Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie i zastosowanie materiałów zaawansowanej techniki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-209-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Górny Marcin (mgorny@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W tym miejscu podać krótki opis modułu

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu metalurgii stopów głównie stopów odlewniczych. Zna współczesne metody i techniki wykonywania form odlewniczych. Zna podstawy wytwarzania zaawansowanych technicznie, wysokojakościowych stopów odlewniczych oraz zna nowoczesne metody ich uszlachetnienia stosowane we współczesnej technice. KWP2A_W04 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie zasady projektowania, kształtowania struktury i optymalizacji właściwości materiałów zaawansowanej techniki. KWP2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stawiać hipotezy związane z problematyka metalurgiczno – odlewniczą, technologiami wytwarzania stopów, kształtowania ich właściwości, potrafi prognozować jakość wytwarzanych odlewów w oparciu o analizę stosowanych materiałów i technologii. KWP2A_U05 Kolokwium
M_U002 Umie dobrać materiały do procesów metalurgicznych i odlewniczych stosowanych we współczesnej technice i technologii. KWP2A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych, realizowanych zarówno indywidualnie jak i zespołowo. KWP2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu metalurgii stopów głównie stopów odlewniczych. Zna współczesne metody i techniki wykonywania form odlewniczych. Zna podstawy wytwarzania zaawansowanych technicznie, wysokojakościowych stopów odlewniczych oraz zna nowoczesne metody ich uszlachetnienia stosowane we współczesnej technice. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady projektowania, kształtowania struktury i optymalizacji właściwości materiałów zaawansowanej techniki. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stawiać hipotezy związane z problematyka metalurgiczno – odlewniczą, technologiami wytwarzania stopów, kształtowania ich właściwości, potrafi prognozować jakość wytwarzanych odlewów w oparciu o analizę stosowanych materiałów i technologii. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie dobrać materiały do procesów metalurgicznych i odlewniczych stosowanych we współczesnej technice i technologii. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać priorytety działań zawodowych, realizowanych zarówno indywidualnie jak i zespołowo. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Kryteria doboru i optymalizacji materiałów zaawansowanej techniki.
2. Projektowanie technologii wytwarzania supercienkościennych odlewów.
3. Charakterystyka właściwości użytkowych odlewów supercienkościennych.
4. Charakterystyka materiałów odlewanych przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach.
5. Projektowanie i optymalizacja techniki otrzymywania monokryształów.
6. Kształtowanie ich struktury i właściwości oraz zastosowanie praktyczne.
7. Kompozyty odlewane, właściwości fizyko-chemiczne faz wzmacniających. Kształtowanie ich struktury i właściwości.
8. Kształtowanie struktury i właściwości kompozytów ex-situ.
9. Zastosowanie kompozytów ex-situ. Charakterystyka i właściwości użytkowe gazarów i materiałów piankowych, ich zastosowanie.
10. Projektowanie i właściwości biomateriałów metalicznych, zastosowanie, właściwości.
11. Charakterystyka i właściwości użytkowe szkieł metalicznych.
12. Projektowanie, właściwości i optymalizacja technik otrzymywania odlewów ze stanu ciekło-stałego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Dobór i optymalizacji struktury materiałów zaawansowanej techniki.
2. Projektowanie i zastosowanie odlewów supercienkosciennych.
3. Projektowanie i zastosowanie kompozytów odlewanych.
4. Projektowanie i zastosowanie stopów poddanych kierunkowej krystalizacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, jednak ma wpływ na ocenę końcowa. Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie zaliczenia laboratoriów i obecności na wykładach. Jeżeli student uczestniczył w co najmniej 70% wykładów, wówczas ocena końcowa zostanie podniesiona o pół stopnia w stosunku do oceny z ćwiczeń laboratoryjnych .

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności studenta na ćwiczeniach laboratoryjnych należy przynieść pisemne usprawiedliwienie. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach laboratoryjnych. Prowadzący ćwiczenie ustala wówczas indywidualnie formę zaliczenia takiego ćwiczenia. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.
Zaliczenie każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest dwustopniowe: pisemne sprawdzenie wiadomości (lub ustne na życzenie studenta) oraz pisemne sprawozdanie. Ocena z ćwiczenia jest średnią arytmetyczną z kolokwium oraz sprawozdania. Do zaliczenia, wszystkie oceny muszą być pozytywne.
Sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych powinno zawierać:
1. Cześć teoretyczną (minimum 2 strony arkuszu A4). Część ta powinna być ściśle związana z tematem. Powinna zawierać odniesienia do literatury (cytowania).
2. Część doświadczaną. Część ta powinna zwierać: przebieg ćwiczenia, zastosowane metody badań, rodzaj użytych urządzeń, wyniki, ich analizę oraz wnioski.
3. Literaturę do części teoretycznej (ewentualnie do części doświadczalnej).
4. Sprawozdanie może być napisane ręcznie lub przy użyciu komputera. Na pierwszej stronie tabelka wg podanego wzoru. Wszystkie strony sprawozdania muszą być spięte zszywką. Sprawozdanie powinno być napisane na papierze kancelaryjnym lub wydrukowane na papierze do drukarki (białym).
5. Sprawozdanie zawiera datę ćwiczenia, nr grupy studenta i jest oryginalne (kopie nie są akceptowane).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Fraś E. Krystalizacja stopów wielofazowych. Skrypt AGH, Kraków, 1984.
2. Fraś E. Krystalizacja metali. WNT 2003.
3. Sobczak J. Nowoczesne tworzywa odlewnicze na bazie metali nieżelaznych. Za-Pis, 2005.
4. Niinomi M. Metals for biomedical devices. Woodhead Publishing Limited, 2010.
5. ODLEWNICTWO WSPÓ£CZESNE – PORADNIK ODLEWNIKA TOM I pod redakcją Jerzego J. Sobczaka, 2014.
6. ASM Handbook, Composites, vol. 21, 2001.
7. Górny M. Kształtowanie struktury supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego. Akapit 2010.
8. MERTON C. FLEMINGS. Behavior of Metal Alloys in the Semisolid State. METALLURGICAL TRANSACTIONS A VOLUME 22A, 1991-957-981.
9. V. Shapovalov. Prospective application of gas-eutectic porous materials in USA. Materials Science Forum (Volumes 539-543, 1183-1187)
10. PK Rohatgi. State of the art in cast metal matrix composites in the next milenium. TMS 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak