Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowanie wybranych programów do symulacji procesów odlewniczych. Część I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-110-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Lelito Janusz (lelito@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z możliwościami i opanowanie podstaw obsługi oprogramowania inżynierskiego umożliwiającego symulować procesy krzepnięcia i stygnięcia odlewów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi scharakteryzować metody numeryczne wykorzystywane w programach inżynierskich oraz wymienić zalety i wady tych metod KWP2A_W01 Kolokwium
M_W002 Potrafi krótko scharakteryzować wybrane technologie wytwarzania odlewów KWP2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi korzystać z Preprocesora programu inżynierskiego MAGMA 5, która polega na importowaniu poszczególnych elementów projektu (odlew, forma, układ wlewowy, nadlewy, ochładzalniki), przypisaniu ich do różnych grup materiałowych oraz ustawieniu znaczników przepływu i termoelementów wirtualnych KWP2A_U02, KWP2A_U01 Projekt
M_U002 Potrafi ustawić parametry do generowania optymalnej siatki numerycznej KWP2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi ustawić warunki początkowo-brzegowe w programie do symulacji procesów wypełniania wnęki formy i krystalizacji stopów KWP2A_U02, KWP2A_U01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować metody numeryczne wykorzystywane w programach inżynierskich oraz wymienić zalety i wady tych metod + - + - - - - - - - -
M_W002 Potrafi krótko scharakteryzować wybrane technologie wytwarzania odlewów + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi korzystać z Preprocesora programu inżynierskiego MAGMA 5, która polega na importowaniu poszczególnych elementów projektu (odlew, forma, układ wlewowy, nadlewy, ochładzalniki), przypisaniu ich do różnych grup materiałowych oraz ustawieniu znaczników przepływu i termoelementów wirtualnych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi ustawić parametry do generowania optymalnej siatki numerycznej + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi ustawić warunki początkowo-brzegowe w programie do symulacji procesów wypełniania wnęki formy i krystalizacji stopów + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Omówienie podstawowych metod numerycznych stosowanych w programach inżynierskich umożliwiających symulację procesów wypełniania i krzepnięcia odlewów. Ogólna charakterystyka programów inżynierskich obecnych na rynku. Omówienie sposobów wykorzystania programów inżynierskich w odlewnictwie na przykładzie programu MAGMA 5. Ustawienie warunków początkowo-brzegowych w programie MAGMA 5. Oglądanie wyników symulacji i ich interpretacja.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Omówienie sposobów wykorzystania programów inżynierskich w odlewnictwie na przykładzie programu MAGMA 5. Generowanie siatki numerycznej. Ustawienie warunków początkowo-brzegowych w programie MAGMA 5. Oglądanie wyników symulacji i ich interpretacja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby zaliczyć ćwiczenia laboratoryjne studenci są odpytywani z zagadnień realizowanych w ramach modułu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona oceny z kolokwium i ocen dodatkowych uzyskanych na zajęciach laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia laboratoryjne muszą być odrobione po uzgodnieniu z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Ignaszak. Virtual Prototyping w Odlewnictwie. Bazy Danych i Walidacja. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2002.
2. Wbudowana baza danych programu MAGMA 5 Software. Aachen, Germany, 2002.
3. Dokumentacja techniczna programu MAGMA 5.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

R. Hawranek, J. LELITO, J. S. Suchy, P. Żak: The simulation of a liquid cast iron flow through the gating system with filter — Symulacja przepływu ciekłego żeliwa w układzie wlewowym z filtrem. Archives of Metallurgy and Materials, 2009 vol. 54 iss. 2, s. 351–358.
J. Fourie, J. LELITO, P. L. ŻAK, P. K. KRAJEWSKI, W. Wołczyński: Numerical optimization of the gating system for an inlet valve casting made of titanium alloy — Numeryczna optymalizacja układu wlewowego dla odlewu zaworu dolotowego ze stopu tytanu. Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 3B, s. 2437–2446.
A. MACIOŁ, P. MACIOŁ, St. JĘDRUSIK, J. LELITO: The new hybrid rule-based tool to evaluate processes in manufacturing. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015 vol. 79 iss. 9–12, s. 1733–1745.
J. LELITO, P. L. ŻAK, A. L. Greer, J. S. SUCHY, W. K. KRAJEWSKI, B. GRACZ, M. SZUCKI, A. A. Shirzadi: Crystallization model of magnesium primary phase in the AZ91/SiC composite. Composites. Part B, Engineering, 2012 vol. 43 iss. 8, s. 3306–3309.
J. LELITO, P. L. ŻAK, B. GRACZ, M. SZUCKI, D. KALISZ, P. MALINOWSKI, J. S. SUCHY, W. K. KRAJEWSKI: Determination of substrate log-normal distribution in the AZ91/SiCp composite. Metalurgija = Metallurgy, 2015 vol. 54 no. 1, s. 204–206.
Janusz LELITO, Paweł L. ŻAK, Amir A. Shirzadi, A. Lindsay Greer, Witold K. KRAJEWSKI, Józef S. SUCHY, Katharina Haberl, Peter Schumacher: Effect of SiC reinforcement particles on the grain density in a magnesium-based metal-matrix composite: modelling and experiment. Acta Materialia, 2012 vol. 60 iss. 6–7, s. 2950–2958.
J. LELITO, P. ŻAK, J. S. SUCHY, W. KRAJEWSKI, A. L. Greer, P. Darlak: Experimental determination of grain density function of AZ91/SiC composite with different mass fractions of SiC and undercoolings using heterogeneous nucleation model. China Foundry, 2011 vol. 8 no. 1, s. 101–106.
Józef Szczepan SUCHY, Janusz LELITO, Beata GRACZ, Paweł Leszek ŻAK, Halina KRAWIEC: Modelling of composite crystallization. China Foundry, 2012 vol. 9 no. 2, s. 184–188.
M. SZUCKI, D. KALISZ, J. LELITO, P. L. ŻAK, J. S. SUCHY, K. W. KRAJEWSKI: Modelling of the crystallization front – particles interactions in ZnAl/(SiC)p composites. Metalurgija = Metallurgy, 2015 vol. 54 no. 2, s. 375–378.
J. LELITO, P. ŻAK, J. Sz. SUCHY: The grain nucleation rate of the AZ91/SiC composite based on Maxwell-Hellawell model — Szybkość zarodkowania ziaren dla kompozytu AZ91/SiC w oparciu o model Maxwella-Hellawella. Archives of Metallurgy and Materials, 2009 vol. 54 iss. 2, s. 347–350.

www.bg.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecność musi być usprawiedliwiona w ciągu siedmiu dni a ćwiczenia należy odrobić po ówczesnym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia. Obecność na wykładach ma wpływ na oceną końcową (podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia).