Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria powierzchni metali i stopów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-612-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Książek Marzanna (mksiazek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu student pozna podstawy ogólne, tj. pojęcie inżynierii powierzchni i historię jej rozwoju, warstwy powierzchniowe, z uwzględnieniem budowy i rodzajów warstw wierzchnich i powłok oraz ich właściwości potencjalnych i eksploatacyjnych. Ponadto najnowsze techniki wytwarzania warstw powierzchniowych, tj. techniki elektronowe, laserowe, jarzeniowe, CDV i PVD, ze szczególnym uwzględnieniem ich podstaw fizycznych, budowy urządzeń, technologii, właściwości oraz zastosowań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii warstwy wierzchniej oraz wielu rodzajów obróbek powierzchniowych. IPJ1A_W03 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metod charakteryzacji właściwości powierzchni i układu typu powłoka- podłoże IPJ1A_W04, IPJ1A_W05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętności doboru technik wytwarzania powłok do konkretnych zastosowań. IPJ1A_U01, IPJ1A_U06, IPJ1A_U08 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywa we współczesnym świecie inżynieria powierzchni IPJ1A_K01, IPJ1A_K03 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę w zakresie technologii warstwy wierzchniej oraz wielu rodzajów obróbek powierzchniowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie metod charakteryzacji właściwości powierzchni i układu typu powłoka- podłoże + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętności doboru technik wytwarzania powłok do konkretnych zastosowań. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie jaką rolę odgrywa we współczesnym świecie inżynieria powierzchni - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Definicje: powierzchnia ciała stałego, warstwy powierzchniowe i warstwa wierzchnia
oraz budowa i parametry charakteryzujące stan warstwy wierzchniej.
2. Struktura geometryczna powierzchni (parametry 2D i 3D) oraz metody badań
struktury geometrycznej powierzchni.
3. Właściwości tribologiczne i antykorozyjne.
4. Powłoki (rodzaje, funkcje, właściwości, sposoby nanoszenia)
5. Techniki wytwarzania WW w tym kształtowanie powierzchni metodami ubytkowymi i bezubytkowymi (nagniatanie, kulowanie itp.)
6. Metody obróbki powierzchniowej stopów metali nieżelaznych: utlenianie anodowe,
powłoki konwersyjne, powłoki metaliczne, powłoki organiczne, platerowanie, metody PVD, CVD, metody hybrydowe, i inne niekonwencjonalne metody.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Najnowsze techniki wytwarzania warstw powierzchniowych, do których należą techniki elektronowe, laserowe, jarzeniowe, CDV i PVD, ze szczególnym uwzględnieniem ich podstaw fizycznych, budowy urządzeń, technologii, właściwości oraz zastosowań. Metody badań jakości powierzchni i układów typu powłoka-podłoże. Problemy zużywania materiałów oraz metody zwiększania trwałości elementów maszyn i urządzeń.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest zaliczenie ćwiczeń projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= ocena z zaliczenia ćwiczeń projektowych
Premiowana obecność na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Dla jego właściwego zrozumienia wymagane są wiadomości z fizyki, chemii, chemii fizycznej i
podstaw materiałoznawstwa, jak również wysłuchanie wykładu inżynieria powierzchni metali i stopów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995
2 Blicharski M. : Inżynieria powierzchni, WNT, Warszawa, 2009
3 Nowicki B.: Struktura geometryczna – Chropowatość i falistość powierzchni, WNT, Warszawa, 1991.
1997.
4 Adamczak S. : Pomiary geometryczne powierzchni, WNT, Warszawa 2008.
5 A. Michalski: Fizykochemiczne podstawy otrzymywania powłok z fazy gazowej. Ofic. Wyd. PW,
Warszawa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Ksiazek, A.Tchorz, L. Boron, Mechanical Properties and the microstructure of
Al2O3/Al/Al2O3 joints with surface modification of alumina by a thin layer of Ti+Nb, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 23 No 5 (2014)
2. M. Ksiazek, L. Boron, M. Radecka, M. Richert, A. Tchorz, The structure and bond strength of composite
carbide coatings (WC-Co+Ni) deposited on ductile cast iron by thermal spraying, Journal of Materials
Engineering and Performance, vol. 25 No 2 (2016) pp 502-509

Informacje dodatkowe:

Brak