Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe wspomaganie wykonania oprzyrządowania
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-212-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Piekło Jarosław (jarekp60@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapoznaje studenta z wspomaganymi komputerowo metodami projektowania i wykonania oprzyrządowania odlewniczego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat budowy i działania systemów szybkiego prototypowania wykorzystywanych w wytwarzaniu form rdzeni i modeli odlewniczych, jak również sposobów sterowania obrabiarkami numerycznymi. KWP2A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student zna najnowsze technologie wykorzystujące metody szybkiego prototypowania do wykonywania oprzyrządowania odlewniczego KWP2A_W03 Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod obróbki skrawaniem przeprowadzanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie KWP2A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 Student potrafi wykorzystać programy CAD oraz programy symulacji krzepnięcia odlewów do opracowania technologii wykonania oprzyrządowania odlewniczego KWP2A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W005 Umie zastosować komputerowe metody wspomagania projektowania do wykonania oprzyrządowania. Zna większość aktualnie stosowanych metod szybkiego prototypowania KWP2A_W02 Kolokwium
M_W006 Umie zastosować komputerowe metody wspomagania projektowania do wykonania oprzyrządowania KWP2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie opracować stosując programy CAD dokumentację wykonania oprzyrządowania odlewniczego. KWP2A_U02 Egzamin,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student umie zastosować programy CAD/CAM dowykonania technologii oprzyrządowania odlewniczego wykonywanego metodami szybkiego prototypowania oraz na obrabiarce sterowanej numerycznie KWP2A_U02 Egzamin,
Kolokwium,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Potrafi na podstawie analizy konstrukcji odlewu wybrać metodę szybkiego prototypowania do wykonania oprzyrządowania i je zaprojektować. Potrafi za pomocą skanera 3D przygotować wirtualną geometrię konstrukcji KWP2A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wie o odpowiedzialności za wyniki i skutki przeprowadzonych działań projektowych KWP2A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat budowy i działania systemów szybkiego prototypowania wykorzystywanych w wytwarzaniu form rdzeni i modeli odlewniczych, jak również sposobów sterowania obrabiarkami numerycznymi. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna najnowsze technologie wykorzystujące metody szybkiego prototypowania do wykonywania oprzyrządowania odlewniczego + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod obróbki skrawaniem przeprowadzanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi wykorzystać programy CAD oraz programy symulacji krzepnięcia odlewów do opracowania technologii wykonania oprzyrządowania odlewniczego + - - - - - - - - - -
M_W005 Umie zastosować komputerowe metody wspomagania projektowania do wykonania oprzyrządowania. Zna większość aktualnie stosowanych metod szybkiego prototypowania + - - - - - - - - - -
M_W006 Umie zastosować komputerowe metody wspomagania projektowania do wykonania oprzyrządowania + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie opracować stosując programy CAD dokumentację wykonania oprzyrządowania odlewniczego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student umie zastosować programy CAD/CAM dowykonania technologii oprzyrządowania odlewniczego wykonywanego metodami szybkiego prototypowania oraz na obrabiarce sterowanej numerycznie - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi na podstawie analizy konstrukcji odlewu wybrać metodę szybkiego prototypowania do wykonania oprzyrządowania i je zaprojektować. Potrafi za pomocą skanera 3D przygotować wirtualną geometrię konstrukcji - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wie o odpowiedzialności za wyniki i skutki przeprowadzonych działań projektowych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 25 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

Wykorzystanie obrabiarek numerycznych oraz technik szybkiego prototypowania przy wykonywaniu form i modeli odlewniczych. Różne metody pozwalające na przetworzenie rzeczywistych obiektów do postaci wirtualnej (systemy CAD, skanery 3D). Podstawy reprezentacji wirtualnej geometrii 3D w maszynach cyfrowych. Format pliku STL oraz analiza podstawowych błędów siatek poligonalnych. Przegląd najczęściej stosowanych w przemyśle odlewniczym aplikacji typu CAD i CAM. Przykład zastosowania omawianych technik w procesie produkcyjnym. Analiza metod szybkiego prototypowania pod kątem stosowalności w przygotowaniu produkcji odlewu.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Analiza różnych ścieżek wytwarzania odlewów z wykorzystaniem narzędzi numerycznych. Analiza struktury i błędów w plikach STL. Przygotowanie geometrii 3D w programie CAD dla urządzeń szybkiego prototypowania. Przygotowanie geometrii 3D w programie CAD dla obrabiarek CNC. Wykorzystanie skanerów 3D do przygotowania wirtualnej geometrii konstrukcji. Zaawansowane techniki skanowania – łączenie i naprawa obrazów. Skanowanie odlewu. Przetwarzanie danych skanowania w celu uzyskania poprawnego zapisu konstrukcji. Wykonanie modelu CAD konstrukcji oprzyrządowania. Pisanie programu wykonania zaprojektowanej części oprzyrządowania na obrabiarce numerycznej. Wykonanie rysunku CAD modelu RP. Wykonanie zaprojektowanego modelu RP w warunkach półprzemysłowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu wystawiana jest jako średnia z uzyskanych wyników z zajęć laboratoryjnych, oraz oceny z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT 2008
2. Przybylski W., Deja M.: Komputerowe wspomaganie wytwarzania maszyn, WNT 2007
3. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn:
WNT 2003
4. Programowanie obrabiarek CNC – frezowanie, Wyd. REA 2004
5. Programowanie obrabiarek CNC – toczenie, Wyd. REA 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak