Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia otrzymywania antykorozyjnych powłok zanurzeniowych na powierzchni wyrobów ze stopów Fe-C
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
OKWP-2-221-WP-s
Wydział:
Odlewnictwa
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Wirtualizacja Procesów Odlewniczych
Kierunek:
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Kopyciński Dariusz (djk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach zostaną scharakteryzowane podstawy dotyczące sterowania strukturą powłoki cynkowej oraz technologii jej otrzymywania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe sposoby otrzymywania powłoki antykorozyjnej KWP2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna budowę powłoki cynkowej KWP2A_W04 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi rozróżnić powłoki ochronne KWP2A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi zaproponować sposób ochrony stopów żelaza KWP2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe sposoby otrzymywania powłoki antykorozyjnej + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna budowę powłoki cynkowej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi rozróżnić powłoki ochronne + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaproponować sposób ochrony stopów żelaza + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Metody ochrony wyrobów ze stali przed korozją
 2. Metody ochrony odlewów z żeliwa przed korozją
 3. Cynkowanie zanurzeniowe
 4. Technologie procesów cynkowania zanurzeniowego
 5. Powłoki aluminiowo – cynkowe
 6. Budowa powłoki cynkowej
 7. Cynkowanie dyfuzyjne – szeradyzacja
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego (lub egzaminu ustnego na życzenie studentów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Peter Maass, Cynkowanie ogniowe, AW Warszawa 1993
2. Piotr Liberski, Antykorozyjne powłoki zanurzeniowe, Gliwice 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kopyciński D. Krystalizacja faz międzymetalicznych i cynku na żelazie oraz na jego nisko- i wysokowęglowych stopach podczas procesu cynkowania, Rozprawy, Monografie 149, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne. Kraków (2006).

Informacje dodatkowe:

Brak