Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia z inżynierii powierzchni
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-215-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Krawiec Halina (krawiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna sposoby modyfikacji powierzchni materiałów. KWP2A_W02, KWP2A_W01 Egzamin
M_W002 Student zna nowoczesne metody badania struktury warstw wierzchnich stosowane w inzynierii powierzchni. KWP2A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać metodę analizy powierzchni materiału. KWP2A_U04, KWP2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadomy, że modyfikacja powierzchni materiału ma wpływ na jego właściwości użytkowe. KWP2A_K03 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna sposoby modyfikacji powierzchni materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna nowoczesne metody badania struktury warstw wierzchnich stosowane w inzynierii powierzchni. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać metodę analizy powierzchni materiału. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadomy, że modyfikacja powierzchni materiału ma wpływ na jego właściwości użytkowe. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wybrane zagadnienia z inżynierii powierzchni

Wykłady obejmuja następujące zagadnienia:
Pojęcia podstawowe za zakresu inzynierii powierzchni: warstwa wierzchnia, powłoki, tarcie. Techniki eksperymentalne pozwalające na przygotowanie i modyfikację powierzchni metali i innych materiałów. Charakterystyka mechanicznych, termicznych i mechaniczno-termicznych metod (polerowanie, spawanie, natryskiwanie, platerowanie itp.). Chemiczne i elektrochemiczne metody obróbki powierzchni: elektrochemiczne osadzanie, elektroforetyczne osadzanie, chemiczne osadzanie z fazy gazowej. Metody fizyczne: fizyczne osadzanie z fazy gazowej. Wybrane zagadnienie z tribologii i tribokorozji. Nowoczesne metody badania powierzchni materiałów metalicznych i niemetalicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Inżynieria powierzchni metali : [podstawy, urządzenia, technologie] / Tadeusz Burakowski, Tadeusz Wierzchoń. Adres wydawniczy Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1995.

2. Inżynieria powierzchni / Marek Blicharski. Adres wydawniczy Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak