Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza wad odlewów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-225-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Zych Jerzy (jzych@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o wpływie czynników technologicznych na powstawania wad: kształty, powierzchni, wad wewnętrznych i nieciągłości KWP2A_W04, KWP2A_W02 Udział w dyskusji
M_W002 Student zna terminologię tematyki wad odlewniczych opartą o obowiązujące w tym zakresie normy. Student posiada umiejętność identyfikacji podstawowych wad odlewniczych i umie przypisać im przyczyny powstawania. Student potrafi zaproponować sposób rozwiązania problemu technologicznego związanego z powstawaniem wybranej wady. KWP2A_W04, KWP2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie rozpoznawać i identyfikować wady odlewnicze zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Polską Normą. Student umie wskazać główne przyczyny powstawania wady. KWP2A_U05, KWP2A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy i potrzebę zespołowego rozwiązywania problemów technicznych KWP2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o wpływie czynników technologicznych na powstawania wad: kształty, powierzchni, wad wewnętrznych i nieciągłości + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna terminologię tematyki wad odlewniczych opartą o obowiązujące w tym zakresie normy. Student posiada umiejętność identyfikacji podstawowych wad odlewniczych i umie przypisać im przyczyny powstawania. Student potrafi zaproponować sposób rozwiązania problemu technologicznego związanego z powstawaniem wybranej wady. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie rozpoznawać i identyfikować wady odlewnicze zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Polską Normą. Student umie wskazać główne przyczyny powstawania wady. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy i potrzebę zespołowego rozwiązywania problemów technicznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

-

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

-

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-