową makrocząsteczek i zbioru makrocząsteczek a właściwościami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi polimerów

 6. Przemiany termiczne w polimerach

  Student zapoznaje się z przemianami zachodzącymi w polimerach pod wpływem temperatury i ich wpływie na właściwości fizyko-mechaniczne polimerów,

 7. Modyfikacja polimerów

  Student zapoznaje się z różnymi metodami modyfikacji makrocząsteczek oraz materiałów polimerowych w celu odpowiedniego kształtowania ich właściwości

 8. Polimery funkcjonalne

  Student zapoznaje się z różnymi polimerami funkcjonalnymi , ich właściwościami i zastosowaniami

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Średnia masa cząsteczkowa polimerów

  Student wykonuje oznaczenia wagowo lub liczbowo sredniej masy czasteczkowej wybranych polimerów

 2. Otrzymywanie polimerów

  Student przeprowadza syntezę wybranego polimeru

 3. Identyfikacja polimerów

  Student przeprowadza identyfikację polimerów w oparciu o ich właściwości fizyko-chemiczne

 4. Reakcje polimerów

  Student bada kinetykę reakcji chemicznej z udziałem wybranego polimeru

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie wykładu ustnego wzbogaconego prezentacją multimedialną.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich ćwiczeń wskazanych w planie zajęć, zaliczenie sprawozdań pisemnych z wykonanych ćwiczeń oraz zaliczenie kolokwium końcowego z zakresu materiału realizowanego na zajęciach. Zaliczenia poprawkowe odbywają się w II i III terminie.
Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie pisemnego testu z treści wykładowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ocena końcowa = 0.6 * (ocena z testu pisemnego) + 0.4 * (ocena z ćwiczeń laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Odrabianie ćwiczeń odbywa się za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i we wskazanym przez nią terminie. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 20% zajęć student nie uzyskuje zaliczenia ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułu Chemia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Rabek J.F., Współczesna wiedza o polimerach, WN PWN, 2009
2.Praca zbiorowa pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka, Chemia polimerów,OWPW, Warszawa, 1995
3.Praca zbiorowa, Analiza polimerów syntetycznych, WNT, Warszawa, 1990.
4.Broniewski T. i in., Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 2000
5.Połowiński S., Chemia fizyczna polimerów,Wyd. PŁ, 1994
6.Żuchowska D.,Polimery konstrukcyjne: wprowadzenie do technologii i stosowania, WNT, 1995.
7.Gruin I.,Materiały polimerowe,Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1996.
8.Modern plastics handbook, McGraw-Hill, 2000
9.Bahandur P., Sastry N.V., Principles of polymer science,Alpha Science International Inc., 2005
10. Bastioli C., Handbook of biodegardable polymers,Rapra Technology Ltd., 2005
11. Utracki L.A., Commercial polymer blends,CHAPMAN & HALL, 1998

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rudnik E., Chat K., “A brief review on bio-inspired superhydrophobic electrodeposited nickel coatings”, Transactions of the IMF, 96(4) (2018), 185-192
Rudnik E., “A review on superhydrophobic zinc-based coatings produced by electrochemical methods”, Current Topics in Electrochemistry, 20 (2018), 47-61

Informacje dodatkowe:

Prowadzący zajęcia w laboratorium nie dopuszczają do zajęć studentów nieposiadających odpowiedniej odzieży ochronnej (fartuch) i środków ochrony indywidualnej (okulary ochronne).