Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-309-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi zbierać dane z eksperymentów, opracowywać je graficznie, interpretować wyniki obliczeń i eksperymentów, posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę KWP2A_W04, KWP2A_W06, KWP2A_W03, KWP2A_W05, KWP2A_W02 Wykonanie projektu
M_W002 Student ma wiedzę i zna podstawowe procesy występujące w technice wytwarzania przez odlewania. Zna podstawowe metody i urządzenia służące do prowadzenie eksperymentu doświadczalnego lub wirtualnego (symulacji komputerowej) w celu realizacji zadań zdefiniowanych w pracy lub projekcie inżynierskim KWP2A_W04, KWP2A_W03, KWP2A_W08, KWP2A_W05, KWP2A_W02, KWP2A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować rozwiązania prostego problemu z obszaru projektowania procesów technologicznych ze wspomaganiem komputerowym KWP2A_U08, KWP2A_U01, KWP2A_U02 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student ma umiejętność planowania doświadczeń w celu wykazania przyjętych celów i tez pracy inżynierskiej lub projektu. Ma umiejętność samodzielnego opracowania analiz literatury i wyników badań. Potrafi dokonać krytycznej analizy w obu obszarach oraz prezentacji wyników tych analiz KWP2A_U08, KWP2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma kompetencje społeczne w zakresie projektowania bezpiecznych rozwiązań technologicznych i inżynierskich, umie pracować zespołowo dla osiągnięcia założonego celu KWP2A_K01, KWP2A_K04, KWP2A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi zbierać dane z eksperymentów, opracowywać je graficznie, interpretować wyniki obliczeń i eksperymentów, posiada niezbędną w tym zakresie wiedzę - - - - - - - - - + -
M_W002 Student ma wiedzę i zna podstawowe procesy występujące w technice wytwarzania przez odlewania. Zna podstawowe metody i urządzenia służące do prowadzenie eksperymentu doświadczalnego lub wirtualnego (symulacji komputerowej) w celu realizacji zadań zdefiniowanych w pracy lub projekcie inżynierskim - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie opracować rozwiązania prostego problemu z obszaru projektowania procesów technologicznych ze wspomaganiem komputerowym - - - - - - - - - + -
M_U002 Student ma umiejętność planowania doświadczeń w celu wykazania przyjętych celów i tez pracy inżynierskiej lub projektu. Ma umiejętność samodzielnego opracowania analiz literatury i wyników badań. Potrafi dokonać krytycznej analizy w obu obszarach oraz prezentacji wyników tych analiz - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma kompetencje społeczne w zakresie projektowania bezpiecznych rozwiązań technologicznych i inżynierskich, umie pracować zespołowo dla osiągnięcia założonego celu - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 557 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 120 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 350 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (120h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca jest oceniana przez opiekuna pracy i jej recenzenta, wynik końcowy jest średnią z ocen cząstkowych. W ocenie uwzględnia się: trafność zdefiniowania celu pracy i jego realizację, formę i umiejętność opisu doświadczeń, prawidłowość wnioskowania, korzystanie z literatury krajowej i zagranicznej, poprawność stosowanych metod badawczych, znaczenie tematyki dla praktyki, powiązanie tematyki z kierunkiem kształcenia, staranność opracowania, itp.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student dokonuje wyboru tematyki pracy i jej opiekuna ze zbioru prac zatwierdzonych przez Radę Wydziału na dany rok akademicki. Wyboru dokonuje na 1 rok przed jej złożeniem w celu obrony

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna, ściśle powiązana z tematyką pracy, zalecana analiza literatury szerszej niz tylko krajowe pozycje: książki i publikacje specjalistów z tematyki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak