Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kształtowanie jakości warstwy wierzchniej odlewów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-214-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na poziomie wystarczającym z zakresu wpływu podstawowych czynników i parametrów technologicznych na strukturę wewnętrzną odlewów, na jakość ich powierzchni oraz na zachowanie kształtów i wymiarów odlewów KWP2A_W04, KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przewidzieć wpływ podstawowych czynników technologicznych i wpływ parametrów procesu wytwarzania odlewów na ich jakość, szczególnie jakość powierzchni, wymiarowość i strukturę na przekroju odlewu KWP2A_U04, KWP2A_U01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi zidentyfikować niezgodność (wadę) odlewu z warunkami technicznego odbioru opisanymi w zleceniu wykonania wyrobu i podjąć działania dla ograniczenia skali zjawiska w produkcji odlewniczej. KWP2A_U04, KWP2A_U01 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi, w oparciu analizę stanu zagadnienia opisanego w dostępnej literaturze i rozszerzenie stanu swojej wiedzy, podjąć własciwe działania inżyniersko-technologiczne. Rozumie potrzebę nadązania za poszerzajacym się stanem wiedzy w obszarze produkcji wyrobów metalowych, podnoszenia ich jakosci. KWP2A_K01, KWP2A_K04, KWP2A_K03 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na poziomie wystarczającym z zakresu wpływu podstawowych czynników i parametrów technologicznych na strukturę wewnętrzną odlewów, na jakość ich powierzchni oraz na zachowanie kształtów i wymiarów odlewów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przewidzieć wpływ podstawowych czynników technologicznych i wpływ parametrów procesu wytwarzania odlewów na ich jakość, szczególnie jakość powierzchni, wymiarowość i strukturę na przekroju odlewu + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zidentyfikować niezgodność (wadę) odlewu z warunkami technicznego odbioru opisanymi w zleceniu wykonania wyrobu i podjąć działania dla ograniczenia skali zjawiska w produkcji odlewniczej. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi, w oparciu analizę stanu zagadnienia opisanego w dostępnej literaturze i rozszerzenie stanu swojej wiedzy, podjąć własciwe działania inżyniersko-technologiczne. Rozumie potrzebę nadązania za poszerzajacym się stanem wiedzy w obszarze produkcji wyrobów metalowych, podnoszenia ich jakosci. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

-

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona

a/ udział w wykładach (pow. 50% obecności) – 40 %
b/ kolokwium zaliczeniowe – 60 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Skarbiński: „Uruchomienie produkcji odlewów” Warszawa. WNT –1974
2.M. Skarbiński: „Dokładność wymiarowa odlewów” W – wa . WNT– 1966
3.J. Zych: „Projektowanie technologii dla odlewów z żeliwa sferoidalnego” – materiały wykładów (niepublikowane); -Pracownia Technologii Form
4.Z. Falęcki: „Analiza wad odlewów” Wydawnictwa AGH, Kraków 1997
5.J. Zych: „Analiza wad odlewów – wybrane zagadnienia” AGH Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne. SU 1623, Kraków 2001
6.J.Baler, M. Koppen. „Podręcznik Wad Odlewniczych” – IKO – Erbloh , 1994
7.H. Wąsowicz: „Naprawa odlewów” – WNT 1973
8.Poradniki: Inżyniera Odlewnika (dostępne wydania)
9.T. Piwoński: Poradnik modelarza, formierza i rdzeniarza. NT W – wa 1972

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-