Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria materiałowa

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria materiałowa 90 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Kierunek “Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich” jest wyrazem realizacji misji AGH służenia gospodarce krajowej. Wydział Odlewnictwa będący jedynym w kraju i w Europie, od początku swego istnienia w AGH (1951) kształcił na kierunku Metalurgia kadrę inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów w obszarze stosowania technik komputerowych do wspomagania procesów odlewniczych i metalurgicznych.
  Realizacja procesów technologicznych w coraz większym stopniu obejmuje przetwarzanie opisujących je informacji. Coraz częściej powoduje to całkowite przeniesienie procesu przygotowania produkcji do sfery wirtualnej. Wymaga to również odpowiedniego umiejscowienia narzędzi wspomagających prace inżynierskie w systemach zarządzających przedsiębiorstwem. W procesie tym konieczna jest pełna wiedza na temat analizowanych procesów. Biorąc pod uwagę te obserwacje, wsparte doświadczeniami ze współpracy z przemysłem europejskim w zakresie kształcenia inżynierów i z realizowanych prac wdrożeniowych. Kierunek ten może być realizowany przez jednostki uczelniane, obecnie kształcące na kierunkach mechanika i budowa maszyn, metalurgia, zarządzanie i inżynieria produkcji.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Program kształcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (KWPI) jest przewidziany do szkolenia przyszłej kadry inżynierów z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Istniejąca przy Wydziale Odlewnictwa Społeczna Rada Programowa złożona z przedstawicieli wiodących krajowych zakładów przemysłowych branży metalurgicznej i odlewniczej pełni funkcję doradczą w zakresie modyfikacji programów studiów, wspiera Wydział m.in. poprzez organizowanie praktyk i staży studenckich. Współpraca z przemysłem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji,
  technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji procesów.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • Wirtualizacja Procesów Odlewniczych (PL)
  Nie prowadzi (EN)
 • Nazwy specjalności w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów drugiego stopnia, o ile występują) :
  Wirtualizacja Procesów Odlewniczych (PL)
  Virtualization of Foundry Engineering (EN)

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Program studiów realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest dostosowany do standardów dla kierunków technologiczno – informatycznych. Zakres przedmiotów prowadzonych w trakcie studiów obejmuje wiedzę podstawową z zakresu matematyki, fizyki, chemii, procesów technologicznych: w obszarze metalurgii i odlewnictwa oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i szeroko pojętej informatyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejętności i wiedzę, poszerzoną w stosunku do typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki płynów oraz komputerowe modelowanie procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeń stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Wiedza, którą dysponuje pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy związane z technologią i zarządzaniem. Z tego względu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich lepiej komponują się w strukturze zespołów, realizujących zadania z zakresu technologii materiałowych lub inżynierii produkcji. Stwarza to im dodatkowe szanse interesującego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemysłowej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Władze Wydziału Odlewnictwa, co roku, na podstawie informacji dostarczonych przez Centrum Karier AGH uzyskało informację, że odsetek zatrudnionych absolwentów po pierwszym roku kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich wynosi (71,4%). Wyniki uzyskane przez Centrum Karier są omawiane na corocznym spotkaniu ze Społeczną Radą Programową, działającą przy Wydziale. Wspólnie z przedstawicielami przemysłu oraz studentów są podejmowane działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z analizy raportu Centrum Karier. Wydział bardzo ceni sobie pomoc przemysłu
  oraz studentów w tym zakresie.
  Władze Wydziału biorą też pod rozwagę informację, że absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (KWPI) dużo szybciej niż absolwenci kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych (IPO) znajdują pracę. Liczna grupa studentów kierunku KWPI zadeklarowało, że pracują już podczas studiów (około 60 %). Wpisuje się to w tendencję obserwowaną na całej uczelni, gdzie coraz częściej studenci podejmują pracę już podczas studiów.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Kierunek Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich nie był do tej pory akredytowany

