Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały i technologie w motoryzacji i kolejnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-705-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Kiesiewicz Grzegorz (gk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają zagadnienia związane z doborem, projektowaniem własności eksploatacyjnych oraz zastosowaniem nowoczesnych materiałów przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej oraz branży kolejowej. Przedmiot obejmuje m.in. serię wykładów uwzględniającą rzeczywiste przykłady zastosowania nowych rodzajów materiałów w ww. branżach przemysłu oraz ćwiczenia laboratoryjne i projektowe pozwalające na praktyczne zapoznanie się z metodami doboru materiałów dedykowanych do specyfiki rynku kolejowego i tramwajowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wymagania stawiane materiałom dedykowanym do branży motoryzacyjnej i kolejowej IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Kolokwium
M_W002 Zna rodzaje materiałów wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej i kolejowej IPJ1A_W02, IPJ1A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować procesy przeróbki plastycznej do wytwarzania wyrobów dedykowanych dla branży kolejowej i motoryzacyjnej IPJ1A_U09 Sprawozdanie
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację materiału metalicznego w zastosowaniach branży kolejowej i motoryzacyjnej IPJ1A_U11, IPJ1A_U10 Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wymagania stawiane materiałom dedykowanym do branży motoryzacyjnej i kolejowej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje materiałów wykorzystywanych w branży motoryzacyjnej i kolejowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna i rozumie oraz potrafi zastosować procesy przeróbki plastycznej do wytwarzania wyrobów dedykowanych dla branży kolejowej i motoryzacyjnej - - + + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować aplikację materiału metalicznego w zastosowaniach branży kolejowej i motoryzacyjnej - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

 • Omówienie charakterystyki rynku motoryzacyjnego z uwzględnieniem zastosowania w nich wyrobów z metali nieżelaznych,
 • Omówienie charakterystyki rynku kolejowego z uwzględnieniem zastosowania w nich wyrobów z metali nieżelaznych,
 • Omówienie wymagań stawianych materiałom stosowanym w branży motoryzacyjnej oraz kolejowej z uwzględnieniem norm branżowych,
 • Omówienie technologii produkcji danych elementów konstrukcyjnych stosowanych w branży motoryzacyjnej oraz kolejowej,
 • Wybrane przykłady praktycznego zastosowania nowego rodzaju wyrobów z metali niezależnych w branży motoryzacyjnej oraz kolejowej.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

 • Badania wybranych własności eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych z metali nieżelaznych pochodzących z branży kolejowej pod kątem spełnienia wymagań im stawianych związanych z ich aplikacją,
 • Badania wybranych własności eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych z metali nieżelaznych pochodzących z branży motoryzacyjnej pod kątem spełnienia wymagań im stawianych związanych z ich aplikacją.

Ćwiczenia projektowe (15h):

 • Przygotowanie projektu uwzględniającego dobór oraz zastosowanie konkretnych stopów metali nieżelaznych w danym przykładzie aplikacyjnym związanym z branżą kolejową,
 • Przygotowanie projektu uwzględniającego dobór oraz zastosowanie konkretnych stopów metali nieżelaznych w danym przykładzie aplikacyjnym związanym z branżą motoryzacyjną.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
 • Wykład:
  Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektowych.
 • Laboratoria:
  Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest aktywny udział w prowadzonych zajęciach – dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną obecność,

Zaliczenie następuje na podstawie kompletności oraz poprawności wykonania sprawozdań z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych,

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen za poszczególne sprawozdania wraz z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć,

Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

 • Ćwiczenia projektowe:
  Warunkiem przystąpienia do zaliczenia ćwiczeń projektowych jest aktywny udział w prowadzonych zajęciach – dopuszcza się maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną obecność,

Zaliczenie następuje na podstawie oceny poprawności wykonania kompletnego projektu uwzględniającego zastosowanie stopów metali nieżelaznych do produkcji danego rodzaju wyrobu stosowanego w branży kolejowej i/lub motoryzacyjnej,

Ocena z ćwiczeń projektowych to ocena stopnia zrealizowania projektu z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć,

Dopuszcza się maksymalnie dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektowych,

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen za poszczególne sprawozdania wraz z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć,

Ocena z ćwiczeń projektowych to ocena stopnia zrealizowania projektu z uwzględnieniem ewentualnych ocen cząstkowych związanych z aktywnością studenta w trakcie prowadzenia zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta istnieje możliwość odrobienia zajęć na innej grupie. W przypadku braku takiej możliwości zaległości należy odrobić indywidualnie na podstawie wytycznych z danych ćwiczeń laboratoryjnych lub projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa wiedza dotycząca rodzajów i własności materiałów z metali nieżelaznych,
 • Podstawowa wiedza procesów przetwórstwa wyrobów z metali nieżelaznych.

Wymagania dodatkowe:

 • obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych (dozwolona jest maksymalnie jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na każdym rodzaju zajęć).
Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • P. Kwaśniewski „Nośno-przewodzący osprzęt górnej kolejowej sieci trakcyjnej : materiały – konstrukcje – technologie wytwarzania” Wydawnictwo Wzorek, Kraków 2016,
 • G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018,
 • F. Kiessling, R. Puschmann, A. Schmieder, E. Schneider „Contact lines for electric railways : planning, design, implementation, maintenance” Publicis Publishing, Erlangen 2018.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • G. Kiesiewicz „Nowoczesny System Podwieszenia Kolejowej Górnej Sieci Trakcyjnej” Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018,
 • P. Kwaśniewski, T. Knych, G. Kiesiewicz, A. Mamala, W. Ściężor, M. Jabłoński, A. Kawecki,
  R. Kowal, S. Kordaszewski, K. Franczak, A. Bogacki, R. Greguła, L. Błędowski, A. Rojek,
  W. Majewski „New type of lightweight railway overhead line carrying equipment” //
  Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 160–168,
 • G. Kiesiewicz, M. Zasadzińska, S. Kordaszewski, K. Korzeń, W. Ściężor, M. Jabłoński
  „Badania nad opracowaniem materiałów wsadowych na bazie miedzi do produkcji nowej
  generacji typoszeregu nośno-przewodzącego osprzętu tramwajowego” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 11, s. 490–494,

T. Knych, G. Kiesiewicz, P. Kwaśniewski, A. Mamala, W. Ściężor, M. Jabłoński, R. Kowal,
P. Gaś, K. Franczak „Analiza i badania elementów służących do podwieszania kolejowej górnej sieci trakcyjnej – stan aktualny” // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015
R. 60 nr 9, s. 421–428.

Informacje dodatkowe:

brak