Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia Odlewnictwa Artystycznego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-226-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Garbacz-Klempka Aldona (agarbacz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł charakteryzuje techniki wykonywania modeli i form dla odlewnictwa artystycznego w technologii odlewania do form piaskowych oraz metody wytapianych modeli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma koncepcję i potrafi zaprojektować prostą technologię wykonania odlewu artystycznego. KWP2A_W04, KWP2A_W02 Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w obszarze odlewnictwa artystycznego. KWP2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie dobrać na poziomie podstawowym materiały, metale, stopy odlewnicze i technologie wytwarzania lanych obiektów i konstrukcji. KWP2A_U05 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. KWP2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma koncepcję i potrafi zaprojektować prostą technologię wykonania odlewu artystycznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w obszarze odlewnictwa artystycznego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie dobrać na poziomie podstawowym materiały, metale, stopy odlewnicze i technologie wytwarzania lanych obiektów i konstrukcji. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracować w zespole nad powierzonym zadaniem. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Analiza metod wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych. Prezentacja i analiza metod wytwarzania modeli dla odlewów artystycznych z uwzględnieniem metod tradycyjnych i nowoczesnych. Technologia wytwarzania form dla odlewów artystycznych metodami tradycyjnymi odlewania w formach piaskowych, w tym również z luźnymi częściami formy. Metody wytwarzania form ceramicznych i form gipsowych, z wykorzystaniem tworzyw tradycyjnych jak i nowoczesnych. Podstawy doboru stopów na odlewy artystyczne z metali nieżelaznych. Zasady wykonania form dla odlewnictwa artystycznego, metoda wytwarzania form ceramicznych i form gipsowych dla metody wytapianych modeli.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena aktywności na wykładach. Frekwencja na zajęciach ma wpływ na ocenę końcową. Wymagana jest obecność na min. 50% zajęć. Ocena 5,0 jest wystawiana przy 100% frekwencji na zajęciach oraz na podstawie dodatkowej pracy końcowej, przygotowanej w formie pisemnej lub prezentacji multimedialnej, z zakresu przedmiotu.
80-90% obecności ocena 4.0.
50-60% obecności ocena 3.0.
Nieobecność na zajęciach po uzgodnieniu z prowadzącym może być odrobiona na podstawie pracy pisemnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z zakresu technologii odlewniczych i odlewnictwa metali nieżelaznych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Przygotowanie produkcji odlewu. WNT, W-wa 1963.
2.Gawroński Józef, Wojarski Tadeusz –Odlewnictwo artystyczne
3.Skarbiński M., Konstrukcja odlewów. PWN, W-wa 1957.
4.Lewandowski L., Przygotowanie form odlewniczych – masy formierskie i rdzeniowe. Skrypt AGH nr 1062, Kraków 1987.
5.Allendorf H., Odlewanie precyzyjne za pomocą modeli wytapianych. PWN, W-wa 1960.
6. Piaskowski J. Technologia odlewów artystycznych, Kraków 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza technologii odlewania z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na podstawie form odlewniczych z osady kultury łużyckiej w Grzybianach — Analysis of the Bronze Age and early Iron Age casting technology on the basis of moulds from the Lusatian culture settlement at Grzybiany, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, W: Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy, pod red. Tomasza Stolarczyka, Justyny Baron. — Legnica ; Wrocław : Muzeum Miedzi w Legnicy, s. 539–565.
2. Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie — Analysis of technology of making copper casting based on studies of histoerical objects and modern products, Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC, W: Polska metalurgia w latach 2006–2010, red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.], Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, [Metalurgia’2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. s. 319–327.
3. Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, Z. KWAK, P. Długosz, T. Stolarczyk, Archives of Foundry Engineering 2015 vol. 15 spec. iss. 1, s. 21–26.
4. Copper alloys in investment casting technology, S. RZADKOSZ, J. ZYCH, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. Kranc, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, J. KOLCZYK, Ł. JAMROZOWICZ, T. Stolarczyk, Metalurgija = Metallurgy 2015 vol. 54 no. 1, s. 293–296.
5. Najstarsze zastosowanie technologii odlewania precyzyjnego z wykorzystaniem metody wytapianych modeli — The oldest application technology of investment casting using the melted models method, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Edward Czekaj, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych: Polańczyk 28–30 maj 2015, red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2015. S. 63–76.
6. Zastosowanie stopów aluminium w odlewnictwie artystycznym — Application of aluminium alloys in artistic casting, Z. Kwak, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, D. Rachwał, W: Nauka i technologia : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Starachowice, 5–7 czerwca 2014 : monografia, Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014, S. 59–66.

Informacje dodatkowe:

Na prośbę studentów zajęcia mogą odbywać się w terenie, w pracowniach odlewnictwa artystycznego i w przemyśle. Na prośbę studentów zajęcia mogą odbywać się co tydzień i być połączone.