Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-217-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń , zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej KWP2A_W08 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wystarczającą wiedzę z fizyki i chemii pozwalającą na interpretację zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w warunkach przemysłowych i w otoczeniu przemysłu KWP2A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna technologię regeneracji i utylizacji odpadów technologicznych z procesów metalurgicznych i odlewniczych KWP2A_W04, KWP2A_W08 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. w pracach w laboratorium chemicznym oraz prowadzić instruktaż w tym względzie. Potrafi identyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy i podejmować działania minimalizujące ich skutki. Potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i aktywności technologicznej Potrafi wskazać wykorzystanie odpadów metalurgicznych i odlewniczych oraz mineralogicznych w innych dziedzinach gospodarki KWP2A_U07, KWP2A_U06 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi i jest przygotowany do tego, aby zorganizować działalność gospodarczą w obszarze małej produkcji odlewniczej i metalurgicznej, budowy technologicznego gniazda KWP2A_U05, KWP2A_U06 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko, szczególnie oddziaływanie odpadów poprodukcyjnych KWP2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi nawiązywać kontakty zawodowe z osobami, firmami i instytucjami oraz jest w stanie pracować z zespole przyjmując w nim różne funkcje KWP2A_K04, KWP2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń , zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w poczynaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wystarczającą wiedzę z fizyki i chemii pozwalającą na interpretację zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w warunkach przemysłowych i w otoczeniu przemysłu + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna technologię regeneracji i utylizacji odpadów technologicznych z procesów metalurgicznych i odlewniczych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych ze stosowaniem substancji chemicznych. w pracach w laboratorium chemicznym oraz prowadzić instruktaż w tym względzie. Potrafi identyfikować zagrożenia na stanowiskach pracy i podejmować działania minimalizujące ich skutki. Potrafi uwzględniać aspekty ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i aktywności technologicznej Potrafi wskazać wykorzystanie odpadów metalurgicznych i odlewniczych oraz mineralogicznych w innych dziedzinach gospodarki + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi i jest przygotowany do tego, aby zorganizować działalność gospodarczą w obszarze małej produkcji odlewniczej i metalurgicznej, budowy technologicznego gniazda + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma poczucie odpowiedzialności za wyniki i skutki swojej aktywności zawodowej, również w kontekście jej wpływu na środowisko, szczególnie oddziaływanie odpadów poprodukcyjnych + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi nawiązywać kontakty zawodowe z osobami, firmami i instytucjami oraz jest w stanie pracować z zespole przyjmując w nim różne funkcje + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

-

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się ocena z zaliczenia wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykłady prof. M.Holtzera.
2. Ocena szkodliwości materiałów wiążących stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji : praca zbiorowa pod red. Mariusza HOLTZERA, Rafała DAŃKO ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2013. — 306 s. ISBN: 978-83-63663-19-3.
3. Alloway B.J., Ayres D.C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
4. Holtzer M., Grabowska B.: Podstawy Ochrony Środowiska, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
5. Holtzer M.: Gospodarka odpadami i produktami ubocznymi w odlewniach. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.
6. Metody ograniczenia odpadów z procesów odlewniczych oraz sposoby ich zagospodarowania Pod red. J. Dańko i M. Holtzera. Wyd Naukowe AKAPIT. Kraków 2010.
7. Warych J.: Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych. Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa 1994.
8. Gary W. van Loon, S. J. Duffy: Chemia Środowiska. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne PWN Warszawa
2007.
9. S.E. Manahan: Environmenyal Chemistry. Ninth Edition CRC Press 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-