Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki generatywne w odlewnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-109-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Malinowski Paweł (pamalino@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Omówienie materiałów i technologii szybkiego prototypowania. Informacja dotycząca programów umożliwiających edycję obiektów 3D.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna techniki tworzenia oraz formaty zapisu brył 3D. Rozumie pojęcia eksportu i importu geometrii 3D do urządzeń pracujących w technologii szybkiego prototypowania. KWP2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Wie jakie materiały mogą być stosowane w urządzeniach RP. Potrafi scharakteryzować najpopularniejsze z nich. KWP2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
M_W003 Zna narzędzia do poprawy geometrii 3D. Wie jakie programy są najczęściej stosowane do edycji brył trójwymiarowych. KWP2A_W03 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie ustawić parametry wydruku 3D. Potrafi przedstawić proces wytwarzania detali przy pomocy narzędzi RP w formie prezentacji multimedialnej. KWP2A_U05, KWP2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt
M_U002 Potrafi przygotować geometrię 3D oraz eksportować ją do programu kontrolującego drukarkę 3D. KWP2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna techniki tworzenia oraz formaty zapisu brył 3D. Rozumie pojęcia eksportu i importu geometrii 3D do urządzeń pracujących w technologii szybkiego prototypowania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie materiały mogą być stosowane w urządzeniach RP. Potrafi scharakteryzować najpopularniejsze z nich. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna narzędzia do poprawy geometrii 3D. Wie jakie programy są najczęściej stosowane do edycji brył trójwymiarowych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie ustawić parametry wydruku 3D. Potrafi przedstawić proces wytwarzania detali przy pomocy narzędzi RP w formie prezentacji multimedialnej. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować geometrię 3D oraz eksportować ją do programu kontrolującego drukarkę 3D. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Omówienie materiałów i technologii szybkiego prototypowania. Informacja dotycząca programów umożliwiających edycję obiektów 3D. Prezentacja formatów zapisu geometrii oraz możliwości transferu pomiędzy urządzeniami i programami. Dane dotyczące budowy drukarek 3D z położeniem nacisku na technologię FDM.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Podczas zajęć laboratoryjnych studenci będą mieli możliwość zapoznania się z pracą z drukarką 3D. Będą mogli przygotować projekty dedykowane do wydruku 3D. Stosując odpowiednie programy przygotują modele, które następnie samodzielnie wydrukują przy pomocy urządzenia pracującego w technologii generatywnej FDM.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na podstawie przygotowanych projektów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość programu Solid Works.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały dydaktyczne dostarczone przez prowadzącego. Materiały dotyczące nowości w technikach RP dostępne w internecie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

www.bg.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

Brak