Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) w przemyśle odlewniczym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-216-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Holtzer Mariusz (holtzer@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń, zasady bezpieczeństwa w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w działaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej; potrafi uwzględniać aspekty energetyczne i ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. KWP2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma podbudowana teoretycznie, uporządkowana wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów dla typowych i nowoczesnych stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych) stosowanych we współczesnym odlewnictwie. KWP2A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi stawiać hipotezy związane z problematyka metalurgiczno – odlewniczą, technologiami wytwarzania stopów, kształtowania ich właściwości, potrafi prognozować jakość wytwarzanych wyrobów (odlewów, wyrobów przeróbki plastyczne, metalurgii proszków) w oparciu o analizę stosowanych materiałów i technologii. Potrafi formułować tezy przy planowaniu prostych, technologicznych prób i badań przemysłowych. KWP2A_U05 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wagę konieczności zapewniania bezpiecznych warunków pracy w procesach produkcji metalurgicznej oraz przestrzegania zasad higieny pracy KWP2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych . KWP2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady: identyfikowania zagrożeń, zasady bezpieczeństwa w przemyśle metalurgicznym i odlewnictwie, potrafi zastosować te zasady w działaniach technologicznych i różnych formach aktywności inżynierskiej; potrafi uwzględniać aspekty energetyczne i ekologiczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podbudowana teoretycznie, uporządkowana wiedzę z zakresu projektowania technologii wytwarzania odlewów dla typowych i nowoczesnych stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych) stosowanych we współczesnym odlewnictwie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi stawiać hipotezy związane z problematyka metalurgiczno – odlewniczą, technologiami wytwarzania stopów, kształtowania ich właściwości, potrafi prognozować jakość wytwarzanych wyrobów (odlewów, wyrobów przeróbki plastyczne, metalurgii proszków) w oparciu o analizę stosowanych materiałów i technologii. Potrafi formułować tezy przy planowaniu prostych, technologicznych prób i badań przemysłowych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wagę konieczności zapewniania bezpiecznych warunków pracy w procesach produkcji metalurgicznej oraz przestrzegania zasad higieny pracy + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych . + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Program wykładów

Dyrektywa UE 96/62/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczenia Zanieczyszczeń (IPPC).
Dyrektywa o emisjach przemysłowych IED
Krajowe akty prawne dotyczące pozwoleń zintegrowanych.
Wytyczne dotyczące sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Najlepsze Dostępne Techniki stosowane w odlewnictwie i ich wpływ na środowisko.
Monitoring funkcjonowania instalacji IPPC oraz kontrola zgodności z wydanym pozwoleniem zintegrowanym.
Ocena oddziaływania na środowisko.
Bilans energetyczny procesów odlewniczych.
Wpływ przemysłu odlewniczego na środowisko.
Technologie mas formierskich przyjazne dla środowiska.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z wykładów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Celem wykładu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi z Dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED) dla przemysłu odlewniczego i metalurgicznego oraz z Najlepszymi Dostępnymi Technikami (BAT – Conclusions).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dyrektywa UE 96/62/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczenia Zanieczyszczeń (IPPC).
2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.
3. Zintegrowane zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń. Dokument Referencyjny BREF Najlepsze Dostępne techniki w kuźnictwie i przemyśle odlewniczym www.gov.mos.pl
4. Przewodnik w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik(NDT). Wytyczne dla branży odlewniczej. Pod. red. M. Holtzera. www.gov.mos.pl
5. Holtzer M., Dańko J., Dańko R.: Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji. Vol. 28, nr 1, 2008, 47-59.
6. Holtzer M.: Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT. Archives of Foundry Engineering v. 7, issue 4/2007, 83-88.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Holtzer Influence of the cast iron melting processes on environment using BAT. Archives of Foundry Engineering ; 2007 vol. 7 iss. 4 s. 83–88.
2. M. Holtzer: Regulacje prawne w Unii Europejskiej w zakresie krzemionki krystalicznej. Przegląd Odlewnictwa nr 7–8 s. 358–361.
3. M. Holtzer, J. Dańko, R. Dańko: Oddziaływanie na środowisko naturalne procesów wytapiania i odlewania stopów metali nieżelaznych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation 2008 vol. 28 nr 1, s. 47–59.
4. Józef DAŃKO, Mariusz HOLTZER, Rafał DAŃKO, Beata GRABOWSKA Analiza rodzaju oraz ilości odpadów wytwarzanych w krajowych odlewniach. Przegląd Odlewnictwa 2009 t. 59 nr. 4 s. 196–200.
5. Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla przemysłu odlewniczego — Development of the renewable power engineering a chance for the foundry industry / Mariusz HOLTZER, Grzegorz Holtzer // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 5–6 s. 290–297. — Bibliogr. s. 297
6. M. Holtzer, I. Kargulewicz, K. Olendrzyński: Estimation of the {CO_{2}} process emission in Poland generated by castings production from ferrous alloys. Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. 2009 vol. 54 iss. 2 s. 421–426.
7. J. DAŃKO, M. HOLTZER, R. DAŃKO: Dobór efektywnych procesów regeneracji oraz gospodarka masami formierskimi w aspekcie najlepszych dostępnych technik (NDT-BAT). Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry; 2006 R. 6 nr 20 s. 31–38. — Bibliogr. s. 37–38.
8. M. Holtzer: Oddziaływanie na środowisko procesów wytapiania stali na odlewy przy wykorzystaniu Najlepszych Dostępnych Technik (NDT) Przegląd Odlewnictwa : 2006 t. 56 nr 4 s. 172–178.
9. M. Holtzer: Implementation of IPPC Directive in foundries. Metalurgija = Metallurgy 2005 vol. 44 br. 2 s. 141–146.

Informacje dodatkowe:

Brak