Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metalurgia i odlewnictwo stopów żelaza z węglem
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-105-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Guzik Edward (guz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wytapianie ciekłego metalu i odlewanie, po jego procesach obróbki pozapiecowej, do form odlewniczych. Struktura i właściwości żeliwa i staliwa wysokojakościowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z procesem wytapiania stopów żelaza z węglem Fe-C: żeliwo i staliwo KWP2A_W04 Kolokwium
M_W002 potrafi objaśnić składników materiałów wsadowych, z przeznaczeniem do wytapiania żeliwa i staliwa KWP2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zinterpretować proces odlewnia metalu do form i oddziaływanie jej jak i składu chemicznego na właściwości różnych rodzajów żeliwa i staliwa KWP2A_U05 Kolokwium
M_U002 potrafi zaprojektować sposoby odlewania rodzajów i gatunków żeliwa oraz staliwa dla wymaganych właściwości trybologicznych KWP2A_U05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi prawidłowo zidentyfikować zagadnienie optymalnego odlewnictwie żeliwa i staliwa oraz nawiązać kontakt z pracownikami KWP2A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
38 15 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z procesem wytapiania stopów żelaza z węglem Fe-C: żeliwo i staliwo + - - - - - - - - - -
M_W002 potrafi objaśnić składników materiałów wsadowych, z przeznaczeniem do wytapiania żeliwa i staliwa + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zinterpretować proces odlewnia metalu do form i oddziaływanie jej jak i składu chemicznego na właściwości różnych rodzajów żeliwa i staliwa - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować sposoby odlewania rodzajów i gatunków żeliwa oraz staliwa dla wymaganych właściwości trybologicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi prawidłowo zidentyfikować zagadnienie optymalnego odlewnictwie żeliwa i staliwa oraz nawiązać kontakt z pracownikami - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 38 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć -2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Poznanie procesu krystalizacji perytektyki, pierwotnych dendrytów austenitu, eutektyki cementytowej i grafitowej w żeliwie i staliwie.
2. Analiza wieloskładnikowych wykresów fazowej stopów Fe-C-M, gdzie M- dany pierwiastek.
3. Ocena jakościowa materiałów wsadowych do procesu wytapiania żeliwa i staliwa w piecach topiących metal.
4. Ocena stanu fizykochemicznego stanu ciekłego metalu z przeznaczeniem na żeliwo i staliwo powiązanego z materiałami wsadowymi.
5. Sposoby przygotowania kąpieli z przeznaczeniem na żeliwo ausferytyczne oraz jego odmian i staliwo (parametry temperaturowe i czasu przetrzymywania w podwyższonej temperaturze) w aspekcie zapełnienia jego do form odlewniczych.
6. Zależności mikrostruktury żeliwa wysokojakościowego i staliwa wysokojakościowego z jego właściwościami użytkowymi.
7. Zastosowanie praktyczne odlewów z żeliwa i staliwa w budowie różnych maszyn i urządzeń o podwyższonych właściwościach technologicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Ocena mikrostruktury żeliwa wysokojakościowego modyfikowanego i sferoidalnego w zakresie kształtu i wielkości wydzieleń grafitu oraz osnowy metalowej i innych wydzieleń w strukturze.
2. Ocena właściwości odlewniczych żeliwa i staliwa przeznaczonego na odlewy o umiarkowanej grubości ścianek.
3. Technologia wytapiania żeliwa i staliwa o podwyższonych właściwościach użytkowych.
4. Zabieg modyfikowania żeliwa i staliwa.

Zajęcia seminaryjne (8h):

Analiza wyników dotyczących mikrostruktury żeliwa i staliwa, a także kształtowanie osnowy metalowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest obliczana na podstawie ocen z kolokwium oraz ćwiczeń laboratoryjnych i seminaryjnych z wagą 55:25:20

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Podrzucki C.: ŻELIWO, struktura, właściwości, zastosowanie Tom I i II. Wyd. ZG STOP, Kraków
2. Podręcznik: Sorelmetal: o żeliwie sferoidalnym. Tłum. Warszawa 2006.
3. Metals Handbook, Ninth Edition. Volume 15, CASTING, ASTM Intern. 1988.
4. Fraś E., Podrzucki C.: Żeliwo modyfikowane, Skrypt AGH, nr 675, Kraków 1981.
5. Kniaginin G.: Staliwo. Metalurgia i odlewnictwo. Wyd. Śląsk, Katowice 1976.
6. Głownia J. i in.: Odlewnictwo staliwa. Skrypt 2011r.
7. Publikacje dotyczące metalurgii i odlewnictwa żeliwa i staliwa (kopie do wglądu studentom)
8. Transactions of the American Foundrymen’s Society, volumeny z roku 199-2015 (volumeny dostępne w Katedrze ISiKO)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Guzik E.: Structure and mechanical properties as well as aplication of high quality vermicular cast iron, Archives of Foundry Engineering, polish Academy of Sciences, vol. 10, Issue 3, p.95-100
2. Guzik E.: Procesy uszlachetniania żeliwa – wybrane zagadnienia. Archiwum Odlewnictwa PAN, Monografia No1, 2001.

Informacje dodatkowe:

Brak