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  W procesie monitorowania rolę odgrywa powołany na Wydziale Odlewnictwa Zespół ds. Jakości
  Kształcenia, który wspólnie z Wydziałowym Zespołem ds. Audytu Dydaktycznego organizuje
  comiesięczne spotkania z udziałem przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.
  Celem spotkań jest omówienie aktualnych problemów związanych z procesem kształcenia na
  Wydziale. Przykładem takiej współpracy są zmiany dokonane w zakresie egzaminu
  dyplomowego inżynierskiego oraz zmian wprowadzonych w programach kształcenia dwóch
  kierunków. Istotne zmiany dotyczyły wymiaru, form zajęć, prowadzących odpowiedzialnych za
  przedmiot oraz treści kształcenia.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Dla lepszego “dopasowania” efektów kształcenia do potrzeb rynku, w skład Wydziałowego
  Zespołu d/s Krajowych Ram Kształcenia został powołany przedstawiciel przedsiębiorców
  odlewniczych. Wydział współpracuje w zakresie kształcenia (realizacja praktyk przemysłowych i
  prac inżynierskich) z wieloma krajowymi i kilkoma zagranicznymi firmami (odlewniami). Do
  ważniejszych spośród nich należy zaliczyć Instytut Odlewnictwa w Krakowie i Instytut Metali
  Nieżelaznych w Skawinie. Wzmacnia to proces dydaktyczny, absolwenci są lepiej przygotowani
  do zawodu.
  Studenci odbywają 4-tygodniową praktykę w zakładach przemysłowych związanych z branżą
  odlewniczą. Podczas praktyk zapoznają się z praktycznymi aspektami wytwarzania
  komponentów odlewanych, maszynami stosowanymi do tych procesów oraz komputerowym
  wspomaganiem procesów produkcyjnych. Wydział posiada szereg umów związanych z realizacją
  praktyk w kraju i zagranicą, są to między innymi: Delphi, Delphi Automotive, Valeo, Nemak, GE
  Power, Shiloh Industries, Volkswagen, Toyota Manufacturing i inne.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Odlewniczych specjalność Wirtualizacja Procesów Odlewniczych, powinna posiadać wiedzę,
  umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia dla pierwszego
  stopnia. Dotyczy to zakresu opisanego w modułach kształcenia, w szczególności z obszaru matematyki,
  fizyki, chemii oraz znać podstawy metalurgii, odlewnictwa, metaloznawstwa (podstawowe).

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 159/2018 Senatu AGH z dnia 19.12.2018 r. –
  w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok
  studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 12
  Maksymalna liczba studentów: 50

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 90 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 0 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 49 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 32 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 83 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Praktyki zawodowe są realizowane na I stopniu studiów.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Wpis na kolejny semestr mogą uzyskać studenci którzy uzyskali wymaganą programem liczbę punktów ECTS lub nie przekroczyli dopuszczalnego deficytu punktowego (15 ECTS).

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Wpis na kolejny semestr mogą uzyskać studenci którzy uzyskali wymaganą programem liczbę punktów ECTS lub nie przekroczyli dopuszczalnego deficytu punktowego (15 ECTS). W karcie wpisowej wpisywane są przedmioty przewidziane programem studiów na dany semestr oraz przedmioty zaległe, które student zamierza uzupełnić.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Regulamin studiów przewiduje dla zajęć odbywających się co drugi tydzień zblokowania ich w krótszym okresie czasu. Zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących podlegają również zasadom blokowania.

