Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne odlewy ciśnieniowe dla przemysłu
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-222-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Dańko Rafał (rd@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podbudowaną teoretycznie, uporządkowaną wiedzę z zakresu materiałów stosowanych do przygotowania form odlewniczych wg wybranych, nowoczesnych technologii. KWP2A_W04 Esej
M_W002 Ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę z zakresu metalurgii stopów głównie stopów odlewniczych. Zna współczesne metody i techniki wykonywania form odlewniczych. Zna podstawy wytwarzania zaawansowanych technicznie, wysokojakościowych stopów odlewniczych oraz zna nowoczesne metody ich uszlachetnienia stosowane we współczesnej technice. KWP2A_W04, KWP2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi analizować, porównywać, oraz oceniać przydatność nowych technologii w powiązaniu z technologiami stosowanymi w danych przedsiębiorstwie (odlewni, przedsiębiorstwie metalurgiczny, zakładzie przetwórstwa metali, itp.), z uwzględnieniem panujących w danym okresie uwarunkowań techniczno – technologicznych, parku maszynowego, stosowanych technologii i procesów. KWP2A_U01, KWP2A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wagę konieczności zapewniania bezpiecznych warunków pracy w procesach produkcji metalurgicznej oraz przestrzegania zasad higieny pracy KWP2A_K02 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podbudowaną teoretycznie, uporządkowaną wiedzę z zakresu materiałów stosowanych do przygotowania form odlewniczych wg wybranych, nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę z zakresu metalurgii stopów głównie stopów odlewniczych. Zna współczesne metody i techniki wykonywania form odlewniczych. Zna podstawy wytwarzania zaawansowanych technicznie, wysokojakościowych stopów odlewniczych oraz zna nowoczesne metody ich uszlachetnienia stosowane we współczesnej technice. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować, porównywać, oraz oceniać przydatność nowych technologii w powiązaniu z technologiami stosowanymi w danych przedsiębiorstwie (odlewni, przedsiębiorstwie metalurgiczny, zakładzie przetwórstwa metali, itp.), z uwzględnieniem panujących w danym okresie uwarunkowań techniczno – technologicznych, parku maszynowego, stosowanych technologii i procesów. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wagę konieczności zapewniania bezpiecznych warunków pracy w procesach produkcji metalurgicznej oraz przestrzegania zasad higieny pracy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Charakterystyka maszyn do odlewania pod ciśnieniem. Parametry maszyn ciśnieniowych – obliczanie i dobór. Konstrukcja zespołów mechanicznych maszyn ciśnieniowych. Eksploatacja maszyn ciśnieniowych. Automatyzacja procesu odlewania pod ciśnieniem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

-

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa bazuje na wiedzy wysłuchanej w trakcie wykładu oraz na podstawie oceny prezentacji przygotowanej z zakresu tematycznego obejmującego wykład.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

a) podstawowe
1. Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe. Warszawa, WNT 1992.
2. Dańko J.: Maszyny i urządzenia do odlewania pod ciśnieniem. Podstawy teorii. Konstrukcja. Pomiary i eksploatacja. AGH Uczelniane Wydawnictwa naukowo-dydaktyczne. Kraków 2000.
3. Waszkiewicz S., Fic M., Perzyk M., Szczepanik J.: Kokile i formy ciśnieniowe. Warszawa, WNT 1983.
b) uzupełniajace:
1. Ragan E. i inni: Liatie kovov pod tlakom. Vydatelstvo Michala Vaska v Presove (vmv@vmv.sk), ISBN 978-80-8073-979-9, Fakulta vyrobnych technologii, Presov 2007 (Słowacja).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-