Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odlewnictwo tworzyw sztucznych.
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-106-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Piwowarski Grzegorz (piwgrz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł “Odlewnictwo tworzyw sztucznych” obejmuje charakterystykę odlewanych tworzyw wielkocząsteczkowych o specjalnych właściwościach (high performance engineering plastics).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe grupy inżynierskich tworzyw wielkocząsteczkowych, ich właściwości i metody przetwórstwa KWP2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna tworzywa wielkocząsteczkowe grupy "high performance" KWP2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać, stosownie do założonych wymagań i zastosowań wyrobu, tworzywo na odlewy z tworzyw sztucznych KWP2A_U04 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zaprojektować technologię odlewania wyrobów z tworzyw sztucznych KWP2A_U05 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe grupy inżynierskich tworzyw wielkocząsteczkowych, ich właściwości i metody przetwórstwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna tworzywa wielkocząsteczkowe grupy "high performance" + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać, stosownie do założonych wymagań i zastosowań wyrobu, tworzywo na odlewy z tworzyw sztucznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować technologię odlewania wyrobów z tworzyw sztucznych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykład: Omówienie charakterystyki właściwości tworzyw wielkocząsteczkowych do zastosowań inżynierskich oraz metod ich odlewania. Charakterystyki polimerów typu “high performance” oraz ich obszary zastosowań. Techniki przetwórstwa, produkcji i recyklingu tworzyw sztucznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Identyfikacja podstawowych grup tworzyw sztucznych.
Kształtowanie właściwości odlewu poprzez dobór rodzaju i ilości dodatków wypełniających i wzmacniających.
Analiza jakości zasilania, zjawisk skurczowych i naprężeń w odlewach dla wybranych technologii odlewania.
Badanie składu wybranych tworzyw sztucznych.
Projektowanie i symulowanie procesu wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych w programach komputerowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych, oddanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, z których wymagane jest sprawozdanie, zaliczenie kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wynik kolokwium z treści wykładu z uwzględnieniem ocen zaliczeń ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność powinna być usprawiedliwiona. Zaliczenie danego ćwiczenia laboratoryjnego odbywa się w dodatkowym terminie, podobnie jak nieobecność na kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykład
2. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne. WNT, Warszawa 1995
3. R. Sikora, Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Żak – Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej. Warszawa 1993
4. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Zastosowanie dodatków tiksotropujących w procesie wykonywania form kauczukowych dla modeli woskowych — [The use of thixotropic additions in the process of the making of rubber forms of wax models] / Beata GRACZ, Grzegorz PIWOWARSKI // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 2, T. 1 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012

Informacje dodatkowe:

Brak.