Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie bazodanowe i komponentowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-208-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Malinowski Paweł (pamalino@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Dostarcza wiedzę na temat zasad budowania systemów bazodanowych, gromadzenia za ich pomocą danych i przeszukiwania zbiorów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza z zakresu projektowania systemów bazodanowych.Umiejętność opracowania wyników, gromadzenia i szukania informacji.Umiejętność przygotowania projektu bazy danych.Umiejętność tworzenia interfejsu dla systemu bazodanowego. KWP2A_W03, KWP2A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Wiedza z zakresu projektowania systemów bazodanowych.Umiejętność opracowania wyników, gromadzenia i szukania informacji. KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umiejętność przygotowania projektu bazy danych. KWP2A_U02 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umiejętność tworzenia interfejsu dla systemu bazodanowego KWP2A_U02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza z zakresu projektowania systemów bazodanowych.Umiejętność opracowania wyników, gromadzenia i szukania informacji.Umiejętność przygotowania projektu bazy danych.Umiejętność tworzenia interfejsu dla systemu bazodanowego. + - - + - - - - - - -
M_W002 Wiedza z zakresu projektowania systemów bazodanowych.Umiejętność opracowania wyników, gromadzenia i szukania informacji. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umiejętność przygotowania projektu bazy danych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Umiejętność tworzenia interfejsu dla systemu bazodanowego + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Programowanie bazodanowe i komponentowe

Podstawowa wiedza związana z projektowaniem aplikacji bazodanowych. Rodzaje baz danych. Podstawy konfiguracji i administracji bazami danych.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Programowanie bazodanowe i komponentowe

Tworzenie projektu bazy danych, weryfikacja wprowadzonych informacji do bazy danych, projektowanie interfejsu dla systemu bazodanowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa na podstawie wyników projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak