Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie innowacjami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NIPJ-1-708-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji i Jakości
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Sabal Maciej (sabal@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu poznają podstawowe zagadnienia dot. innowacjami oraz źródła innowacji i ich odbiorców. Student pozna zagadnienia teoretyczne związane z innowacyjnością w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz polityki państwa. Zostanie omówiony proces tworzenia projektu innowacyjnego, z naciskiem na sposoby finansowania tego typu projektów. Studenci wybiorą branże, w których mogłyby zostać wprowadzone innowacje i z pomocą prowadzącego zostaną naprowadzeni na ścieżki finansowania innowacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych IPJ1A_W04, IPJ1A_W05 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące polityki publicznej w kontekście wprowadzenia innowacji IPJ1A_W04, IPJ1A_W05 Kolokwium
M_W003 Zna podstawowe instytucje odpowiedzialne za wspomaganie innowacyjności IPJ1A_W04, IPJ1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać posiadaną widzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych IPJ1A_U07, IPJ1A_U09 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi ocenić skutki decyzji podejmowanych w kontekście wprowadzania innowacji i powiązać je z potrzebami użytkowników IPJ1A_K02, IPJ1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące polityki publicznej w kontekście wprowadzenia innowacji - - - + - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe instytucje odpowiedzialne za wspomaganie innowacyjności - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać posiadaną widzę na temat planowania, wdrażania i możliwości sfinansowania przedsięwzięć innowacyjnych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić skutki decyzji podejmowanych w kontekście wprowadzania innowacji i powiązać je z potrzebami użytkowników - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 35 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

1) Podstawowe pojęcia dotyczące innowacji
2) Projekt innowacyjny i jego finansowanie
3) Budowa strategii innowacyjnej
4) Studia przypadków – przykłady innowacyjności w różnych organizacjach
5) Szczegółowa koncepcja projektu innowacyjnego oraz sporządzenie wniosku o jego dofinansowanie
6) Etapy realizacji projektu innowacyjnego
7) Ocena skutków podejmowania decyzji związanych z wdrażaniem innowacji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Frekwencja na zajęciach (obowiązkowe 50 proc. wykładów), kolokwium zaliczeniowe

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

80 % kolokwium zaliczeniowego z wykładów, 20 % frekwencja na wykładach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości będzie można wyrównać podczas konsultacji, w razie braku możliwości udziału w tej formie kwestia ta będzie ustalana indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Schumpeter J. 1960 Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2006
Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak