Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe: Ścieżka dyplomowania Inżynieria produkcji i logistyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-702-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Żaba Krzysztof (krzyzaba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci otrzymają informacje dotyczące podstawowych zasad przygotowania pracy inżynierskiej i prezentacji do obrony z obszaru inżynierii produkcji i logistyki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych. Zna wymagania formalne, literaturowe i edycyjne obowiązujące podczas pisania pracy dyplomowej. IPJ1A_W02, IPJ1A_W05, IPJ1A_W01 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować plan badawczy oraz logiczny układ pracy dyplomowej. IPJ1A_U01, IPJ1A_U07, IPJ1A_U02, IPJ1A_U03, IPJ1A_U08, IPJ1A_U06, IPJ1A_U04 Prezentacja
M_U002 Student potrafi napisać pracę naukową na poziomie akademickim. Potrafi zaprezentować wyniki swoich badań. IPJ1A_U01, IPJ1A_U07, IPJ1A_U02, IPJ1A_U03, IPJ1A_U08, IPJ1A_U06, IPJ1A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi publicznie zaprezentować wyniki swoich badań. IPJ1A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna ogólną metodykę i zasady pisania prac dyplomowych. Zna wymagania formalne, literaturowe i edycyjne obowiązujące podczas pisania pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować plan badawczy oraz logiczny układ pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi napisać pracę naukową na poziomie akademickim. Potrafi zaprezentować wyniki swoich badań. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi publicznie zaprezentować wyniki swoich badań. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (20h):

W pierwszej części zajęć (2-4 godz.) studenci otrzymają informacje dotyczące podstawowych zasady przygotowania pracy inżynierskiej i prezentacji do obrony z obszaru inżynierii produkcji i logistyki. W pozostałej części zajęć studenci samodzielnie przygotowują prezentację, której celem jest omówienie celu, zakresu i bieżących postępów pracy inżynierskiej. W trakcie seminarium uczestnicy zajęć biorą udział w dyskusjach, które mają pomóc im udoskonalić ich prezentacje co do formy i treści. Doświadczenia zdobyte w trakcie zajęć mają być pomocne w przyszłej pracy zawodowej, gdzie umiejętność prezentacji i dyskusji w zespole wyników własnych prac jest niezwykle ważna.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć seminaryjnych odbywa się na podstawie pozytywnie ocenionych prezentacji mulimedialnych. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania zajęć. Z prawa tego może skorzystać student, który uczestniczył w zajęciach obowiązkowych, to jest opuścił nie więcej niż 2 zajęcia z usprawiedliwieniem. Prowadzący zajęcia decyduje o dopuszczeniu studenta do zaliczenia poprawkowego. Prowadzący zajęcia ustala terminy i zasady poprawkowych zaliczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Dopuszcza się dwie nieobecności usprawiedliwione na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

brak