  Semestry kontrolne:
  2
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Dla studentów spełniających stosowne wymagania regulaminowe studiów wydział umożliwia studiowanie wg indywidualnego planu i programu studiów lub indywidualnego toku studiów. Decyzja o zakwalifikowaniu na te rodzaje studiów podejmuje Dziekan Wydziału na podstawie indywidualnego wniosku studenta.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Praktyki zawodowe są realizowane na I stopniu studiów.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Student wybiera moduły z pośród proponowanych przez Wydział lub z Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Dla kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich, Wydział oferuje ścieżkę dyplomowania: Wirtualizacja Procesów Odlewniczych.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Zasady dyplomowania zostały określone w Uchwale Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 23.04.2018r.
  Absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra.
  Warunkiem uzyskania dyplomu magistra jest:
  ● ukończenie 3 – semestralnego cyklu kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia;
  ● zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów;
  ● napisanie pracy dyplomowej magisterskiej lub wykonanie projektu magisterskiego i pozytywna ocena tej pracy lub projektu;
  ● pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.
  I. Zasady wykonania pracy dyplomowej (projektu magisterskiego)
  1. Praca dyplomowa i projekt magisterski są równorzędnymi formami, których celem jest potwierdzenie nabycia przez studenta odpowiedniej wiedzy i umiejętności zawodowych charakteryzujących sylwetkę absolwenta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu dyplomowania.
  2. Projekt magisterski stanowi udokumentowaną realizację zadania projektowego. Praca dyplomowa jest pisemnym opracowaniem tematu, którego celem jest uzyskanie określonych elementów poznawczych lub praktycznych.
  3. Prace dyplomowe/projekty mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo. Przy zespołowej
  realizacji tematu wymagane jest określenie zadań dla poszczególnych osób. Maksymalna liczebność zespołu wynosi 3 osoby.
  4. Tematy prac dyplomowych/projektów wraz ze wskazaniem opiekunów zgłaszają Katedry. Tematy i opiekunów zatwierdza Dziekan Wydziału po zaciągnięciu opinii Rady Wydziału. Wykaz tematów i ich opiekunów dydaktycznych na dany rok akademicki jest podany do wiadomości studentów na stronie
  Wydziału Odlewnictwa (http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl) w terminie do 30 czerwca roku akademickiego poprzedzającego. Studenci wybierają temat nie później niż jeden semestr przed planowanym terminem ukończenia studiów, w terminie do 30 września roku poprzedzającego.
  5. Jeśli opiekun pracy (promotor) jest spoza AGH – Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, wówczas Rada Wydziału zatwierdza temat pracy dyplomowej i opiekuna.
  6. Wybrany temat powinien być skonsultowany z opiekunem dydaktycznym. Konsultacja ma za zadanie określenie zakresu i trybu realizacji tematu, a jej data określa formalnie termin rozpoczęcia realizacji tematu.
  7. Praca dyplomowa lub projekt są realizowane w semestrze III. Realizacja tematu wymaga systematycznych konsultacji z opiekunem dydaktycznym. Brak postępu w realizacji pracy dyplomowej lub
  projektu, opiekun zgłasza Dziekanowi Wydziału.
  8. Realizowane prace/projekty są prezentowane na seminarium dyplomowym.
  9. Kierownicy Katedr, w których realizowane są prace dyplomowe/projekty zobowiązani są do zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych do ich realizacji.
  10. Wykonana praca/projekt podlegają akceptacji i ocenie przez opiekuna.
  11. Po uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału praca dyplomowa/projekt może być napisana w jednym z języków kongresowych.
  12. Wykonana praca dyplomowa lub projekt podpisane przez opiekuna powinny być złożone w dziekanacie w wersji drukowanej (1 egzemplarz) i elektronicznej (jeden egzemplarz) wraz z wszystkimi załącznikami najpóźniej do końca września (semestr III). Student zobowiązany jest dostarczyć osobiście po jednym egzemplarzu pracy recenzentowi i opiekunowi (promotorowi pracy). Egzemplarz pracy dostarczony recenzentowi musi być podpisany prze opiekuna pracy. Warunkiem rejestracji pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy wystawiona przez opiekuna i recenzenta.
  Załącznikami są:
  - 1 egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej (druk dwustronny, oprawa miękka);
  - 1 egzemplarz pracy w formie elektronicznej (płyta opisana wg wzoru);
  - wydrukowany przez Promotora pracy raport z systemu OSA zgodnie z Rozporządzeniem Rektora nr 38/2015
  - podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego;
  - ocena opiekuna pracy dyplomowej;
  - ocena recenzenta pracy dyplomowej;
  - 4 zdjęcia w formacie 45×65 mm ( w przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w j. obcym dodatkowo 1 zdjęcie);
  - opłata za dyplom (dyplom w języku polskim – 60 zł, dodatkowy odpis w języku kongresowym – 40 zł sztuka. O odpis dyplomu w języku obcym można się starać do miesiąca od dnia obrony).
