Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-114-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Lelek-Borkowska Urszula (lelek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje z problematyką zarządzania zespołem, podaje style i zasady kierowania, sposoby komunikacji w zespole, metody oceniania i motywowania członków zespołu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotycząca kierowaniem zespołem. KWP2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna podstawy procesów zarządzania. KWP2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie zastosować metody zarządzania, motywowania oraz rozwiązywać konflikty w zespole. KWP2A_U07, KWP2A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi nawiązywać kontakty zawodowe oraz pracować w zespole przyjmując różne funkcje. KWP2A_K01, KWP2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma podstawową wiedzę dotycząca kierowaniem zespołem. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy procesów zarządzania. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zastosować metody zarządzania, motywowania oraz rozwiązywać konflikty w zespole. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi nawiązywać kontakty zawodowe oraz pracować w zespole przyjmując różne funkcje. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy

1. Wprowadzenie: do problematyki zarządzania: definicje zarządzania, kierowania, grupa pracownicza
2. Zespół pracowniczy: role i praca w zespole, organizacja pracy zespołu, zarządzanie zespołem i zarządzanie czasem.
3. Style i zasady kierowania: kierownik czy przywódca, rola kierownika w zespole
4. Modele kompetencji kierowniczych. Dysfunkcje w procesie zarządzania zespołem.
5. Formy komunikacji w zespole, rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej, bariery komunikacyjne.
6. Ocenianie pracowników, sposoby oceny, wynagradzanie i motywowanie pracowników,metody stymulowania efektywności i kreatywności zespołu i jego członków.
7. Pojęcie i istota mobbingu, konflikty w zespole- istota, przyczyny, rodzaje, skutki, sposoby przeciwdziałania.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy

Praktyczna analiza problemów związanych z funkcjonowaniem zespołów (studia przypadków).
Ćwiczenia doskonalące wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie treści przekazanych na wykładach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie się składała z oceny za przygotowanie i przedstawienie projektu w grupie, obecności na zajęciach oraz aktywności na ćwiczeniach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kożusznik B, Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa 2005,
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, pod red.Pocztowskiego, A., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, 2007
Donnelon A., Kierowanie zespołami. Osobisty mentor, Harvard Business School Press, 2007.
Zawadzka A.M. (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, 2010.
Gelert M., Nowak C., Zespół, GWP, Gdańsk 2008.
Belbin M., Nie tylko zespół,, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Prezentacje zaliczeniowe będą przygotowane w małych (2-4 osobowych) zespołach, których skład ustalają sami studenci. Zespół wybierze temat prezentacji związany z problematyką poruszaną na wykładach i z doświadczeniami członków zespołu.