Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kompozyty na osnowie metalowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-107-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Kopyciński Dariusz (djk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach zostaną scharakteryzowane podstawy wytwarzania i perspektywy rozwoju oraz struktura kompozytów na osnowie metalowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z krystalizacją i projektowaniem metalowych kompozytów in situ. KWP2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student potrafi prawidłowo zidentyfikować problemy związane ze sterowaniem strukturą metalowych kompozytów. KWP2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prawidłowo zidentyfikować problemy związane z właściwościami mechanicznymi kompozytów. KWP2A_U08, KWP2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej. KWP2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z krystalizacją i projektowaniem metalowych kompozytów in situ. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi prawidłowo zidentyfikować problemy związane ze sterowaniem strukturą metalowych kompozytów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prawidłowo zidentyfikować problemy związane z właściwościami mechanicznymi kompozytów. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Ogólna charakterystyka kompozytów i perspektywy rozwoju kompozytów no osnowie metalowej

  Analiza czynników wpływających na strukturę kompozytów MMc.

 2. Projektowanie kompozytów na osnowie metalowej

  Ocena składu fazowego i jego oddziaływania na właściwości mechaniczne kompozytów.

 3. Krystalizacja kompozytów otrzymywanych metodą infiltracji

  Ocena mikrostruktury i właściwości mechanicznych kompozytów.

 4. Krystalizacja izotropowych kompozytów zbrojonych cząstkami

  Ocena mikrostruktury i właściwości mechanicznych kompozytów.

 5. Krystalizacja kierunkowa kompozytów na osnowie metalowej

  Ocena mikrostruktury i właściwości mechanicznych kompozytów.

 6. Kompozyty wytwarzane metodami metalurgii proszków

  Ocena mikrostruktury i właściwości mechanicznych kompozytów.

 7. Metalurgiczne aspekty otrzymywania kompozytów

  Wpływ stanu fizykochemicznego ciekłego metalu na właściwości mechaniczne kompozytów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych. Kryteria doboru składu fazowego kompozytów na osnowie metalowej

  Przykłady doboru komponentów podczas wytwarzania kompozytów MMc.

 2. Technologia otrzymywania eutektycznych kompozytów odlewanych (in situ)

  Otrzymywanie kompozytów podczas krystalizacji kierunkowej.

 3. Wpływ parametrów kierunkowej krystalizacji na budowę frontu krystalizacji oraz na właściwości mechaniczne kompozytów

  Badania metaloznawcze wytworzonych kompozytów MMc.

 4. Krystalizacja objętościowa kompozytów metalowych. Modyfikacja kompozytów metalowych

  Ocena oddziaływania modyfikatorów na mikrostrukturę kompozytów MMc.

 5. Zagadnienia topienia i odlewania kompozytów na osnowie metalowej

  Analiza czynników wpływających na strukturę kompozytu MMc.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest wystawiana na podstawie kolokwium zaliczeniowego (lub egzaminu w formie ustnej na życzenie studentów) oraz oceny z zajęć laboratoryjnych z wagą 60:40.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych student jest zobowiązany do usprawiedliwienia swojej nieobecności. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący zajęcia laboratoryjne ustala wówczas formę zaliczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia zajęć laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego odbywa się poprzez pisemne sprawdzenie wiadomości lub ustne (na życzenie studenta). Na wybranych zajęciach laboratoryjnych będzie wymagane pisemne sprawozdanie (wtedy ocena z zajęć jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Fraś E.: Krystalizacja metali. WNT, Warszawa, (2003)
2. Górny Z., Sobczak J.: Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych, ZA-PIS, Kraków (2005)
3. Konopka Z.: Metalowe kompozyty odlewane, WPC, Częstochowa (2011)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kopyciński D.: Żeliwo z eutektyką węglikową oraz o specjalnych właściwościach użytkowych. PORADNIK ODLEWNIKA. Odlewnictwo współczesne. Materiały – Tom 1. Wydawnictwo STOP, grudzień 2013, rozdział I.11, s. 266-290

Kopyciński D.: Kształtowanie struktury oraz właściwości mechanicznych żeliwa przeznaczonego do pracy w trudnych warunkach użytkowania (wybrane zagadnienia). Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, Katowice-Gliwice 2015, s.1-183

Guzik E., Kopyciński D.: Modeling structure parameters of irregular eutectic growth: modification of Magnin-Kurtz theory. Metallurgical and Materials Transactions A. 2006, nr. 37A, s. 3057-3068

Kopyciński D.: Effect of Ti, Nb, Cr and B on structure and mechanical properties of high aluminium cast iron. ISSN 1897-3310. Archives of Foundry Engineering 2013, v. 12, issue 1, s. 77–81

Kopyciński D., Gilewski R., Szczęsny A., Dorula J. Analysis of structure and abrasion resistance of the metal composite based on an intermetallic FeAl phase with VC and TiC precipitates. ISSN 1897-3310. Archives of Foundry Engineering 2013, v. 13, issue 3, s. 51–54

Kopyciński D., Guzik E., Szczęsny A.: Equiaxed and oriented microstructure in high chromium cast iron. ISSN 1733-3490. Archives of Metallurgy and Materials 2014, v. 59, s. 723-727

Kopyciński D., Guzik E., Siekaniec D., Szczesny A.: White cast iron with the microstructure in situ composite. Archives of Foundry Engineering 2014, v. 14, Special Issue 1/2014, s. 147–150

Informacje dodatkowe:

Brak