  Wzory strony tytułowej pracy, wyciągu z indeksu i oświadczenia są dostępne na wydziałowej stronie http://www.odlewnictwo.agh.edu.pl
  II. Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zarejestrowanie pracy/projektu, złożenie wszystkich wymaganych załączników oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonego wcześniej sprawdzianu wiedzy nabytej w trakcie studiów (ogólny egzamin kierunkowy).
  Student ma prawo do dwóch terminów egzaminu dyplomowego.
  2. Egzamin dyplomowy przeprowadza Komisja Egzaminu Dyplomowego w skład której wchodzą:
  - przewodniczący: Dziekan/Prodziekan Wydziału (ewentualnie osoba upoważniona przez Dziekana);
  - opiekun pracy/projektu;
  - recenzent pracy/projektu;
  W skład Komisji może wchodzić również:
  - kierownik Katedry, w której realizowano pracę/projekt
  - specjalista w zakresie problematyki pracy, wskazany przez Dziekana.
  W przypadku otwartego egzaminu dyplomowania, który może się odbyć na wniosek studenta lub opiekuna, w egzaminie mogą wziąć udział osoby wskazane przez studenta lub opiekuna pracy.
  3. Zasady wyboru Recenzenta
  Recenzenta pracy wyznacza Dziekan Wydziału, z grupy pracowników samodzielnych Wydziału.
  W wyjątkowych przypadkach (brak specjalisty z zakresu pracy w grupie pracowników samodzielnych) Dziekan może wyznaczyć nauczyciela z tytułem doktora.
  Egzamin dyplomowy ma formę ustną.
  Przebieg egzaminu dyplomowego:
  3.1. prezentacja przez dyplomanta celu, tez, metodologii realizacji i wyników wykonanej pracy/projektu, wniosków;
  3.2. przedstawienie ocen pracy przez opiekuna i recenzenta;
  3.3. odpowiedź dyplomanta na uwagi zawarte w opiniach i pytania zadane przez członków Komisji odnośnie do zrealizowanej pracy/projektu;
  3.4. ustalenie oceny egzaminu dyplomowego ustnego (waga 0,4.)
  3.5. w części niejawnej Komisja dokonuje końcowej oceny Egzaminu dyplomowego
  3.6 ogłoszenie, przez przewodniczącego wyniku egzaminu dyplomowego i końcowej oceny studiów oraz decyzji o nadaniu stopnia zawodowego magistra inżyniera.
  Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół.
  III. Promocja magisterska
  Promocji dokonuje Dziekan na uroczystym spotkaniu z udziałem Komisji Egzaminu Dyplomowego, opiekunów prac oraz zaproszonych osób, zorganizowanym po zakończeniu egzaminów dyplomowych.
  Podczas uroczystości wręczenia dyplomów absolwenci składają ślubowanie absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Uzgodnioną ocenę pracy/projektu, ocenę egzaminu dyplomowego oraz ocenę ze studiów (na podstawie wyciągu z indeksu) wpisuje się w protokole egzaminu dyplomowego i na ich podstawie oblicza się ocenę końcową ukończenia studiów. Powyższe oceny cząstkowe mają wpływ na końcową ocenę studiów z następującą wagą:
  ● uzyskana przez studenta średnia ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów (z wagą 60%)
  ● ocena pracy dyplomowej / projektu (z wagą 20%)
  ● ocena z egzaminu dyplomowego (ustny) (z wagą 20%).
  ● Oceny ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a ocenę końcową – wynik ukończenia studiów zgodnie z Regulaminem Studiów, wg §27 pkt 4.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Dla zapewniania jakości kształcenia, modyfikacji programów nauczania, informacji o zawodowych karierach absolwentów wydział prowadzi:
  1. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów, aktualnie prowadzone jest to również centralnie, przez Uczelniana Komisje Analizy Karier. Ankietyzacja prowadzona wśród absolwentów wykorzystywana jest do korekt planów i programów nauczania nauczania, jako odpowiedź na oczekiwania rynku pracy.
  2. Dla lepszego “dopasowania” efektów kształcenia do potrzeb rynku, w skład Wydziałowego Zespołu d/s Krajowych Ram Kształcenia został powołany przedstawiciel przedsiębiorców odlewniczych (Prezes Krajowej Izby Odlewniczej). Zespół ten opracował efekty kształcenie dla kierunku Inżynieria Procesów Odlewniczych i Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich na studiach I i II stopnia.
  3. Wydział współpracuje w zakresie kształcenia (realizacja praktyk przemysłowych i prac inżynierskich) z wieloma krajowymi i kilkoma zagranicznymi firmami (odlewniami). Do ważniejszych spośród nich należy
  zaliczyć Instytut Odlewnictwa w Krakowie i Instytut Metali Nieżelaznych w Skawinie. Wzmacnia to proces dydaktyczny, absolwenci są lepiej przygotowani do zawodu.
  Wydział Odlewnictwa prowadzący kierunek Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich dysponuje własną odlewnią doświadczalna, wieloma specjalistycznymi laboratoryjnymi, unikatowymi w skali kraju. Strukturę Wydziału tworzą cztery katedry i ponad 10 specjalistycznych pracowni, związanych z dydaktyką, realizacją prac badawczych, dyplomowych, itp.
  5. Wydział posiada własną bibliotekę z księgozbiorem specjalistycznych książek i czasopism, wyposażoną w komputerowe stanowiska dla wirtualnej analizy literatury dla studentów.
  6. Wydział prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami przemysłowymi wdrażając innowacyjne technologie. Stwarza to możliwość ciągłej aktualizacji wiedzy o procesach i technologiach współczesnego Odlewnictwa.
  7. Na Wydziale działa system zapewnia jakości kształcenia, który sporządza w każdym roku akademickim raport ze swej działalności, dba o zachowanie właściwych standardów kształcenia.