Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie technologii odlewniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-211-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala opanować podstawę wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania technologii odlewniczych, tworzenia dokumentacji, wykonywania obliczeń z wspomaganiem komputer. i wykonywania symulacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedze niezbędna do oracowania prostej technologii odlewniczej, z uwzglednieniem doboru konstrukcji oprzyrządowania, materiałow na forme i rdzenie, parametrów procesu technologivcznego KWP2A_W04, KWP2A_W03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Jednoznacznie interpretuje zapis konstrukcji przedmiotu (odlewu) zarówno w wersji rysunku 2D jak i elektronicznym zapisie 3D. KWP2A_W04, KWP2A_W03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować prostą technologię odlewniczą dla odlewów ze stopów żelaza, Al lub Cu wykonywanych w formach piaskowych. Potrafi opracować niezbędna dla uruchomienia produkcji prostego odlewu dokumentację technologiczną i materiałową. KWP2A_U08, KWP2A_U04 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość skutków ekonomiczno tecvhnicznych wynikajacych z opracowania technologii, doboru materiałow i tworzyw, w tym również skutków zagrożeń bezpieczeństwa procowników stosujacych opracowaną technologie. KWP2A_K02, KWP2A_K04, KWP2A_K03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedze niezbędna do oracowania prostej technologii odlewniczej, z uwzglednieniem doboru konstrukcji oprzyrządowania, materiałow na forme i rdzenie, parametrów procesu technologivcznego + - - + - - - - - - -
M_W002 Jednoznacznie interpretuje zapis konstrukcji przedmiotu (odlewu) zarówno w wersji rysunku 2D jak i elektronicznym zapisie 3D. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie opracować prostą technologię odlewniczą dla odlewów ze stopów żelaza, Al lub Cu wykonywanych w formach piaskowych. Potrafi opracować niezbędna dla uruchomienia produkcji prostego odlewu dokumentację technologiczną i materiałową. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość skutków ekonomiczno tecvhnicznych wynikajacych z opracowania technologii, doboru materiałow i tworzyw, w tym również skutków zagrożeń bezpieczeństwa procowników stosujacych opracowaną technologie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
 1. 1.Procedury opracowania procesu produkcyjnego w odlewni

  Uruchomienie produkcji dowolnego odlewu wymaga wstępnego przygotowania procesu, które obejmuje szereg procedur.
  Obejmują one tworzenie dokumentacji konstrukcji oprzyrządowania modelowego, wyboru technologii, dobrania parametrów procesu formowania i odlewania. To postępowania obejmuje szereg sformalizowanych procedur, których znajomość jest konieczna dla przygotowania produkcji odlewu

 2. 2. Zasady projektowania technologii dla odlewów wykonywanych w formach piaskowych

  Dominującą technologią w odlewnictwie jest wykonywanie odlewów w fomach piaskowych, przy użyciu mas syntetycznych z bentonitem lub mas ze spoiwami chemicznymi. Projektowanie technologii dla tych form wymaga znajomości specyfiki takich elemantarnych procesów jak: przepływ metalu (projektowanie układów wlewowych), krzepniecie i zasilania (projektowanie układów zasilajacych), kształtowanie jakowści powierzchni (problem chropowatosci), unikania wad odleqwniczych (dobór materiałów i technologii dla ograniczenia wad pochodzenia gazowego, przypaeń, itp). Projektowanie musi uwzgledniać aspekt kształtowania struktury odlewów wykonywanych z dowolnych stopów odlewniczych.

 3. 3. Opracowanie technologii specjalnych

  Zasady projektownia form ceramiczncy dla technologii wytapianych modeli, technologii Shawa
  Zasady projektowania form metalowych dla odlewnictwa ciśnieniowego i grawitacyjnego
  Zasady projektowania oprzyrządowania specjalnego w tym np. rdzennic dla technologii cold box i hot box
  Projektownie oprzyrządowania dla technologii form skorupowych
  Wykonywanie modeli w technologiach tradycyjnych i w technologii Rapid-Prototeiping
  Projektowanie technologii (oprzyrządowania) dla zautomatyzowanych linii formowania bezskrzynkowergo (z pionową i pozioma płaszczyzna podziału).

