Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zastosowanie wybranych programów do symulacji procesów odlewniczych. Część II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-206-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Lelito Janusz (lelito@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z możliwościami i opanowanie obsługi zaawansowanych ustawień oprogramowania (edycja istniejących materiałów i tworzenie nowych, optymalizacja itp.).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Potrafi scharakteryzować i zna sens fizyczny parametrów termofizycznych KWP2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przygotować symulację i przeprowadzić analizę jej wyników z wykorzystaniem modułów: Investment Casting, Iron Casting i Heat Treatment KWP2A_U05 Projekt
M_U002 Potrafi dodawać nowe i edytować istniejące materiały w programie Magma 5 KWP2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi poprawnie przeprowadzić analizę wyników. KWP2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Potrafi scharakteryzować i zna sens fizyczny parametrów termofizycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotować symulację i przeprowadzić analizę jej wyników z wykorzystaniem modułów: Investment Casting, Iron Casting i Heat Treatment + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dodawać nowe i edytować istniejące materiały w programie Magma 5 + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi poprawnie przeprowadzić analizę wyników. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Omówienie bazy danych programu inżynierskiego Magma 5 ze szczególnym
uwzględnieniem jej edytowania. Analiza wyników symulacji. Omówienie modułów
Ivestment Casting i Heat Treatment.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Tworzenie nowych i edytowanie już istniejących pozycji w bazie danych programu
Magma 5. Analiza wyników symulacji. Zaawansowane techniki symulacji procesów
wypełniania wnęki formy i krystalizacji odlewów na przykładzie żeliwa. Przygotowanie
symulacji z wykorzystaniem modułów Investment Casting i Heat Treatment.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia z ocen z odpowiedzi ustnej i dodatkowych uzyskanych w ramach zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uzyskane zaliczenie z przedmiotu " Zastosowanie wybranych programów do symulacji procesów odlewniczych. Część I" oraz obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Z. Ignaszak. Virtual Prototyping w Odlewnictwie. Bazy Danych i Walidacja. Poznań: Wydawnictwo
Politechniki Poznańskiej, 2002.
2. Wbudowana baza danych programu MAGMA 5 Software. Aachen, Germany, 2002.
3. Dokumentacja techniczna programu MAGMA 5.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

R. Hawranek, J. LELITO, J. S. Suchy, P. Żak: The simulation of a liquid cast iron flow through the gating system with filter — Symulacja przepływu ciekłego żeliwa w układzie wlewowym z filtrem. Archives of Metallurgy and Materials, 2009 vol. 54 iss. 2, s. 351–358.
J. Fourie, J. LELITO, P. L. ŻAK, P. K. KRAJEWSKI, W. Wołczyński: Numerical optimization of the gating system for an inlet valve casting made of titanium alloy — Numeryczna optymalizacja układu wlewowego dla odlewu zaworu dolotowego ze stopu tytanu. Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 3B, s. 2437–2446.
A. MACIOŁ, P. MACIOŁ, St. JĘDRUSIK, J. LELITO: The new hybrid rule-based tool to evaluate processes in manufacturing. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015 vol. 79 iss. 9–12, s. 1733–1745.

www.bg.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nieobecność musi być usprawiedliwiona w ciągu siedmiu dni a ćwiczenia należy odrobić po ówczesnym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia. Obecność na wykładach ma wpływ na oceną końcową (podnosi ocenę końcową o 0,5 stopnia).