Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia odlewania precyzyjnego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-218-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wykonywania odlewów precyzyjnych, obszarach zastosowania tych odlewów, zna procedyry postępowania w przygotowaniu wybranej technologii precyzyjnego odlewnitwa. KWP2A_W04, KWP2A_W03, KWP2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować proces i procedurę wykonania precyzyjnego, niedużego odlewu w technologii wtapianych modeli, z użyciem form samonosnych KWP2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi dobrać najlepszą technologię wykonania wybranego odlewu precyzyjnego uwzgledniając warunki technicznego jego odbioru oraz ekonomikę procesu. Potrafi opracować procedurę technologiczną wykonania odlewy. KWP2A_U05, KWP2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie konieczność poszerzania swojej inżynierskiej wiedzy i umiejetności na obszary specyficznej i wysokospecjalistycznej działalnosci inżyniera odlewnika. KWP2A_K01, KWP2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu technologii wykonywania odlewów precyzyjnych, obszarach zastosowania tych odlewów, zna procedyry postępowania w przygotowaniu wybranej technologii precyzyjnego odlewnitwa. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować proces i procedurę wykonania precyzyjnego, niedużego odlewu w technologii wtapianych modeli, z użyciem form samonosnych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać najlepszą technologię wykonania wybranego odlewu precyzyjnego uwzgledniając warunki technicznego jego odbioru oraz ekonomikę procesu. Potrafi opracować procedurę technologiczną wykonania odlewy. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie konieczność poszerzania swojej inżynierskiej wiedzy i umiejetności na obszary specyficznej i wysokospecjalistycznej działalnosci inżyniera odlewnika. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. 1. Cel, zakres i problematyka modułu

  Celem realizacji modułu jest:
  Zapoznanie z problematyka i specyfiką technologii form stosowanych w odlewnictwie precyzyjnym. Poznanie zasad technologii, podstaw jej projektowania oraz technik wytwarzania odlewów z ich zastosowaniem. Opanowanie umiejętności projektowanie oprzyrządowania odlewniczego i prowadzenia całości procesów przygotowania form, sterowania jakością i kosztami technologiach, przewidywanie skutków nieprawidłowych decyzji technologicznych itp.

 2. 2. Technologia wytapianych modeli

  Zasada procesu, matryce i modele, materiały. sposoby i urządzenia. Projektowanie technologii, dokładność wymiarowo kształtowa, tolerancja wymiarowa, normy EU. Kształtowania jakości, budowa układów wlewowych i zasilających, przygotowanie i zalewanie-specyfika poszczególnych etapów procesu. Odmiany technologii, zastosowanie.
  Wykorzystanie techniki Rapid – Prototeiping do wytwarzania wytapianych modeli. Wspólczesne materiały i technologie wytwarzania form oparte o spoiwa wodne – krzemionke koloidalna. Formy samonośne stosowane w produkcji odlewów z nadstopów dla lotnitwa (łopatki, kierownice turbospężarek, itp.). Specyfika badania laboratoryjne stosowanych w technologii wytapianych modeli.

 3. 3. Metoda Shawa i Silprec

  Zasady technologii, materiały, projektowanie i przygotowanie oprzyrządowania, wykonywanie form. Zasady projektowania, przykłady, zastosowanie. Badania laboratoryjne. Wspólczesne wersie technologii.

 4. 4. Inne technologie odlewania precyzyjnego

  Proces Vacum, pełna forma, formy gipsowe. Opis charakterystyki poszczególnych technologii. Zagadnienie tolerancji wymiarowej, zjawiska skurczowe a dokładność wymiarowa. Wykonywania odlewów i kształtowania jakości ich powierzchni (normy EU).

 5. 5. Zasady projejtowanie technologii precyzyjnych

  1.Wykonywanie projektów odlewniczych, zasady, normy,
  2.Podstawy rysunku technologicznego w projektowani, rodzaje projektów, techniki ich wykonania
  3.Zasady projektowania, wybór koncepcji technologii, powierzchni podziału, sposobu zalewania, naddatki technologiczne, budowa układów wlewowych w technologii odlewów artystycznych i precyzyjnych, itp.
  4.Systematyka zasad projektowania w odlewnictwie artystycznym i precyzyjnym
  5.Zastosowanie techniki komputerowej do wspomagania obliczeń projektowych (układów wlewowych i zasilających, nadlewów)

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:
Obecność na wykładach (ponad 50% obecnosci) – 0,75 (75%)
Aktywny udział w dyskusji problematyki – 0,25 (25%)

Przy braku uczestnitwa w wykładach – ocena z kolokwium znajomości tematyki wykładów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecane uczestnitwo w wykładach.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.M. Skarbiński: „Uruchomienie produkcji w odlewni” – WNT Warszawa (1974),
2.M. Skarbiński : „ Dokładność wymiarowa odlewów” – WNT Warszawa (1966).
3.A. Tabor, J. Rączka: ”Projektowanie odlewów I technologii form”. FOTOBIT Kraków (1998).
4.Praca zbiorowa: „Poradnik Inżyniera – Odlewnictwo”, WNT, Warszawa (1985)
5.M. Perzyk i inni; „Materiały do projektowania procesów odlewniczych” PWN Warszawa (1990)
6.J. Lewandowski: „Tworzywa na formy odlewnicze”, AKAPIT Kraków (1997)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak