Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia stosowana w metalurgii i odlewnictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-213-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna jakie procesy chemiczne zachodzą podczas produkcji stali. KWP2A_W01 Referat
M_W002 Student zna właściwości chemiczne żużli i spoiw stosowanych w masach formierskich oraz rozumie procesy chemiczne zachodzące podczas krystalizacji stopów. KWP2A_W02, KWP2A_W01 Kolokwium
M_W003 Student zna procesy chemiczne zachodzące podczas obróbki stopów i rozumie procesy korozyjne jakim stopy ulegają. KWP2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie dobrać metodę odsiarczania, odtleniania stali, a także potrafi dobrać odpowiednie spoiwo formierskie. KWP2A_U08, KWP2A_U04 Prezentacja
M_U002 Stdent potrafi zabezpieczyć wykonany odlew przed korozją. KWP2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy jakie procesy chemiczne zachodzą w przemyśle odlewnicznym i metalurgicznym. KWP2A_K01, KWP2A_K04, KWP2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna jakie procesy chemiczne zachodzą podczas produkcji stali. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna właściwości chemiczne żużli i spoiw stosowanych w masach formierskich oraz rozumie procesy chemiczne zachodzące podczas krystalizacji stopów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student zna procesy chemiczne zachodzące podczas obróbki stopów i rozumie procesy korozyjne jakim stopy ulegają. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie dobrać metodę odsiarczania, odtleniania stali, a także potrafi dobrać odpowiednie spoiwo formierskie. + - - - - - - - - - -
M_U002 Stdent potrafi zabezpieczyć wykonany odlew przed korozją. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy jakie procesy chemiczne zachodzą w przemyśle odlewnicznym i metalurgicznym. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Chemia stosowana w metalurgii i odlewnictwie

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

Własciwości chemiczne metali, półmetali i ich zastosowanie w metalurgii i odlewnictwie. Charakterystyka procesów chemicznych związanych z wytwarzaniem stali: odtlenianie, odsiarczanie, rafinacja stali. Chemia procesów zachodzących w wielkim piecu. Własciwości chemiczne żużli. Kinetyka i termodynamika procesów chemicznych zachodzących podczas krzepnięcia metali i stopów. Mechanizmy reakcji metalurgicznych. Wybrane zagadnienia z chemicznej i elektrochemicznej korozji metali i stopów. Właściwości chemiczne organicznych i nieorganicznych spoiw stosowanych w masach formierskich. Termochemiczne metody obróbki metali i stopów. Termoanalityczne metody stosowane w obróbce metali.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena prezentacji ustnej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Materiały z wykładów z “Chemia stosowana w metalurgii i odlewnictwie” (H. Krawiec)

2. Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne / Mariusz Holtzer.
Holtzer, Mariusz Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

3. Ocena szkodliwości materiałów wiążących stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji : [praca zbiorowa] / pod red.: Mariusz Holtzer, Rafał Dańko ; aut.: Mariusz Holtzer [et al.] ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Adres wydawniczy Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2013.

4. Seymour Katz, “Foundry processes, their chemistry and physics” Plenum Press, 1988, ISBN 0306429063, 9780306429064

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. H. Krawiec, V. Vignal, O. Heintz, R. Oltra and E. Chauveau, Dissolution of chromium-enriched inclusions and pitting corrosion of resulfurized stainless steels, Metallurgical and Materials Transactions A, 37A(5), str. 1541-1549 (2006)

2. H. Krawiec, V. Vignal, E. Finot, O. Heintz, R. Oltra and J.M. Olive, Local electrochemical studies after heat treatment of stainless steel: role of induced metallurgical and surface modifications on pitting triggering, Metallurgical and Materials Transactions A, 35(11), str. 3515-3521 (2004)

3. Łukasz Rogal, Jan Dutkiewicz, Zbigniew Szklarz, Halina Krawiec, Marcin Kot, Sławomir Zimowski, Mechanical properties and corrosion resistance of steel X210CrW12 after semi-solid processing and heat treatment, Materials Characterization, 88 (2014) s.100-110

4. Halina Krawiec, Zbigniew Szklarz, Vincent Vignal, Influence of applied strain on the microstructural corrosion of AlMg2 as-cast aluminium alloy in sodium chloride solution, Corrosion Science 65 (2012) s. 387–396

5. H. Amar, V. Vignal, H. Krawiec, C. Josse, P. Peyre, S. N. da Silva, L. F. Dick, Influence of the microstructure and laser shock processing (LSP) on the corrosion behaviour of the AA2050-T8 aluminium alloy, Corrosion Science 53 (2011) s. 3215–3221

Informacje dodatkowe:

Brak