Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sieci komputerowe i klastry
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-306-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Malinowski Paweł (pamalino@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem sieci komputerowych. Warstwowy model referencyjny OSI/ISO. Urządzenia sieciowe w odniesieniu do
modelu referencyjnego. Model TCP/IP. Adresowanie, klasy adresów. Zagrożenia w sieciach komputerowych. Metody zabezpieczania sieci komputerowych. Bazy danych. Systemy CAD, CAE, CAM. Możliwość zastosowania systemów komputerowego wspomagania. Zastosowanie baz danych oraz klastrów w technice.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Umiejętność stosowania programów typu CAD, CAE. KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Wiedza z zakresu źródeł informacji, metod ichpozyskiwania i przetwarzania. KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W003 Szczegółowa wiedza z zakresu przetwarzania informacji w sieciach komputerowych. KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W004 Znajomość obsługi programów użytkowychwykorzystujących sieci komputerowe i klastry. KWP2A_W03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Umiejętność stosowania programów typu CAD, CAE. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wiedza z zakresu źródeł informacji, metod ichpozyskiwania i przetwarzania. + - + - - - - - - - -
M_W003 Szczegółowa wiedza z zakresu przetwarzania informacji w sieciach komputerowych. + - + - - - - - - - -
M_W004 Znajomość obsługi programów użytkowychwykorzystujących sieci komputerowe i klastry. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 47 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Sieci komputerowe i klastry

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem sieci komputerowych. Warstwowy model referencyjny OSI/ISO. Urządzenia sieciowe w odniesieniu do
modelu referencyjnego. Model TCP/IP. Adresowanie, klasy adresów. Zagrożenia w sieciach komputerowych. Metody zabezpieczania sieci komputerowych. Bazy danych. Systemy CAD, CAE, CAM. Możliwość zastosowania systemów komputerowego wspomagania. Zastosowanie baz danych oraz klastrów w technice.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Sieci komputerowe i klastry

Konfigurowanie urządzeń sieciowych trzeciej warstwy modelu OSI. Konfiguracja serwerów sieciowych NAS oraz wybranych usług sieciowych. Konfiguracja firewall’a serwera DHCP, NAT. Przygotowanie okablowania sieciowego. Projektowanie podsieci.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien zaliczyć kolokwium oraz inne formy zajęć uzgodnione z prowadzącym na początku semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana na podstawie średniej ważonej z ocen z kolokwium, sprawozdań i
prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku, gdy student opuści zajęcia jest zobowiązany je odrobić uzgadniając z prowadzącym termin odrabiania zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowych, superkomputerów i klastrów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa, Akademia sieci Cisco CCNA semestry 1 & 2
2. Karol Krysiak, Sieci komputerowe kompendium
3. W. Richard Stevens, Biblia TCP/IP tom1
4. Matthew S. Gast, 802.11 Sieci bezprzewodowe. Przewodnik encyklopedyczny
5. Innokenty Rudenko, Tsunami Computing, Routery Cisco. Czarna księga

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak