Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Stopy metali nieżelaznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-614-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sułkowski Bartosz (sul5@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają stopy metali nieżelaznych, oparte na różnych metalach takich jak: miedź, aluminium, cynk, nikiel, tytan, magnez. Przedmiot obejmuj charakterystykę własności mechanicznych i fizycznych różnych stopów metali nieżelaznych z opisem ich zastosowania. Studenci uczą się zależności między strukturą stopów a ich własnościami, jak wpływają dodatki stopowe na własności stopów oraz poznają metody umacniania stopów metali i podstawowe procesy przeróbki plastycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna techniki tworzenia nowoczesnych stopów metali nieżelaznych o odpowiednich własnościach mechanicznych i fizycznych. IPJ1A_W02, IPJ1A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał osnowy, dodatki stopowe oraz rodzaj przeróbki plastycznej jak i obróbki cieplnej do przedstawionych wymagań. IPJ1A_U02, IPJ1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi rozwiązać przedstawiony problem z dziedziny inżynierii materiałowej: określenie własności mechanicznych, dobranie odpowiednich własności wytrzymałościowych, uzyskanie właściwej struktury materiału. IPJ1A_U02, IPJ1A_U03 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Studenci potrafi nawiązywać merytoryczną dyskusję w celu rozwiązania przedstawionego problemu technicznego z zakresu stopów metali nieżelaznych. IPJ1A_K02, IPJ1A_K01, IPJ1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna techniki tworzenia nowoczesnych stopów metali nieżelaznych o odpowiednich własnościach mechanicznych i fizycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni materiał osnowy, dodatki stopowe oraz rodzaj przeróbki plastycznej jak i obróbki cieplnej do przedstawionych wymagań. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi rozwiązać przedstawiony problem z dziedziny inżynierii materiałowej: określenie własności mechanicznych, dobranie odpowiednich własności wytrzymałościowych, uzyskanie właściwej struktury materiału. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studenci potrafi nawiązywać merytoryczną dyskusję w celu rozwiązania przedstawionego problemu technicznego z zakresu stopów metali nieżelaznych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wiadomości wstępne. Podział metali i stopów.
2. Sposoby przygotowania stopów.
3. Miedź jej własności i zastosowanie. Stopy miedzi i ich podział.
4. Mosiądze. Mosiądze specjalne.
5. Brązy cynowe. Brązy aluminiowe i ich obróbka cieplna. Brązy ołowiowe. Brązy krzemowe, berylowe i manganowe.
6. Stopy miedzi z niklem.
7. Stopy łożyskowe i ich własności. Stopy łożyskowe na osnowie cyny ołowiu i miedzi.
8. Spoiwa ich podział własności i zastosowanie inne stopy nisko topliwe.
9. Cynk i stopy cynku.
10. Aluminium i stopy aluminium. Obróbka cieplna stopów aluminium. Odlewnicze stopy aluminium. Modyfikacja siluminów.
11. Ultra lekkie stopy magnezu.
12. Tytan i stopy tytanu.
13. Molibden wolfram, wanad i ich stopy.
14. Cyrkon, tantal, niob. Metale ziem rzadkich.
15. Złoto i jego stopy. Srebro i jego stopy. Platynowce.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Badania strukturalne stopów metali nieżelaznych.
2. Obróbka cieplna stopów miedzi.
3. Utwardzanie wydzieleniowe stopów aluminium.
4. Stopy łożyskowe.
5. Modyfikacja siluminów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Po każdym ćwiczeniu labolatoryjnym przewidziane jest kolokwium sprawdzające.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia z ocen z kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dodatkowe zajęcia na koniec semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Łatkowski, J. Jarominek, Stopy Metali Nieżalaznych
2. K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo
3. L. A. Dobrzański, Metale i ich stopy : podręcznik akademicki do nauki metaloznawstwa i
inżynierii materiałowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Evolution of strength and structure during SPD processing of Ti-45Nb alloys: experiments and simulations, B. Sułkowski, A. Panigrahi, K. Ozaltin, M. Lewandowska, B. Mikułowski, M. Zehetbauer, Journal of Materials Science, 2014 vol. 49 iss. 19, s. 6648–6655
2. Deformation behavior of AZ61 magnesium alloy systematically rolled and annealed at 450∘C, B. Sułkowski, P. Pałka, Metallic Materials, 2016 vol. 54 iss. 3, s. 147–151
3. Mechanical properties, structural and texture evolution of biocompatible Ti–45Nb alloy processed by severe plastic deformation, A. Panigrahi, B. Sułkowski, T. Waitz, K. Ozaltin, W. Chrominski, A. Pukenas, J. Horky, M. Lewandowska, W. Skrotzki, M. Zehetbauer, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2016 vol. 62, s. 93–105
4. Low-temperature anomalies of mechanical properties in Zn−Cu−Ti single crystals, G. Boczkal, P. Pałka, B. Sułkowski, B. Mikułowski, Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, 2017 vol. 690, s. 254–258
5. Twin-induced stability and mechanical properties of pure magnesium, B. Sułkowski, R. Chulist, Materials Science and Engineering. A, Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing, 2019 vol. 749, s. 89–95.

Informacje dodatkowe:

Brak