Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teoria procesów metalurgicznych i odlewniczych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-104-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z teorii procesów metalurgicznych odlewniczych oraz z zakresu metalurgii wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. KWP2A_W02 Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w metalurgii, w szczególności w obszarze odlewnictwa KWP2A_W02 Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi w procesach metalurgicznych i odlewniczych KWP2A_U01 Egzamin,
Kolokwium
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego z obszaru metalurgii i odlewnictwa oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą prezentacji, wyników projektu urządzeń, technologii, procesu technologicznego. KWP2A_U04 Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzględnia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa KWP2A_K04 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z teorii procesów metalurgicznych odlewniczych oraz z zakresu metalurgii wysokojakościowych stopów odlewniczych, technologii ich wytwarzania i uszlachetniania oraz wiedzę o możliwościach zastosowania poszczególnych stopów. + - + - - - - - - - -
M_W002 Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w metalurgii, w szczególności w obszarze odlewnictwa + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazywać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji pomiędzy związkami chemicznymi w procesach metalurgicznych i odlewniczych + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego z obszaru metalurgii i odlewnictwa oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą prezentacji, wyników projektu urządzeń, technologii, procesu technologicznego. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzględnia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Program wykładów

Równowaga procesów metalurgicznych i odlewniczych. Podstawy teorii stanu ciekłego. Teoria roztworów metali. Równanie Wagnera-Chipmana. Stopione sole i żużle metalurgiczne. Zjawiska na powierzchni międzyfazowej w procesach metalurgicznych i odlewniczych (napięcie powierzchniowe i międzyfazowe, lepkość, zwilżalność, adhezja, kohezja, adsorpcja). Modyfikacja stopów metali. Procesy zachodzące w poszczególnych technologiach otrzymywania: surówki, stali, żeliwa, metali nieżelaznych. Technologie otrzymywania surówki, stali, żeliwa. Redukcja bezpośrednia rud żelaza. Procesy fizykochemiczne zachodzące podczas obróbki pozapiecowej stopów. Wykorzystanie programów komputerowych do obliczeń termodynamicznych w procesach metalurgicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Program laboratoriów

1. Zastosowanie spektrometrii mas w odlewnictwie.
2. Analiza związków z grupy BTEX metodą chromatografii gazowej.
3. Kinetyka wydzielania gazów z formy odlewniczej.
4. Oznaczanie metali ciężkich metodą woltamperometrii inwersyjnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = (1 x ocena z kolokwium zaliczeniowego z laboratorium + 1,25 x ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów) : 2
Aktywna obecność na co najmniej 50% wykładów podnosi ocenę końcowa o 0,5 stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wykłady prof. M. Holtzera.
2. Konspekt do ćwiczenia ze spektrometrii masowej (opracowanie: prof. dr hab. Mariusz Holtzer, dr inż. Angelika Kmita
3. M. Holtzer: Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza. Podstawy fizykochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.
4. A.Staronka: Chemia fizyczna dla metalurgów. Wyd. PWN Warszawa 1980.
5. A. Staronka, M. Holtzer, M. Piekarska: Podstawy fizykochemiczne procesów metalurgicznych i odlewniczych. Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe. Skrypt Uczelniany AGH nr 1221. Kraków 1991.
6. A. Staronka, M. Holtzer: Podstawy fizykochemiczne procesów metalurgicznych i odlewniczych. Skrypt Uczelniany AGH nr 1251. Kraków 1991.
7. A. Staronka, M. Holtzer, M. Piekarska: Podstawy fizykochemii procesów metalurgicznych i odlewniczych. Cz.1 i Cz. 2. Wydawnictwo AGH. Kraków 1997.
8. M. Holtzer, A. Staronka: Chemia fizyczna. Wprowadzenie. Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne AGH. Kraków 2000.
9. R. Benesch, J. Janowski, K. Mamro: Metalurgia żelaza. Podstawy fizykochemiczne procesów. Wyd. Śląsk, Katowice 1979.
10. L. Blacha: Metalurgia próżniowa. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
11. J. Botor: Podstawy metalurgicznej inżynierii procesowej. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
12. T. Lis: Współczesne metody otrzymywania stali. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
13. M. Cholewa, J. Gawroński, M. Przybył: Podstawy procesów metalurgicznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
14.Konspekt do ćwiczenia z chromatografii gazowej (Sylwia Żymankowska-Kumon) – Chromatografia gazowa (analiza związków z grupy BTEX)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Holtzer, M. Górny, R. Dańko: Microstructure and Properties of Ductile Iron and Compacted Graphite Iron Castings. Springer Briefs in Materials, London 2015.
2. M. Holtzer: Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza. Podstawy fizykochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.
3. A.Staronka: Chemia fizyczna dla metalurgów. Wyd. PWN Warszawa 1980.
4. A. Staronka, M. Holtzer, M. Piekarska: Podstawy fizykochemiczne procesów metalurgicznych i odlewniczych. Ćwiczenia laboratoryjne i rachunkowe. Skrypt Uczelniany AGH nr 1221. Kraków 1991.
5. A. Staronka, M. Holtzer: Podstawy fizykochemiczne procesów metalurgicznych i odlewniczych. Skrypt Uczelniany AGH nr 1251. Kraków 1991.
6. A. Staronka, M. Holtzer, M. Piekarska: Podstawy fizykochemii procesów metalurgicznych i odlewniczych. Cz.1 i Cz. 2. Wydawnictwo AGH. Kraków 1997.
7. M. Holtzer, A. Staronka: Chemia fizyczna. Wprowadzenie. Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne AGH. Kraków 2000.
8. M. Górny, R. Dańko, M. Holtzer: The Effects of the Metal Temperature and Wall Thickness on Flake Graphite Layer in Ductile Iron. METALURGIJA 54 (2015) 1, 11-14.
9. . M. Holtzer, Dańko R., Górny M.: Influence of the furan moulding sand on the flake graphite formation in the surface layer of the ductile iron casting. 10th International Symposium on the Science and Processing of Cast Iron. Mar del Plata Argentina 2014.
10. R. Dańko, M. Holtzer, M. Górny, and S. _Żymankowska-Kumon: Effect of Reclamation on the Skin Layer of Ductile Iron Cast in Furan Molds. Journal of Materials Engineering and Performance V. 22(11) November 2013, 3592-3600.
11. R. Dańko, M. Górny, M. Holtzer: Effect of the Quality of Furan Moulding Sand on the Skin Layer of Ductile Iron Castings. ISIJ International, Vol. 54,(2014), No 6, pp. 1288-1293.

Informacje dodatkowe:

(brak)