 4. 4. Wspomaganie komuterowe w projektowaniu technologii odlewniczych

  Wykorzystanie inżynierskich programów uzytkowych do projektowania technologii odlewniczyc: obliczania modułów krzepniecia, układów wlewowych, układów zasilających, projektowania technologii dla form z pionową płaszczyzną podziału. Prezentacja serii obliczeń, wielowariantowych rozwiazań z analizą poprwności każdego z nich.

Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. 1. Oprocawanie dokumantacji projektowej dla odlewów żeliwnych

  Zasady rysunku technologicznego, stosowanego w tworzeniu dokumentacji technologii odlewniczych, rysunek surowefgo odlewu, rysunek koncepcji wykonania, rysunki oprzyrzadowania i rysunki form, karty technologiczne, karty prób, itp.
  Wykonanie indywidualnego projektu technologii odlewniczej, utworzenia pełnej dokumantacja niezbednej przy uruchomienia produkcji tzw. omodelowania a w dalszej kolejnosci uruchomienia produkcji odlewów żeliwnych w formach piaskowych.

 2. 2. Wykonanie indywidualnie projektu dla wysokojakosciowych stopów

  Opracowanie dokumantacji technologicznej dla projektu wykonania odlewu z żeliwa wysokojakościowego, modyfikowanego lub sferoidalnego. Wykorzystanie komputerowych programów uzytkowych dla obliczenia układów wlewowo – zasilajacych. Dobór materiałow i określenia optymalnych parametrów technologicznych wykonania form, obciążenia form przed zalaniem, przygotowania metalu, zalania form, wyznaczenie czasu stygnięcia, itp.

 3. 3. Projket technologii dla form z pionowa płaszczyzna podziału

  Opracowanie dokumentacji technologicznej dla technologii wykonania odlewu w formach z pionowa płaszczyzną podziału.
  Wykonanie niezbędnych obliczeń, opracowanie rysunku koncepcji wykonanie, rysunku płyt modelowych, rdzennic, dobór materiałów na modele, rdzennice, dobór parametrów zalewania form, itp.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykłady – obecność na co najmniej 50% wykładów
Cwiczenia projektowe – wykonanie i zaliczenie przewidzianych w programi projektów, zaliczenie kolokwiów kontrolnych, obecność obowiązkowa

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:
Zaliczenie z ćwiczeń projektowych – 0,85(85%)
Udział w wykładach (powyżej 50% obecności) – 0,15 (15%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obowiązkowa obecność na zajeciach projektowych.
Uzyskanie pozytywnych ocen końcowych z projektów opracowywanych samodzielnie.
Zalecana obecność na wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.M. Skarbiński: „Uruchomienie produkcji odlewów” Warszawa. WNT –1974
2.M. Skarbiński: „Dokładność wymiarowa odlewów” W – wa . WNT– 1966
3.M. Perzyk i inni: „Materiały do projektowania procesów odlewniczych” ; PWN
Warszawa 1990
4.M. Perzyk i inni: „Materiały do projektowania oprzyrządowania odlewniczego” ; PWN ; Warszawa 1988
5.J. Rączka, A. Tabor: „Projektowanie technologii odlewniczych”; Fotobit , Kraków 1998
6.J. Zych: „Projektowanie technologii dla odlewów z żeliwa sferoidalnego” – materiały wykładów (niepublikowane); -Pracownia Technologii Form
7.Instrukcje do projektowania technologii; – Pracownia technologii
8.Poradniki: Inżyniera Odlewnika (dostępne wydanie)
9.T. Piwoński: Poradnik modelarza, formierza i rdzeniarza. NT W – wa 1972

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak