Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Symulacje numeryczne i metody eksperymentalne dla charakteryzacji mechanicznej ciała stałego (przedmiot w języku angielskim)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-205-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. Vignal Vincent (vincent.vignal@u-bourgogne.fr)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student will know and understand the bascics of mechanics (theoretical aspects ) and of numerical simulation using finite element method KWP2A_W03 Egzamin
M_W002 The student will know the basics of experimental techniques to measure stress and mechanical properties KWP2A_W03, KWP2A_W05 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student will be able to simulate the mechanical behaviour of engineering systems KWP2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student will use this knowledge in the professional life to improve the safety of engineering systems KWP2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
35 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student will know and understand the bascics of mechanics (theoretical aspects ) and of numerical simulation using finite element method + - - - - - - - - - -
M_W002 The student will know the basics of experimental techniques to measure stress and mechanical properties + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student will be able to simulate the mechanical behaviour of engineering systems - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student will use this knowledge in the professional life to improve the safety of engineering systems - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 35 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Numerical Simulation and experimental methods for mechanical characterization of solids

Fundamental principles of mechanics of solids – Applications to solid surfaces. Description of useful experimental techniques for characterizing the structure and mechanical properties of solids at different scales – Applications to solid surfaces. Description of the finite element method (meshing, choice of the boundary and initial conditions, mechanical properties, Analysis post-calculation…). Discussion about the use of experimental data as input data of numerical simulation or as output data to validate calculations.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Numerical Simulation and experimental methods for mechanical characterization of solids

Laboratory classes embrace:
- Preparation of a numerical model (based on an example)
- Definition of boundary and initial conditions, Meshing
- Definition of input / output data
- Selection of experimental methods to have input data and to validate assumptions of the model
- Numerical calculations
- Post-analysis

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

the final grade will be the average of the grades obtained from exam, laboratory classes and project

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.F. Bower, Applied mechanics of Solids, ed. by CRC Press 2009
2. C. Suryanarayana, Experimental Techniques in Materials and Mechanics, ed. by CRC Press 2011
3. O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, The Finite Element Method: Solid Mechanics, Volume 2, 5th edition, ed; by MPG bokks Ltd 2002
4. D.L. Logan, A First Course in the Finite Element Method, 4th Edition, Ed; by Thomson 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak