Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Odlewnictwo wysokojakościowego żeliwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-203-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Technologia wytwarzania żeliwa wysokojakościowego; wermikularnego; sferoidalnego oraz żeliwa ADI zaliczanego do grupy "High Technology".

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą kształtowania struktury żeliwa KWP2A_W01 Egzamin
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm kształtowania ausferrytu i bainitu w żeliwie ADI, AADI, SiSSADI, AVCI oraz kształtowania osnowy metalowej i niepożądanych faz kruchych w żeliwie KWP2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi przeprowadzić zabieg sferoidyzowania, wermikularyzowania, modyfikowania oraz austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną, a także modyfikowania SiMo KWP2A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi prawidłowo wskazać praktyczne wykorzystanie wysokojakościowego żeliwa KWP2A_K01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z hipotezą kształtowania struktury żeliwa + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi objaśnić mechanizm kształtowania ausferrytu i bainitu w żeliwie ADI, AADI, SiSSADI, AVCI oraz kształtowania osnowy metalowej i niepożądanych faz kruchych w żeliwie + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi przeprowadzić zabieg sferoidyzowania, wermikularyzowania, modyfikowania oraz austenityzowania i hartowania żeliwa z przemianą izotermiczną, a także modyfikowania SiMo - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi prawidłowo wskazać praktyczne wykorzystanie wysokojakościowego żeliwa - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Dobór materiałów wsadowych pieca, składu chemicznego żeliwa wyjściowego i warunków jego wytapiania, z przeznaczeniem do zabiegu modyfikowania, sferoidyzowania i wermikularyzowania w celu otrzymania żeliwa typu: ADI, AADI, SiSSADI, AVCI oraz SiMo.
2. Hipotezy wyjaśniające mechanizm kształtowania osnowy ausferrytu oraz bainitu w żeliwie podczas hartowania z przemianą izotermiczną.
3. Dobór materiałów wsadowych pieca, składu chemicznego metalu wyjściowego i warunków jego wytapiania, z przeznaczeniem do zabiegu modyfikowania, w celu otrzymania żeliwa.
4. Struktura i właściwości żeliwa ausferrytycznego typu ADI, AADI, SiSSADI, AVCI oraz SiMo.
5. Przykłady zastosowania odlewów z wymienionych rodzajów wysokojakościowego żeliwa w różnych gałęziach przemysłu

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Ocena struktury wysokojakościowego żeliwa ADI i jego odmian oraz żeliwa SiMo.
2. Ocena wybranych właściwości odlewniczych wysokojakościowego rodzajów żeliwa.
3. Technologia wytapiania wysokojakościowego żeliwa

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z egzaminu oraz ćwiczeń laboratoryjnych z wagą 65:35

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obowiązkowe ćwiczenia laboratoryjne oraz przygotowany materiał do realizacji poszczególnych tematów jak
i przeprowadzenie kolokwium

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Podrzucki C.: ŻELIWO, struktura, właściwości, zastosowanie Tom I i II. Wyd. ZG STOP, Kraków
2. Podręcznik: Sorelmetal: o żeliwie sferoidalnym. Tłum. Warszawa 2006.
3. Metals Handbook, Ninth Edition. Volume 15, CASTING, ASTM Intern. 1988.
4. Fraś E., Podrzucki C.: Żeliwo modyfikowane, Skrypt AGH, nr 675, Kraków 1981.
5. Publikacje dotyczące metalurgii i odlewnictwa żeliwa i staliwa (kopie do wglądu studentom)
6. Transactions of the American Foundrymen’s Society, volumeny z roku 199-2015 (volumeny dostępne w Katedrze ISiKO)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Guzik E.: Procesy uszlachetniania żeliwa – wybrane zagadnienia. Archiwum Odlewnictwa PAN, Monografia No1, 2001, stron 128

Informacje dodatkowe:

Brak